ОТ НАС ЗАВИСИ ДАЛИ ЩЕ ЗАПРЕТНЕМ РЪКАВИ И ЩЕ ТЪРСИМ МЯСТОТО СИ

Как един млад чо­век се раз­ви­ва в Тър­го­ви­ще? По­з­во­ля­ва ли мал­ки­ят град го­ле­ми въз­мо­ж­но­с­ти? Ко­га ин­ве­с­ти­ци­и­те в ино­ва­ци­и­те се въз­в­ръ­щат? И ка­к­во пре­д­ла­га све­тът на ино­ва­ци­и­те и но­ви­те те­х­но­ло­гии?

Продължете да четете ОТ НАС ЗАВИСИ ДАЛИ ЩЕ ЗАПРЕТНЕМ РЪКАВИ И ЩЕ ТЪРСИМ МЯСТОТО СИ

За бъдещето на детските градини

Раз­го­вор с Ди­ми­т­рин­ка Ата­на­со­ва, ди­ре­к­тор на Де­т­с­ка гра­ди­на 11 “ЗВЪН­ЧЕ”

– Как при­е­ха ро­ди­те­ли­те на де­ца­та във Ва­ша­та де­т­с­ка гра­ди­на връ­ща­не­то на та­к­си­те? Има ли не­до­вол­ни, има ли по-мал­ко де­ца, ка­к­во спо­де­лят?

Продължете да четете За бъдещето на детските градини

Впечатления на една търговищенка от пребиваването й в Щатите

От сту­ден­т­с­ка бри­га­да те­зи дни се за­вър­на Яни­ца Па­на­йо­то­ва – тър­го­ви­щ­ко мо­ми­че, тре­та го­ди­на сту­ден­т­ка в Со­фий­с­кия уни­вер­си­тет, спе­ци­ал­ност „пра­во”.  За­е­д­но с пе­ти­ма не­й­ни при­я­те­ли от Бъл­га­рия, си на­ме­ри­ли ра­бо­та по про­г­ра­ма „Пъ­ту­ва­не и ра­бо­та” в Оу­шън си­ти, Ме­ри­ленд.  При го­с­ту­ва­не­то си в ре­да­к­ци­я­та на „Зна­ме”, Яни­ца бе лю­бе­з­на да спо­де­ли впе­ча­т­ле­ния от сво­е­то 4-ме­се­ч­но пре­би­ва­ва­не в Аме­ри­ка – как се е по­чу­в­с­т­ва­ла ед­на бъл­гар­ка на хи­ля­ди ки­ло­ме­т­ри от до­ма, ка­к­ви са по­ря­д­ки­те там, на­г­ла­си­те, от­но­ше­ни­е­то към чу­ж­ден­ци­те.

Продължете да четете Впечатления на една търговищенка от пребиваването й в Щатите

„МОДАТА АЛАФРАНГА” или как потурите станаха панталони, а сукманът – копринена „фуста”

Регионален етнографски музей Пловдив гостува в Търговище с изложбата „Модата Алафранга” – или как потурите станаха панталони, а сукманът – копринена фуста.

Продължете да четете „МОДАТА АЛАФРАНГА” или как потурите станаха панталони, а сукманът – копринена „фуста”

Четири двойки с репродуктивни проблеми чакат одобрение за финансова помощ от Община Търговище

4 нови заявления са постъпили през септември месец 2016 г. в Община Търговище за одобряване от местната комисия за разглеждане на исканията за финансово подпомагане на двойки и семейства с репродуктивни проблеми.

Продължете да четете Четири двойки с репродуктивни проблеми чакат одобрение за финансова помощ от Община Търговище

Община Търговище започна проверки в детски градини и училища в селата

Община Търговище започна проверки на учебните заведения в малките населени места.

Продължете да четете Община Търговище започна проверки в детски градини и училища в селата