Спокойна е зимна обстановка в община Търговище

Към 9.00 часа зимната обстановка на територията на общината е спокойна. През нощта Общинското предприятие БКС е продължило работата по направленията от четвъртокласната пътна мрежа в общината. Със соли са обработени участъците в посока селата Момино, Лиляк, Пресиян, Божурка, както и направленията Разбойна-Черковна и Васил Левски-Ловец. В момента се работи в участъка Макариополско-Буйново и по пътя за квартал Бряг. Продължете да четете Спокойна е зимна обстановка в община Търговище

Продължава обработването на общинската пътна в Търговище мрежа против заледяване

Общинското предприятие БКС – Търговище обработва рискови участъци от четвъртокласните пътища и уличната мрежа в града с препарати против замръзване. Продължете да четете Продължава обработването на общинската пътна в Търговище мрежа против заледяване

Кризисният център в Търговище в готовност да приюти бездомни при тежки зимни условия

Кризисният център на Община Търговище, за настаняване на бездомни хора, чийто живот може да бъде застрашен при тежки зимни условия, е в готовност да приеме до 7 човека. Продължете да четете Кризисният център в Търговище в готовност да приюти бездомни при тежки зимни условия

ПО-ВИСОКИ ГЛОБИ ЗА НАРУШИТЕЛИТЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД ВЛЯЗОХА В СИЛА В ТЪРГОВИЩЕ

Ве­с­т­ник „Зна­ме” и Об­щи­на Тър­го­ви­ще про­дъл­жа­ват съ­в­ме­с­т­на­та си ру­б­ри­ка за по­пу­ля­ри­зи­ра­не на ак­ту­ал­ни ме­с­т­ни нор­ма­ти­ви, про­ме­ни­те в на­ре­д­би и дру­ги. Продължете да четете ПО-ВИСОКИ ГЛОБИ ЗА НАРУШИТЕЛИТЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД ВЛЯЗОХА В СИЛА В ТЪРГОВИЩЕ

ЗА КУРАЖА ДА ОТГЛЕЖДАШ ТРИ ДЕЦА И ДА УПРАВЛЯВАШ ДВА СВИНЕКОМПЛЕКСА

Ка­к­то ве­че „Зна­ме” пи­са, при от­чи­та­не­то на кон­кур­са „Най-до­бър аг­ро­би­з­не­с­мен за 2018 г.” на ав­то­ри­те­т­но­то из­да­ние „Бъл­гар­с­ки фер­мер”, на­г­ра­да­та за „Млад аг­ро­би­з­не­с­мен на 2018 г.” по­лу­чи Ми­ле­на Ми­то­ва-Бо­ри­со­ва, со­б­с­т­ве­ник на сви­не­ком­п­ле­к­си­те в Ал­ва­но­во и Буй­но­во, Тър­го­ви­щ­ко. Продължете да четете ЗА КУРАЖА ДА ОТГЛЕЖДАШ ТРИ ДЕЦА И ДА УПРАВЛЯВАШ ДВА СВИНЕКОМПЛЕКСА

В ТЪРГОВИЩКАТА БОЛНИЦА СЕ ПРАВИ ВСИЧКО ВЪЗМОЖНО, ЗА ДА НЕ СЕ ПОНИЖАВА КАЧЕСТВОТО НА РАБОТАТА

 На по­с­ле­д­на­та пре­с­кон­фе­рен­ция в ка­би­не­та на ди­ре­к­то­ра на МБАЛ-Тър­го­ви­ще АД д-р Иван СВЕ­ТУЛ­КОВ, съ­с­то­я­ла се на 16 но­ем­в­ри, бе ог­ла­се­но ре­ше­ни­е­то на Ак­ре­ди­та­ци­он­ния съ­вет, ко­е­то оп­ре­де­ля на „Мно­го­п­ро­фил­на бол­ни­ца за ак­ти­в­но ле­че­ние”-Тър­го­ви­ще ак­ре­ди­та­ци­он­на оцен­ка за ця­ло­с­т­на ме­ди­цин­с­ка дей­ност „ОТ­ЛИ­Ч­НА” за срок от 5 го­ди­ни. Продължете да четете В ТЪРГОВИЩКАТА БОЛНИЦА СЕ ПРАВИ ВСИЧКО ВЪЗМОЖНО, ЗА ДА НЕ СЕ ПОНИЖАВА КАЧЕСТВОТО НА РАБОТАТА

ДАВАНЕТО НА СМАРТФОН НА ДЕТЕ Е КАТО ДАВАНЕ НА ГРАМ КОКАИН

Ри­с­кът да се раз­вие  за­ви­си­мост към ин­тер­нет и смар­т­фон е зна­чи­тел­но по-ви­сок в по-ран­на въз­раст. Спо­ред Ман­ди Са­ли­га­ри, спе­ци­а­лист по на­р­ко­ма­ни­и­те, да­ва­не­то на смар­т­фон на де­те е ка­то да­ва­не на грам ко­ка­ин, и по­ка­з­ва от­го­вор­но­ст­та, ко­я­то но­сят ро­ди­те­ли­те, да­вай­ки на де­ца­та си да иг­ра­ят с та­б­ле­ти и те­ле­фо­ни – на пръв по­г­лед не­що не­вин­но. Продължете да четете ДАВАНЕТО НА СМАРТФОН НА ДЕТЕ Е КАТО ДАВАНЕ НА ГРАМ КОКАИН

Д-Р ПЕТЪР ГРИБНЕВ – СПЕЦИАЛИСТ ОТ ЕВРОПЕЙСКИ МАЩАБ, НЕ ЗАБРАВЯ УЧИЛИЩЕТО, ОТ КОЕТО Е ТРЪГНАЛ

На 16.11.2018 г., на пра­з­ни­ка на Вто­ро СУ „Проф. Ни­ко­ла Ма­ри­нов” Тър­го­ви­ще, се про­ве­де въл­ну­ва­ща сре­ща на уче­ни­ци­те и учи­те­ли­те с д-р Пе­тър Гри­б­нев, един от во­де­щи­те спе­ци­а­ли­с­ти в ев­ро­пей­с­ки ма­щаб в об­ла­ст­та на ла­па­ро­с­ко­п­с­ка­та хи­рур­гия и не­й­ни­те но­во­с­ти, на­чал­ник Опе­ра­ци­о­нен блок в Кли­ни­ка­та по хи­рур­гия към Але­к­сан­д­ро­в­с­ка бол­ни­ца Со­фия. Продължете да четете Д-Р ПЕТЪР ГРИБНЕВ – СПЕЦИАЛИСТ ОТ ЕВРОПЕЙСКИ МАЩАБ, НЕ ЗАБРАВЯ УЧИЛИЩЕТО, ОТ КОЕТО Е ТРЪГНАЛ

ЕЛЕНА ВАСИЛЕВА – ВСЕОТДАЕН ПРЕПОДАВАТЕЛ И ИЗСЛЕДОВАТЕЛ НА ПЕСЕННИЯ ФОЛКЛОР

„С пе­сен в сър­це­то” – та­ка бе оза­г­ла­вен твор­че­с­ки­ят по­р­т­рет на Еле­на Ва­си­ле­ва, кой­то ОНЧ „На­пре­дък-1864″ ор­га­ни­зи­ра за нея. Фол­к­ло­рист, тво­рец, пе­да­гог, про­фе­си­о­на­лист, май­ка, съ­п­ру­га, при­я­тел – вси­ч­ки те­зи ли­ца на юби­ляр­ка­та бя­ха щри­хо­ва­ни със сил­ни ду­ми, кра­си­ви му­зи­кал­ни из­пъл­не­ния и ис­к­ре­но спо­де­ля­не. Продължете да четете ЕЛЕНА ВАСИЛЕВА – ВСЕОТДАЕН ПРЕПОДАВАТЕЛ И ИЗСЛЕДОВАТЕЛ НА ПЕСЕННИЯ ФОЛКЛОР

ЕДНА СТАРА СНИМКА, СЪХРАНИЛА СПОМЕНА ЗА КРЕПОСТТА КРАЙ ДОЛНА КАБДА…

То­га­ва все още ня­ма­ше фи­к­си­ра­на „ев­ро­пей­с­ка го­ди­на на кул­тур­но­то на­с­ле­д­с­т­во”, но уче­ни­ци­те от Тър­го­ви­ще бя­ха лю­бо­з­на­тел­ни и по­се­ща­ва­ха обе­к­ти­те, бе­ле­же­щи на­ше­то ис­то­ри­че­с­ко на­с­ле­д­с­т­во. Още па­зя чер­но-бя­ла сним­ка с на­д­пис на гър­ба: „Пи­о­не­ри­те от учи­ли­ще „Хр.Бо­тев” – Тър­го­ви­ще раз­г­ле­ж­дат ста­рин­на­та кре­пост край с.До­л­на Ка­б­да”. Продължете да четете ЕДНА СТАРА СНИМКА, СЪХРАНИЛА СПОМЕНА ЗА КРЕПОСТТА КРАЙ ДОЛНА КАБДА…