Община Търговище обявява конкурс

 
ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ  
7700 Търговище, пл. Свобода
Телефон: 0601/686 12; факс: 0601/620 57, 0601/622 12
e-mail:obshtina@targovishte.bg; www.targovishte.bg

ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ

ОБЯВЯВА:
1. На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.21, ал.1 от Закона за публичните предприятия, чл.69, ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия и чл.36, ал.1 и ал.2 от Наредбата за  реда за учредяване и упражняване правата на Община Търговище в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала и заповед № РД-З–402/29.04.2022г. Община Търговище обявява  конкурс за избор на управител на еднолично търговско дружество със 100% общинско участие в капитала   „БКС-Търговище“ ЕООД.

2. Обявявам следните конкурсни условия и изисквания към участниците в конкурса:

          2.1. да са български граждани или граждани на друга държава членка на ЕС, на друга държава страна по споразумението за ЕИП или на Конфедерация Швейцария;

2.2. да имат завършена образователно-квалификационнастепен “бакалавър” или по-висока;

2.3. да имат най-малко 5 години професионален опит;
2.4. да не са поставени под запрещение;
2.5. да не са осъждани за умишлено престъпление от общхарактер;
2.6. да не са лишени от правото да заемат съответнатадлъжност;

        2.7. да не са обявени в несъстоятелност като едноличен търговец или неограничено отговорен съдружник в търговско дружество, обявено в несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори;

        2.8. да не са били член на управителен или контролен органна дружество, съответно кооперация, обявени в несъстоятелност през последните две години преди назначаването, ако са    останали неудовлетворени кредитори;

        2.9. да не са били управител, член на управителен или контролен орган на дружество, за което е било установено с влязло в сила наказателно постановление неизпълнение на задължения по създаване и съхранение на определените му нива от запаси по Закона за запасите от нефт и нефтопродукти;

      2.10. да не е съпруг или лице във фактическо съжителство,роднина по права линия, по съребрена линия до четвъртастепен включително, и по сватовство до втора степенвключително, на управител или член на колективен орган за управление и контрол на същото публично предприятие;

      2.11. да не заема висша публична длъжност по чл. 6, ал. 1, т. 1 – 38 и 41 – 45 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, не е член наполитически кабинет и секретар на община;

        2.12. да не извършва търговски сделки от свое или от чуждоиме;

2.13. да не е съдружник в събирателни, в командитни дружества и в дружества с ограничена   отговорност;

2.14. да не е управител или член на изпълнителен или контролен орган на друго публично предприятие;

2.15. да отговаря на други изисквания, предвидени вучредителния акт или устава на дружеството.

            3. Право на участие има всеки кандидат, който отговаря на условията за провеждане на конкурса, описани в Наредбата за  реда за учредяване и упражняване правата на Община Търговище в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала.              

            4. Кандидатите предоставят задължително следните документи в съответствие с изискванията, посочени в обявата:

        – заявление;

        – мотивационно писмо;

        – автобиография;

        – нотариално заверено копие от диплома за завършено висше образование,

       – копие от документ, удостоверяващ придобит професионален опит (трудова книжка,      служебна книжка, осигурителна книжка  и др.);

        – декларация, че кандидатът не е лишен от правото да упражнява търговска дейност;

        – медицинско свидетелство.

5. Конкурсът се провежда в три етапа:

           5.1 Допустимост по документи;

5.2 Изготвяне на бизнес план (програма за управление) и оценка от комисията;

5.3  Събеседване с кандидатите.

          Заявленията за участие в конкурса се подават на гише № 5 в Центъра за административно обслужване на Община Търговищедо 16.30 ч. на 20.05.2022 г.

Разглеждането за допустимост на предложенията ще се извърши на 30.05.2022 г. от 10.00 ч. в зала № 74, ет. 3 в сградата на Община Търговище.

Допълнителна информация – в стая № 83, тел. 6-8769.

Община Търговище представя съпътстващата програма и официалния партньор на пролетния панаир

На 29 април, от 11.00 ч., в зала 28 в Община Търговище ще се състои пресконференция за представяне на съпътстващата програма на 243 Традиционен пролетен панаир Търговище. Продължете да четете Община Търговище представя съпътстващата програма и официалния партньор на пролетния панаир

В Търговище обработват кестеновите дървета срещу листоминиращ молец

Започва обработка на кестеновите дървета в Търговище срещу вредителя листоминиращ молец. Третирането ще е през нощта на 26 срещу 27 април. Продължете да четете В Търговище обработват кестеновите дървета срещу листоминиращ молец

Проект за изменение на Наредбата за местните такси и цени на услуги е публикуван за обществено обсъждане

Проект за изменение и допълнение на Наредбата за местните такси и цени на услуги е публикуван за обществено обсъждане в сайта на Община Търговище. Промените касаят актуализация на цените на част от услугите, предлагани от Общинските предприятия БКС и „Обреди“, таксите на Регионалния исторически музей, Художествена галерия „Никола Маринов“,  Центъра за младежки дейности и инициативи и други. Продължете да четете Проект за изменение на Наредбата за местните такси и цени на услуги е публикуван за обществено обсъждане

80 000 лв. отделя Община Търговище за финансово подпомагане на спортните клубове

80 000 лв. са разпределени между спортните клубове, подали заявления за финансиране в Община Търговище. Средствата са с 3 000 лв. повече от 2021 г. и се отпускат на база критерии, заложени в общинската наредба за условията и реда за финансиране на дейността на клубовете. Продължете да четете 80 000 лв. отделя Община Търговище за финансово подпомагане на спортните клубове

В Драматичен театър – Търговище репетират „Суперчовек“

В Драматичен театър – Търговище започнаха репетиции на постановката „Суперчовек“ от Иржи Янку и Петр Свойтка. Тази съвременна чешка драматургия се прави за първи път в България. Преводът и режисурата са на Николай Гундеров. Продължете да четете В Драматичен театър – Търговище репетират „Суперчовек“

Бюджетът на град Омуртаг приет

Бюджетът на община Омуртаг за 2022 година бе приет от Общинския съвет на заседание днес. 29 съветници гласуваха “за”, нямаше нито един “против”. Кметът инж. Ешреф Ешрефов благодари на екипа, който е разработил бюджета и допълни, че в капиталовата програма за тази година са включени обекти от първостепенно значение за местната общност. Продължете да четете Бюджетът на град Омуртаг приет

Предлагат задължително предучилищно образование за 4-годишните в община Търговище от учебната 2022/2023 г.

Да се въведе задължително предучилищно образование за 4-годишните деца в община Търговище от учебната 2022/2023 година. Това предлага зам.-кметът Рая Матева в докладна до Общинския съвет. Продължете да четете Предлагат задължително предучилищно образование за 4-годишните в община Търговище от учебната 2022/2023 г.

Традиционен пролетен събор в село Могилец

На 30 април и 1 май 2022 г. /събота и неделя/ ще се проведе ХХVII Традиционен пролетен събор в село Могилец. Той се организира от община Омуртаг, НЧ “Просвета – 1943” и кметството в селото. Продължете да четете Традиционен пролетен събор в село Могилец