Министерският съвет отпусна 100 000 лв. за разкопки и реставрация на Мисионис

100 000 лв. целеви средства за проучване, разкопки и реставрация на археологическия обект Мисионис отпусна държавата на Община Търговище. Продължете да четете Министерският съвет отпусна 100 000 лв. за разкопки и реставрация на Мисионис

Последно заседание на Общински съвет Търговище за 2017 г. 

Съгласно чл. 23, ал. 4, т. 1, чл. 25, т. 1 от Закона за  местното самоуправление и местната администрация и чл. 17, ал. 1, т. 1 от Правилника за организацията и дейността на ОбС, председателят на ОбС  Търговище СВИКВА Заседание на Общински съвет Търговище на  21 декември  2017 г. /четвъртък/ от 13.00 ч.  в Зала  “Христо Самсаров” на Общината при следния проект за Продължете да четете Последно заседание на Общински съвет Търговище за 2017 г. 

ПРАЗНИЧЕН КАЛЕНДАР НА ЦПЛР-ОБЕДИНЕН ДЕТСКИ КОМПЛЕКС

Днес, 15 де­кем­в­ри, пе­тък го­с­ти от ОДК ще по­се­тят ДГ „Ос­ми март”, за да от­бе­ле­жат се­д­ми­ца­та на че­те­не­то, раз­ка­з­вай­ки на де­ца­та при­ка­з­ки на ко­ле­д­на те­ма­ти­ка. Продължете да четете ПРАЗНИЧЕН КАЛЕНДАР НА ЦПЛР-ОБЕДИНЕН ДЕТСКИ КОМПЛЕКС

ЗАПИСАЛ С ЕКИПА НА “СВЕТКАВИЦА” НАД 350 МАЧА

На­вяр­но мно­го тър­го­ви­щен­ци си спом­нят ония съ­бо­т­ни дни, ко­га­то вър­во­ли­ца от хо­ра се от­п­ра­вя­ха към ста­ди­он „Д. Бур­ков”, за да гле­дат по­ре­д­ния мач на лю­би­ма­та „Све­т­ка­ви­ца”. Продължете да четете ЗАПИСАЛ С ЕКИПА НА “СВЕТКАВИЦА” НАД 350 МАЧА

НЕЙНОТО ПРИЗВАНИЕ Е ДА ПЕЕ

СЪБИНА ГЕОРГИЕВА – 50 ГОДИНИ НА СЦЕНА

„Моят път” – така бе озаглавен празничният концерт на Събина Георгиева по случай нейния 75-годишен рожден ден и 50 години творчески път. Продължете да четете НЕЙНОТО ПРИЗВАНИЕ Е ДА ПЕЕ

ДАРИТЕЛСКИ ЖЕСТ към децата на загиналите

Ини­ци­а­ти­ва­та за по­д­по­ма­га­не на де­ца­та на за­ги­на­ли­те и по­с­т­ра­да­ли­те при из­пъл­не­ние на слу­же­б­ни­те за­дъл­же­ния слу­жи­те­ли от си­с­те­ма­та на МВР се про­ве­ж­да за 14-а по­ре­д­на го­ди­на. Ед­но от по­д­по­мо­г­на­ти­те де­ца е от Тър­го­ви­ще. Продължете да четете ДАРИТЕЛСКИ ЖЕСТ към децата на загиналите