Областният управител съдейства на МБАЛ – Търговище да получи агрегат за резервно електрозахранване

Агрегат със сто киловата електрическа мощност получи Многопрофилната болница за активно лечение в Търговище. Продължете да четете Областният управител съдейства на МБАЛ – Търговище да получи агрегат за резервно електрозахранване

Областният управител на работна среща

На работна среща в Областна администрация Разград бяха предложени приоритетни участъци за почистване на територията на Дунавския район. В дискусията участваха областният управител на Търговище Митко Стайков и областните управители на Русе, Добрич, Силистра, Шумен и Разград. Срещата се организирана от Басейнова дирекция „Дунавски район” – Плевен. Продължете да четете Областният управител на работна среща

Читалището в Кралево с приз от тракийския фолклорен събор в Старозагорско

Детската певческа група към читалището в село Кралево спечели плакет и диплом за принос в съхраняването и популяризирането на традиционната култура от XIII Национален тракийски фолклорен събор „Богородична стъпка“ 2018. Съставът от Кралево впечатли 6-членното конкурсно жури, съставено от професионалисти в сферата на етнологията и фолклористиката, с изпълнения на песните „Дойне ле“ и „Радина мама думаше“. Продължете да четете Читалището в Кралево с приз от тракийския фолклорен събор в Старозагорско

МАЛЪК ОАЗИС В ПОДНОЖИЕТО НА “МАРИНАТА ДУПКА”

На 7-8 км. от Тър­го­ви­ще, в зем­ли­ще­то на с.Пай­ду­ш­ко, има ед­на гра­ди­на-ма­лък оа­зис, про­с­ти­ращ се на око­ло 6 дка зе­мя/ част от нея по вре­ме­то на со­ца е би­ла по­чи­в­на стан­ция/. Продължете да четете МАЛЪК ОАЗИС В ПОДНОЖИЕТО НА “МАРИНАТА ДУПКА”

КОЛКО СА ХАРЧОВЕТЕ ОКОЛО ЕДИН ПЪРВОКЛАСНИК

Съ­в­сем ско­ро, след двай­се­ти­на дни, жи­во­тът на по­ч­ти вся­ко се­мей­с­т­во ко­рен­но ще се про­ме­ни. На­б­ли­жа­ва 15-ти се­п­тем­в­ри- осо­бе­но ва­ж­на да­та и за ро­ди­те­ли, и за уче­ни­ци. Ве­че за­по­ч­на пре­д­п­ра­з­ни­ч­на­та су­е­т­ня по по­д­го­то­в­ка­та на  пър­во­к­ла­с­ни­ци­те-къ­де, ка­к­во, как.. Продължете да четете КОЛКО СА ХАРЧОВЕТЕ ОКОЛО ЕДИН ПЪРВОКЛАСНИК

КИТАЙ – ДОКОСВАНЕ ДО ЕДИН УНИКАЛЕН СВЯТ

По­ка­на­та до­ш­ла през ме­сец юли т.г. от Ин­с­ти­тут „Кон­фу­ций”- Ве­ли­ко­тър­но­в­с­ки уни­вер­си­тет „Св.Св.Ки­рил и Ме­то­дий”, тъй ка­то от ед­на го­ди­на 40 де­ца от де­т­с­ка­та гра­ди­на в Тър­го­ви­ще изу­ча­ват ки­тай­с­ки език. Продължете да четете КИТАЙ – ДОКОСВАНЕ ДО ЕДИН УНИКАЛЕН СВЯТ

“ВПЕЧАТЛЕН СЪМ ОТ ПРОМЕНЕНО ТЪРГОВИЩЕ, ИМА С КАКВО ДА СЕ ГОРДЕЕТЕ…”

Де­ле­га­ция от Гер­ма­ния, во­де­на от кме­та на гр. Ко­т­бус г-н Хол­гер Келх, е на три­д­не­в­но по­се­ще­ние в Тър­го­ви­ще. По вре­ме на пре­с­кон­фе­рен­ция го­с­ти­те спо­де­ли­ха впе­ча­т­ле­ни­я­та си от гра­да ни и ме­с­та­та, ко­и­то са ус­пе­ли да по­се­тят. Продължете да четете “ВПЕЧАТЛЕН СЪМ ОТ ПРОМЕНЕНО ТЪРГОВИЩЕ, ИМА С КАКВО ДА СЕ ГОРДЕЕТЕ…”

И ДНЕС Е ВРЕМЕ ЗА БАСНИ

Ба­с­ня­та е по-осо­бен вид твор­че­с­т­во. Оп­ре­де­лят я ка­то кра­т­ко ли­те­ра­тур­но епи­че­с­ко про­из­ве­де­ние с изо­б­ли­чи­тел­но и по­у­чи­тел­но съ­дър­жа­ние, в ко­е­то се раз­ка­з­ва ис­то­рия със са­ти­ри­чен ха­ра­к­тер, ос­ми­ва­ща не­до­с­та­тъ­ци­те на хо­ра­та, пре­д­с­та­ве­ни чрез об­ра­зи на жи­во­т­ни. Продължете да четете И ДНЕС Е ВРЕМЕ ЗА БАСНИ

“МАМИНО ДЕТЕНЦЕ” – НА ТЪРГОВИЩКА СЦЕНА

След ка­то те­а­тъ­ра да­де страт на новия спе­к­та­къл  „Мо­ят най-до­бър при­я­тел”с ре­жи­сьор Вла­ди­мир Пе­т­ков с уча­с­ти­е­то на Кра­си Ран­ков, вче­ра за­по­ч­на­ха ре­пе­ти­ци­и­те и  на спе­к­та­къ­лът за де­ца и въз­ра­с­т­ни “Ма­ми­но­то де­тен­це”. Продължете да четете “МАМИНО ДЕТЕНЦЕ” – НА ТЪРГОВИЩКА СЦЕНА