Отворени са пунктове за временно настаняване на пътуващи през общината

9 пункта за настаняване на преминаващи пътници, попаднали в тежка зимна обстановка, са отворени на територията на община Търговище. Пунктовете са в кметствата в селата: Дралфа, Лиляк, Макариополско, Бистра, Буховци, Алваново, Надарево, Кралево и Пролаз. Продължете да четете Отворени са пунктове за временно настаняване на пътуващи през общината

Обявяват се за неучебни 27 и 28 февруари за училищата на територията на община Търговище

Кметът на община Търговище д-р Дарин Димитров обяви за неучебни 27 и 28 февруари за всички училища на територията на община Търговище. Причината е обилният снеговалеж, силният вятър, придружен с навявания и очакваното понижаване на температурите.

Занятията ще бъдат възобновени на 1 март 2018 година.

Заповедта е издадена днес, 26 февруари 2018 г. и ще бъде публикувана на сайта на Общината.

ЖУРНАЛИСТЪТ РАДОСЛАВ ЧЕРКЕЗОВ И АРХЕОЛОГЪТ ПРОФ. НИКОЛАЙ ОВЧАРОВ – ПОЧЕТНИ ГРАЖДАНИ НА ТЪРГОВИЩЕ

Вче­ра, на об­щин­с­ка­та се­сия, още два­ма на­ши ви­д­ни ин­те­ле­к­ту­ал­ци бя­ха удо­с­то­е­ни с ви­со­ко­то от­ли­чие „По­че­тен гра­ж­да­нин на град Тър­го­ви­ще”. То­ва са жур­на­ли­с­тът Ра­до­с­лав Чер­ке­зов и ар­хе­о­ло­га проф. Ни­ко­лай Ов­ча­ров. Продължете да четете ЖУРНАЛИСТЪТ РАДОСЛАВ ЧЕРКЕЗОВ И АРХЕОЛОГЪТ ПРОФ. НИКОЛАЙ ОВЧАРОВ – ПОЧЕТНИ ГРАЖДАНИ НА ТЪРГОВИЩЕ

ПРОЛЕТНАТА УМОРА

Раз­го­вор с д-р Иван ТЯ­НЕВ, пси­хи­а­тър, зам. ди­ре­к­тор на МБАЛ-Тър­го­ви­ще

Се­га, на пре­хо­да от зи­ма­та към про­лет­та, го­ля­ма част от хо­ра­та усе­щат ед­на от­па­д­на­лост-су­т­рин не им се ста­ва, ис­ка им се да до­ле­жат по­не по­ло­вин-един час. Продължете да четете ПРОЛЕТНАТА УМОРА

ОБИЧАМ ПРОФЕСИЯТА СИ И ВСЕКИ ДЕН РАБОТЯ ЗА НЕЯ

Сподели за “Знаме” д-р Георгий МАТВЕЕВ

„Ле­ка­рят е спе­ци­а­лист по ме­ди­ци­на, кой­то се гри­жи за по­д­дър­жа­не­то, по­до­б­ре­ни­е­то и въз­с­та­но­вя­ва­не­то на здра­ве­то при хо­ра­та”, то­ва е зна­че­ни­е­то, ко­е­то мо­жем да на­ме­рим в уче­б­ни­ци­те или в ин­тер­нет за ле­кар­с­ка­та про­фе­сия. Продължете да четете ОБИЧАМ ПРОФЕСИЯТА СИ И ВСЕКИ ДЕН РАБОТЯ ЗА НЕЯ

Първо СУ „Св.Седмочисленици“ – училище посланик на ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

Междинна оценка на работата си като старши посланици на Европейския парламент получиха учителите Анета Милева и Боряна Ботева от Първо СУ „Св. Седмочисленици“ Търговище. Продължете да четете Първо СУ „Св.Седмочисленици“ – училище посланик на ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

ГРАЖДАНИ БЛАГОДАРЯТ НА ПОЛИЦЕЙСКИ СЛУЖИТЕЛИ

От началото на годината в ОД МВР-Търговище са получени няколко писма от граждани, в които те изразяват своята благодарност към служители на РУ-Търговище и РУ-Попово за това, че своевременно са установили извършителите на кражби, от които са били потърпевши. Продължете да четете ГРАЖДАНИ БЛАГОДАРЯТ НА ПОЛИЦЕЙСКИ СЛУЖИТЕЛИ

ФРИЗЬОР, ПРИЛОЖЕН ПРОГРАМИСТ, МОДЕЛИЕР – НОВИТЕ ПРОФЕСИИ?!

Областният управител г-н Митко Стайков ръководи заседание на Постоянната комисия по заетост към Областния съвет за развитие на област Търговище. Продължете да четете ФРИЗЬОР, ПРИЛОЖЕН ПРОГРАМИСТ, МОДЕЛИЕР – НОВИТЕ ПРОФЕСИИ?!

МЛАДИ ХОРА ГОСТУВАХА В СЪДА

За поредна година в Съдебната палата в гр. Търговище стартира образователната програма “Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури.” Продължете да четете МЛАДИ ХОРА ГОСТУВАХА В СЪДА