Ден на отворените врати в Държавен архив

По слу­чай про­фе­си­о­нал­ния пра­з­ник на бъл­гар­с­ки­те ар­хи­ви­с­ти в Дър­жа­вен ар­хив – Тър­го­ви­ще бе обя­вен Ден на от­во­ре­ни­те вра­ти. Ини­ци­а­ти­ва­та е на Дър­жа­в­на аген­ция “Ар­хи­ви” и е по по­вод 65-го­ди­ш­ни­на­та на ор­га­ни­зи­ра­но­то ар­хи­в­но де­ло в Бъл­га­рия.

Продължете да четете Ден на отворените врати в Държавен архив

АВТОМОБИЛЪТ НА БЪДЕЩЕТО

Млади хора от три държави с общ проект

Тър­го­ви­ще е до­ма­кин на ме­ж­ду­на­ро­ден уче­ни­че­с­ки об­мен. Уче­ни­ци и сту­ден­ти от те­х­ни­че­с­кия ин­с­ти­тут „Пен­та­су­г­лия” от Ита­лия и ин­с­ти­ту­та „Льо­мо­ние” от Фран­ция го­с­ту­ват на Про­фе­си­о­нал­на те­х­ни­че­с­ка гим­на­зия „Цар Си­ме­он Ве­ли­ки”.

Продължете да четете АВТОМОБИЛЪТ НА БЪДЕЩЕТО

Приключи ремонтът на улиците по капиталовата програма на Община Търговище

Приключи ремонтът и на последната улица, предвидена в капиталовата програма на Община Търговище за тази година.

Продължете да четете Приключи ремонтът на улиците по капиталовата програма на Община Търговище

Община Търговище представя възможностите си за туризъм на форум край Варна

Заместник-кметът Емине Якубова с представители на Община Търговище и експертите от Консултативния съвет по туризъм Тодор Янакиев и Тоника Колева ще представят днес, 14 октомври 2016 г.,  природните, исторически и архитектурни забележителности на нашия край.

Продължете да четете Община Търговище представя възможностите си за туризъм на форум край Варна

ПОКАНА

Цър­ко­в­но­то на­с­то­я­тел­с­т­во при Храм “Св.Ио­ан Рил­с­ки” и Об­щи­на Тър­го­ви­ще Ви ка­нят да участвате на 19 октомври 2016 г. /сряда/ в юби­лей­ни­те про­я­ви, по­с­ве­те­ни на 80-го­ди­ш­ни­на­та от съ­г­ра­ж­да­не­то на хра­ма и 130 г. от ро­ж­де­ни­е­то на Ми­т­ро­по­лит Ан­д­рей.

9.00 ч. – Тър­же­с­т­ве­на Све­та Ли­тур­гия

17.00 ч.- “С пла­мъ­ка на вя­ра­та” – из­ло­ж­ба от ико­ни /в Све­ща­ро­ва­та къ­ща/

18.00 ч. – Юби­ле­ен кон­церт “Хра­мът” /Дра­ма­ти­чен те­а­тър/.