Община Търговище дава терен за нов Център за спешна медицинска помощ

Община Търговище предоставя терен от близо 2700 кв. м. на Министерството на здравеопазването за изграждане на нов Център за спешна медицинска помощ (ЦСМП).

Продължете да четете Община Търговище дава терен за нов Център за спешна медицинска помощ

Връщат в градините половината от таксите за осигуряване на материали и консумативи

20 895 лева, от общо постъпили 48 401 лева от такси за градините, да бъдат разпределени между детските заведения за закупуване на материали, консумативи, играчки и други.

Продължете да четете Връщат в градините половината от таксите за осигуряване на материали и консумативи

Кметът посети Националната изложба за гълъби в Търговище

Кметът на община Търговище д-р Дарин Димитров посети традиционната изложба на гълъби, на която градът ни ежегодно е домакин.

Продължете да четете Кметът посети Националната изложба за гълъби в Търговище

Кметът на Търговище направи публичен отчет за първата година от своето управление

Публичен отчет за първата година от мандата си направи на 23.11.2016 г. кметът на Търговище д-р Дарин Димитров. Той представи пред обществеността изпълнението по заложените приоритети и цели в управленската си програма, както и акцентите в процес на работа.

Продължете да четете Кметът на Търговище направи публичен отчет за първата година от своето управление

ОГРОМНO БЛАГОДАРЯ НА ВСИЧКИ!

КА­У­ЗА

14322229_1228191270587815_2432032189502272475_n

Пре­ди ня­кол­ко броя Ви на­п­ра­ви­х­ме съ­п­ри­ча­с­т­ни към ис­то­ри­я­та за опе­ра­ци­я­та на мал­кия Бо­ж­ко от Тър­го­ви­ще. До­б­ра­та но­ви­на в то­зи брой е, че ну­ж­ни­те 6500 лв. за опе­ра­ци­я­та на пър­во­к­ла­с­ни­ка ве­че са съ­б­ра­ни.

Продължете да четете ОГРОМНO БЛАГОДАРЯ НА ВСИЧКИ!

“ВПЕЧАТЛЕНИ СМЕ ОТ РАБОТАТА В ЕКИП НА МЛАДИТЕ ХОРА”

В Све­то­в­на­та се­д­ми­ца на пре­д­п­ри­е­ма­че­с­т­во уче­ни­ци от Пър­во сре­д­но учи­ли­ще „Св. Се­д­мо­чи­с­ле­ни­ци” се вклю­чи­ха в ини­ци­а­ти­ва­та с пър­вия за гим­на­зи­я­та ино­ва­ци­о­нен ла­гер.

Продължете да четете “ВПЕЧАТЛЕНИ СМЕ ОТ РАБОТАТА В ЕКИП НА МЛАДИТЕ ХОРА”

ВСЕКИ ЧОВЕК Е ГРАДИНАР НА СВОЯ ЖИВОТ

“Ме­ни­джър за един ден” е сред най-по­пу­ляр­ни­те ини­ци­а­ти­ви на Джу­ни­ър Ачий­в­мънт Бъл­га­рия. Тя се про­ве­ж­да еже­го­д­но и в над 100 дър­жа­ви по це­лия свят. За нас в Гла­с­ко бе ог­ром­на чест по­ка­на­та от г-жа Ро­си­ца Стан­ко­ва от I СУ „Св. Се­д­мо­чи­с­ле­ни­ци да уча­с­т­ва­ме в 15-то из­да­ние на ини­ци­а­ти­ва­та „Ме­ни­джър за един ден”, ор­га­ни­зи­ра­на от фон­да­ция „Джу­ни­ър Ачий­в­мънт Бъл­га­рия”.

Продължете да четете ВСЕКИ ЧОВЕК Е ГРАДИНАР НА СВОЯ ЖИВОТ

ДОБРОТАТА, ЧОВЕЩИНАТА И ПЕСЕНТА ЗА НАС СА ЕДНО

Име­то на сем.Еле­на и Асен Ва­си­ле­ви ми на­п­ра­ви впе­ча­т­ле­ние не­от­да­в­на, ко­га­то на юби­лей­ния пра­з­ник 25 г. от съ­з­да­ва­не­то на Об­ще­с­т­вен ко­ми­тет „В.Ле­в­с­ки” Тър­го­ви­ще, те бя­ха на­г­ра­де­ни в раз­де­ла „До­с­той­ни гра­ж­да­ни” за мно­го­го­ди­ш­но­то ор­га­ни­зи­ра­не и про­ве­ж­да­не на фол­к­лор­ни­те про­я­ви „С пе­с­ни­те на Сто­ян Ра­дев” и „Мост ме­ж­ду по­ко­ле­ни­я­та”.

Продължете да четете ДОБРОТАТА, ЧОВЕЩИНАТА И ПЕСЕНТА ЗА НАС СА ЕДНО

ДЕЦАТА СЛЕДВАТ ЖИВИЯ ПРИМЕР НА РОДИТЕЛЯ

Ин­тер­вю с про­то­йе­рей Ана­то­ли от храм „Ус­пе­ние Бо­го­ро­ди­ч­но”

Отец Ана­то­ли е 41 го­ди­шен, тър­го­ви­ще­нец.  През 1999 г за­вър­ш­ва  Бо­го­с­ло­в­с­кия фа­кул­тет на  Шу­мен­с­кия уни­вер­си­тет. От 8 г. е све­ще­ник в Тър­го­ви­ще, слу­жи ка­то про­то­и­е­рей в цър­ко­вния храм „Ус­пе­ние Бо­го­ро­ди­ч­но”. Же­нен, с две де­ца бли­з­на­ци.

Продължете да четете ДЕЦАТА СЛЕДВАТ ЖИВИЯ ПРИМЕР НА РОДИТЕЛЯ

СТОЙНОСТНИ ДУХОВНИ ПРОЯВИ

По ини­ци­а­ти­ва на Ду­хо­вен цен­тър „Еве­ра” и чи­та­ли­ще „На­пре­дък1864″ на 12 но­ем­в­ри в Тър­го­ви­ще се про­ве­де сре­ща с проф. Да­мян По­п­х­ри­с­тов и ки­но­ре­жи­сьо­ра Мом­чил Ап. Ка­ра­ми­тев. Бе­ше про­же­к­ти­ран фил­ма „По стъ­п­ки­те на  на­ши­те пре­д­ци”. Сре­ща­та пре­ми­на при го­лям ин­те­рес от стра­на на тър­го­ви­щен­ци. За­ла­та бе­ше пре­пъл­не­на, бя­ха за­да­де­ни и мно­го въ­п­ро­си. Проф. По­п­х­ри­с­тов и Мом­чил Ка­ра­ми­тев от­де­ли­ха от сво­е­то вре­ме и за чи­та­те­ли­те на ве­с­т­ник „Зна­ме”.

Продължете да четете СТОЙНОСТНИ ДУХОВНИ ПРОЯВИ