„МЕБЕЛ СТИЛ” ООД отпразнува своя 23-ти рожден ден под надслов “НИЕ СМЕ ЕДНО СЕМЕЙСТВО”

През из­ми­на­лия ме­сец се про­ве­де ед­но от най-го­ле­ми­те фир­ме­ни пра­з­нен­с­т­ва  на те­ри­то­ри­я­та на гра­да ни. На 22 се­п­тем­в­ри „Ме­бел Стил”

 ООД от­п­ра­з­ну­ва своя 23-ти ро­ж­ден ден под на­д­с­лов „Ние сме ед­но се­мей­с­т­во”. По­ка­не­ни бя­ха вси­ч­ки 650 слу­жи­те­ли на дру­же­с­т­во­то за­е­д­но с те­х­ни­те се­мей­с­т­ва и бли­з­ки. За­ба­ва­та стар­ти­ра с офи­ци­ал­но от­к­ри­ва­не от инж. Ил­ко Или­ев – Уп­ра­ви­тел  на “Ме­бел Стил”. В ду­ха на пра­з­ни­ка има­ше мно­го за­ба­в­ле­ния, шоу про­г­ра­ма, иг­ри за мал­ки и го­ле­ми, а хо­ро­то до­с­ти­га­ше ре­кор­д­на­та брой­ка от 1000 ду­ши. За де­ца­та има­ше  за­ни­ма­тел­ни ша­т­ри с кът за ри­су­ва­не на бо­ди­арт и по­д­го­то­в­ка на ар­ти­с­ти­те за „Ме­бел Стил тър­си та­лант”.  Има­ше и про­с­т­ран­с­т­во за сво­бо­д­ни иг­ри ка­то фе­дер­бал,  дър­па­не на въ­же,  ла­с­тик и др. Вси­ч­ки обе­ди­не­ни от об­ща­та идея но­се­ха фир­ме­ни те­ни­с­ки в за­па­зе­ни­те за дру­же­с­т­во­то цве­то­ве – зе­ле­но и оран­же­во.

Ор­га­ни­за­то­ри­те се бя­ха по­с­та­ра­ли за все­ки да има вку­с­на хра­на и на­пи­т­ки за да бъ­де пра­з­ни­ка ис­тин­с­ки.

Вси­ч­ки мал­чу­га­ни и тий­ней­джъ­ри уча­с­т­ва­ха в за­пал­ва­не­то на 23-те све­щи­ч­ки, с ко­и­то се оки­чи ог­ром­на­та фир­ме­на тор­та.  Ес­те­с­т­ве­но си обе­ща­х­ме до­го­ди­на да се съ­бе­рем от­но­во за да от­че­тем ус­пе­хи­те си и да се по­ве­се­лим.    

„Ме­бел Стил” ООД е ком­па­ния, съ­з­да­де­на през 1995г. е гр. Тър­го­ви­ще. Пре­д­п­ри­я­ти­е­то е спе­ци­а­ли­зи­ра­но в про­из­во­д­с­т­во­то на та­пи­ци­ра­на (ме­ка) ме­бел и ма­т­ра­ци. Бран­до­ве­те за ме­ка ме­бел “KULT” и  ма­т­ра­ци “ONY” са со­б­с­т­ве­ност на фир­ма­та.

Дру­же­с­т­во­то е  с  ут­вър­де­но име ка­к­то на въ­т­ре­ш­ния та­ка и на вън­ш­ни­ят па­зар, ка­то се про­да­ва ус­пе­ш­но във вси­ч­ки ос­но­в­ни ве­ри­ги ме­бел­ни ма­га­зи­ни в Бъл­га­рия-об­що 300 то­ч­ки. Из­но­сът е 45% от про­ду­к­ци­я­та  и се ре­а­ли­зи­ра в 20 дър­жа­ви на 4 кон­ти­нен­та.

На вся­ка ед­на ми­ну­та се про­из­ве­ж­да по един го­тов про­дукт.

Дру­же­с­т­во­то из­к­лю­чи­тел­но мно­го дър­жи все­ки един от слу­жи­те­ли­те да се чу­в­с­т­ва до­б­ре в ра­бо­т­на­та си сре­да за­то­ва за­ла­га на со­ци­ал­ни­те при­до­би­в­ки във все­ки един от за­во­ди­те си – фир­мен стол с ви­на­ги пря­с­на и вку­с­на хра­на; оси­гу­ре­но по­с­то­ян­но ме­ди­цин­с­ко при­съ­с­т­вие до­ри и без­п­ла­т­ни ва­к­си­ни; фри­зьор­с­ки са­лон; обу­че­ние на пер­со­на­ла; юри­ди­че­с­ки кон­сул­та­ции; без­п­ла­тен тран­с­порт; ра­бо­т­но об­ле­к­ло и без­п­ла­т­на  по­д­д­ръ­ж­ка към не­го; ор­га­ни­зи­ра­не на спор­т­ни тур­ни­ри; ко­ре­к­т­но, спра­ве­д­ли­во и до­б­ро тру­до­во въз­на­г­ра­ж­де­ние. Ос­вен то­ва “Ме­бел Стил” по­с­то­ян­но по­до­б­ря­ва ус­ло­ви­я­та си на труд  ка­то осъ­в­ре­ме­ня­ва и мо­дер­ни­зи­ра ра­бо­т­на­та ба­за.

“Ме­бел Стил” е един шанс за все­ки чо­век, кой­то е упо­рит и тру­до­лю­бив, и се стре­ми към про­фе­си­о­нал­но из­ра­с­т­ва­не и про­с­пе­ри­тет.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *