ОЦЕЛЯВАМЕ ТРУДНО

В на­ве­че­ри­е­то на Де­ня на бъл­гар­с­кия ле­кар по­тър­си­х­ме ог­ла­вя­ва­щия тър­го­ви­щ­ка­та бол­ни­ца д-р Иван Све­тул­ков с един въ­п­рос- как оце­ля­ва здра­в­но­то ни за­ве­де­ние в мъ­ч­но­то вре­ме, в ко­е­то жи­ве­ем. Продължете да четете ОЦЕЛЯВАМЕ ТРУДНО

С ТАКИВА МЛАДИ КАТО АТАНАС, МАКАРИОПОЛСКО ЩЕ ИМА БЪДЕЩЕ …

Сре­ща­ме се с Ата­нас Пе­т­ков в с.Ма­ка­ри­о­пол­с­ко в един чу­де­сен есе­нен ден. Млад чо­век, 32-го­ди­шен, кой­то от ма­лък, по­к­рай май­ка си и ба­ща си оби­к­ва жи­во­т­ни­те, зе­мя­та, а впо­с­ле­д­с­т­вие вси­ч­ко то­ва ста­ва не­гов сми­съл и на­чин на жи­вот. Продължете да четете С ТАКИВА МЛАДИ КАТО АТАНАС, МАКАРИОПОЛСКО ЩЕ ИМА БЪДЕЩЕ …

АЙЧА ЗАРАЛИЕВА ПРЕДСТАВИ “СПОМЕНИ ЗА РЕЦИКЛИРАНЕ”

„Спо­ме­ни за ре­ци­к­ли­ра­не” е за­г­ла­ви­е­то на но­ва­та сти­хо­с­бир­ка на д-р Ай­ча За­ра­ли­е­ва. Мла­да­та и та­лан­т­ли­ва ав­тор­ка пре­д­с­та­ви кни­га­та си офи­ци­ал­но в ро­д­но­то Тър­го­ви­ще, в ка­фе-те­а­тъ­ра на ОНЧ „На­пре­дък – 1864″. Продължете да четете АЙЧА ЗАРАЛИЕВА ПРЕДСТАВИ “СПОМЕНИ ЗА РЕЦИКЛИРАНЕ”

ЦВЕТНА ПРИКАЗКА ВЪРХУ СТЕНА разказа млад творец от Търговище

Без­с­пор­но мо­дер­ни­зи­ра­не­то на сгра­да­та на I ОУ „Хри­с­то Бо­тев” при­да­ва нов об­лик в цен­тъ­ра на гра­да ни. В дво­ра на учи­ли­ще­то оба­че съ­що има из­не­на­да за бо­те­в­с­ки­те въз­пи­та­ни­ци – пре­ли­ващ в цве­то­ве и сим­во­ли сте­но­пис. Продължете да четете ЦВЕТНА ПРИКАЗКА ВЪРХУ СТЕНА разказа млад творец от Търговище

ЦДГ “ПРИКАЗКА” – ИЗЦЯЛО ОБНОВЕНА

То­ва ста­на въз­мо­ж­но по про­ект „Об­но­вя­ва­не и мо­дер­ни­зи­ра­не на об­щин­с­ка­та об­ра­зо­ва­тел­на ин­ф­ра­с­т­ру­к­ту­ра” по Опе­ра­ти­в­на про­г­ра­ма „Ре­ги­о­ни в ра­с­теж” 2014-2020 г. Из­вър­ше­ни­те стро­и­тел­но-мон­та­ж­ни­те ра­бо­ти по про­е­к­та са на об­ща стой­ност    1 161 524.79 лв. без ДДС, а на до­с­та­ве­но­то обо­ру­д­ва­не и об­за­ве­ж­да­не – 78 035.66 лв. без ДДС. То­ва из­ця­ло про­ме­ни об­ли­ка на де­т­с­ка­та гра­ди­на, ко­я­то ве­че е с по­д­ме­не­ни на­с­тил­ки, но­ви по­к­ри­тия на сте­ни­те и та­ва­ни­те, до­г­ра­ма и ре­мон­ти­ра­на по­к­ри­в­на кон­с­т­ру­к­ция. Продължете да четете ЦДГ “ПРИКАЗКА” – ИЗЦЯЛО ОБНОВЕНА

КОГАТО МИНАЛОТО СРЕЩА БЪДЕЩЕТО

Бли­зо 20 уче­ни­ци от Пър­во СУ „Све­ти Се­д­мо­чи­с­ле­ни­ци” се вклю­чи­ха в ини­ци­а­ти­ви­те по по­вод Ев­ро­пей­с­ка­та го­ди­на на кул­тур­но­то на­с­ле­д­с­т­во. В рам­ки­те на два дни мла­де­жи­те по­се­ти­ха кул­тур­но ис­то­ри­че­с­ки обе­к­ти в об­ла­с­ти­те Шу­мен и Тър­го­ви­ще. Оби­кол­ка­та за­по­ч­на от Сла­вей­ко­во­то учи­ли­ще. Там мла­де­жи­те пи­са­ха на пя­сък та­ка, ка­к­то са го пра­ве­ли пре­ди мно­го го­ди­ни те­х­ни­те връ­с­т­ни­ци. Те на­у­чи­ха, че ко­га­то де­ца­та на­пре­д­ва­ли с по­д­го­то­в­ка­та, за­по­ч­ва­ли да пи­шат с ка­лем, а най-до­б­ри­те – с пе­ро и ма­с­ти­ло. Продължете да четете КОГАТО МИНАЛОТО СРЕЩА БЪДЕЩЕТО

ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН ПО ПРОЕКТ “ТВОЯТ ЧАС”

С ре­ди­ца про­я­ви бе­ше от­бе­ля­за­но ус­пе­ш­но­то при­к­лю­ч­ва­не на дей­но­с­ти­те и ини­ци­а­ти­ви­те по про­е­к­та „Тво­ят час” в Тър­го­ви­ще. Съ­би­ти­е­то се ор­га­ни­зи­ра от Ре­ги­о­нал­но­то уп­ра­в­ле­ние на об­ра­зо­ва­ни­е­то в Тър­го­ви­ще. Продължете да четете ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН ПО ПРОЕКТ “ТВОЯТ ЧАС”

10 г. ОТ СЪЗДАВАНЕТО НА КПЗГО В БРЯГ

Тър­го­ви­щ­ко­то дру­же­с­т­во за пси­хи­ч­но здра­ве и Ком­п­ле­к­са за пси­хи­ч­но-здра­в­ни гри­жи в об­щ­но­ст­та (КПЗГО) от­бе­ля­за­ха 10 го­ди­ни от съ­з­да­ва­не­то на ком­п­ле­к­са в кв. Бряг в Тър­го­ви­ще. Го­с­ти на юби­лея бя­ха об­ла­с­т­ни­ят уп­ра­ви­тел Ми­т­ко Стай­ков, зам.-кметът Емине Якубова, секретарят на общинска администрация Христалина Халачева,пре­д­с­та­ви­те­ли на дър­жа­в­ни ин­с­ти­ту­ции, гра­ж­да­ни и др.      Продължете да четете 10 г. ОТ СЪЗДАВАНЕТО НА КПЗГО В БРЯГ

ГРАЖДАНСКИ ДИАЛОГ ЗА БЪДЕЩЕТО НА ЕС

Гра­ж­дан­с­ки ди­а­лог под на­д­с­лов „Бъ­де­ще на Ко­хе­зи­он­на­та по­ли­ти­ка” ще се про­ве­де на 24 ок­том­в­ри 2018 г. от 10.30 ча­са в ка­фе-те­а­тъ­ра на ОНЧ „На­пре­дък” в Тър­го­ви­ще. Продължете да четете ГРАЖДАНСКИ ДИАЛОГ ЗА БЪДЕЩЕТО НА ЕС

СЛАВКА ГЕОРГИЕВА НА ПРИЕМ В ИНДОНЕЗИЙСКОТО ПОСОЛСТВО

Ръ­ко­во­ди­те­лят на Клуб „Ба­тик”, към Мла­де­ж­ки дом-Тър­го­ви­ще, Сла­в­ка Ге­ор­ги­е­ва бе по­ка­не­на от По­сол­с­т­во­то на Ин­до­не­зия на при­ем в Со­фия. Съ­би­ти­е­то бе част от ини­ци­а­ти­ви­те по­с­ве­те­ни на 73 го­ди­ни от обя­вя­ва­не­то на Не­за­ви­си­мо­ст­та на Ин­до­не­зия. Продължете да четете СЛАВКА ГЕОРГИЕВА НА ПРИЕМ В ИНДОНЕЗИЙСКОТО ПОСОЛСТВО