Тази вечер – Концерт за Деня на народните будители „Обичам те, Българийо!“

Концерт, посветен на Деня на народните будители, ще бъде изнесен на 29 октомври, от 18.00 часа в Драматичен театър – Търговище. Проявата е под наслов „Обичам те, Българийо!“ и се организира от Обществен комитет „Васил Левски“, с подкрепата на Община Търговище. Продължете да четете Тази вечер – Концерт за Деня на народните будители „Обичам те, Българийо!“

Нови правила за отглеждане на селскостопански животни предвижда проект за общинска наредба

В жилищните зони на град Търговище не се допуска отглеждането на селскостопански животни и птици с изключение на декоративни видове. Продължете да четете Нови правила за отглеждане на селскостопански животни предвижда проект за общинска наредба

Заседава Общинският щаб за зимната подготовка

 Общинският щаб за защита от бедствия и аварии набеляза мерки за осигуряване на ресурси, техника и екипи за действие при усложнена зимна обстановка. В заседанието на щаба, което беше свикано със заповед на кмета д-р Дарин Димитров, участваха представители на полицията, БКС, противопожарна защита, „Енерго-Про мрежи”, „Напоителни системи”, „ВиК”, Държавно горско стопанство и други. Продължете да четете Заседава Общинският щаб за зимната подготовка

Още 7 двойки с репродуктивни проблеми ще бъдат подпомогнати от Община Търговище

Още 7 двойки са одобрени за финансиране след втория за годината прием на заявления за подпомагане на лица с репродуктивни проблеми, който Община Търговище обяви през септември. Така, след като през април бяха одобрени други 8 двойки, общият брой на подпомогнатите през годината семейства става 15. Всички те ще получат до 2500 лв. за изследвания и процедури. В предходната 2017 г. са подпомогнати 9 семейства или лица, живеещи на семейни начала. Продължете да четете Още 7 двойки с репродуктивни проблеми ще бъдат подпомогнати от Община Търговище

НАШИТЕ УЧИТЕЛИ – БУДИТЕЛИ

По тра­ди­ция, го­ди­ш­ни­те сре­щи със съ­у­че­ни­ци се пра­вят по вре­ме на май­с­ки­те пра­з­ни­ци, по­с­ве­те­ни на бъл­гар­с­ка­та пи­с­ме­ност и кул­ту­ра. Продължете да четете НАШИТЕ УЧИТЕЛИ – БУДИТЕЛИ

Концерт, който премина на един дъх…

  1. С на­с­т­ро­е­ние, ху­ба­ва му­зи­ка и в при­я­т­на ат­мо­с­фе­ра тър­го­ви­щен­ци се при­съ­е­ди­ни­ха към пра­з­ни­ка на ОНЧ „На­пре­дък – 1864″ – Ди­ми­т­ро­в­ден. Ос­вен не­го, Об­ла­с­т­ни­ят ин­фор­ма­ци­о­нен цен­тър – Тър­го­ви­ще сло­жи край на на­ци­о­нал­на­та ини­ци­а­ти­ва гра­ж­дан­с­ки ди­а­лог: „Бъ­де­ще­то на Ко­хе­зи­он­на­та по­ли­ти­ка на ЕС”, с ко­е­то пра­з­ни­ч­ни­те ини­ци­а­ти­ви ста­на­ха две. Продължете да четете Концерт, който премина на един дъх…

БУРГАСКАТА ОПЕРА ГОСТУВА С “БАЛ В САВОЯ”

На 31 ок­том­в­ри, сря­да, от 19 ча­са, ще го­с­ту­ва Бур­га­с­ка­та дър­жа­в­на опе­ра с „Бал в Са­воя”– опе­ре­та от Пал Аб­ра­хам.В гла­в­ни­те ро­ли ще ви­ди­те ре­жи­сьо­ра Ма­рио Ни­ко­лов ка­то мар­киз Ари­с­тид дьо Фо­б­ла, Ма­рия Цве­т­ко­ва ка­то съ­п­ру­га­та му Ма­д­лен, Ва­лен­ти­на Кор­ча­ко­ва ка­то еман­ци­пи­ра­на­та й бра­то­в­че­д­ка Дей­зи Дар­лин­г­тън (ком­по­зи­то­рът Па­со До­б­ле), Йор­дан Хри­с­то­зов ка­то Му­с­та­фа Бей (или Ми­шел). Продължете да четете БУРГАСКАТА ОПЕРА ГОСТУВА С “БАЛ В САВОЯ”

ЗА МОЯ ДЯДО ЙОВЧО – ЗАСЛУЖЕНО УВЕКОВЕЧЕН В ЛИТЕРАТУРАТА

На­б­ли­жа­ва пра­з­ни­кът на Бу­ди­те­ли­те. Не­вол­но в съ­з­на­ни­е­то ми из­п­лу­ва об­ра­зът на моя дя­до. Йо­в­чо Ди­ми­т­ров Мо­ров – про­чут май­с­тор – бъ­ч­вар. Ро­ден е през 1890 го­ди­на. За­е­д­но със за­на­я­та, дя­до бил из­ве­с­тен с лю­бо­в­та си към ли­те­ра­ту­ра­та, му­зи­ка­та и на­у­ки­те. Из­ми­с­лял ше­го­ви­ти фи­зи­че­с­ки за­ко­ни. Сви­рел чу­д­но на гай­да и пе­ел ста­ри, на­ро­д­ни пе­с­ни. Продължете да четете ЗА МОЯ ДЯДО ЙОВЧО – ЗАСЛУЖЕНО УВЕКОВЕЧЕН В ЛИТЕРАТУРАТА

И В ЯПОНИЯ “ЦЪФНА” БЪЛГАРСКАТА ПРОСТОТИЯ

Не­ве­ро­я­т­но, не­до­пу­с­ти­мо: два­ма ван­да­ли от Бъл­гар­с­ка­та на­ци­о­нал­на опе­ра, ко­я­то го­с­ту­ва в ро­ди­на­та на из­г­ря­ва­що­то слън­це – Япо­ния, ос­к­вер­ни­ха Ме­мо­ри­а­ла на жер­т­ви­те в Хи­ро­ши­ма. Продължете да четете И В ЯПОНИЯ “ЦЪФНА” БЪЛГАРСКАТА ПРОСТОТИЯ