ПРАВИМ ПАНАИРА, ЧУВАЙКИ МНЕНИЕТО НА СЪГРАЖДАНИТЕ НИ

-Из­ве­с­т­но е, че Об­щи­на Тър­го­ви­ще още от пър­вия ден след 239-я Тра­ди­ци­о­нен про­ле­тен па­на­ир за­по­ч­на по­д­го­то­в­ка­та за юби­лей­но­то му из­да­ние, ко­е­то се от­к­ри­ва днес. Продължете да четете ПРАВИМ ПАНАИРА, ЧУВАЙКИ МНЕНИЕТО НА СЪГРАЖДАНИТЕ НИ

ХАЙДЕ НА ВЕСЕЛИЯ ПАНАИР!

Интервю с ГЮРСЕЛ ХАСАНОВ, управител на “Общински пазари” ЕООД

-Ка­к­ви ат­ра­к­ции ще по­с­ре­щ­нат тър­го­ви­щен­ци и го­с­ти­те на гра­да по вре­ме на „Ве­се­лия па­на­ир” та­зи го­ди­на? Продължете да четете ХАЙДЕ НА ВЕСЕЛИЯ ПАНАИР!