Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 216 гр. Търговище, 30.05.2022 г.

В Областна администрация – Търговище е постъпило искане с вх. № ОКД-07-5/30.05.2022 г. от кмета на община Опака за предприемане на спешна мярка на основание чл. 5, § 5 от Регламент  (ЕО) № 1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г. относно обществените услуги за пътнически превоз с железопътен и автомобилен транспорт и за отмяна на Регламенти (ЕИО) № 1191/69 и (ЕИО) № 1107/70 на Съвета и чл. 16д, ал. 6 от Наредба № 2 от 15.03.2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси, състояща се в даване на  разрешение за пряко възлагане на превозите по автобусни линии Търговище – Горско Абланово и Горско Абланово – Попово от Областната транспортна схема от квотата на Община Опака.

Искането е продиктувано от обстоятелството, че за извършване на обществен превоз на пътници по утвърдени маршрутни разписания на автобусни линии Търговище – Горско Абланово и Горско Абланово – Попово, беше разрешена спешна мярка изтичаща на 02.06.2022 г. Към настоящия момент е налице неприключила процедура за възлагане изпълнението на обществен превоз на пътници по маршрутни разписания на автобусни линии Търговище – Горско Абланово и Горско Абланово – Попово по новата обществена поръчка.

Предвид гореизложеното, във връзка с възникнала необходимост от предприемане на спешна мярка поради прекъсване на транспортните услуги и с цел обезпечаване населението с автобусни превози, на основание чл. 5, § 5 от Регламент (ЕО) № 1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г. относно обществените услуги за пътнически превоз с железопътен и автомобилен транспорт и за отмяна на Регламенти (ЕИО) № 1191/69 и (ЕИО) № 1107/70 на Съвета и чл. 16д, ал. 6 от Наредба № 2/15.03.2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси

 Р  Е  Ш  И  Х :

І. Предприемам спешна мярка, като разрешавам  на Кмета на община Опака да извърши пряко възлагане на обществени услуги за извършване на обществен превоз на пътници по утвърдени маршрутни разписания:

  • Търговище – Горско Абланово: тръгва в 07:00 ч. от Горско Абланово – пристига в 09:00 ч. в АГ Търговище, тръгва в 11:00 ч. от АГ Търговище – пристига в 13:20 ч. в Горско Абланово, изпълнява се от понеделник до петък;
  • Горско Абланово – Попово: тръгва в 14:00 ч. от Горско Абланово – пристига в 14:50 ч. в АГ Попово, тръгва в 17:00 ч. от АГ Попово – пристига в 17:50 ч. в Горско Абланово, изпълнява се понеделник, вторник, сряда, четвъртък, петък и неделя.

ІІ. Възлагането на превозите по т. І да бъде със срок от 03.06.2022 г. до сключване на договор с избран превозвач, след проведена процедура, но не по-късно от 30.06.2022 г.

ІІІ. На основание чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) допускам предварително изпълнение на настоящото решение с цел защита на особено важния обществен интерес по осигуряване на транспортното обслужване на населението.

На основание чл. 60, ал. 5 от АПК разпореждането, с което е допуснато предварителното изпълнение, може да се обжалва чрез областния управител на област Търговище пред Административен съд – Търговище в 3-дневен срок от публикуването му.

На основание чл. 16д, ал. 8 от Наредба № 2/15.03.2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси решението може да се обжалва чрез областния управител на област Търговище пред Административен съд – Търговище от всяко заинтересовано лице в 14-дневен срок от публикуването му.

Настоящото решение да се изпрати на кмета на община Опака за сведение и изпълнение.

Решението да се публикува в един местен вестник и в един национален ежедневник, не по късно от 03.06.2022 г.

Контрол по изпълнението на настоящото решение ще осъществявам лично.

СТАНИМИР ПАРАШКЕВОВ, Областен управител на област Търговище

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *