Нарушаване в графика за сметоизвозване ще има в град Търговище и село Лиляк в дните от 1 до 3 юни

Нарушаване в графика на сметоизвозването в части на град Търговище и в село Лиляк ще има в дните от 1 до 3 юни. Причината е предстоящото взимане на проби за извършването на морфологичен анализ на битовия отпадък. Такъв се прави на всеки 5 години, съгласно Закона за управление на отпадъците. Продължете да четете Нарушаване в графика за сметоизвозване ще има в град Търговище и село Лиляк в дните от 1 до 3 юни

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 216 гр. Търговище, 30.05.2022 г.

В Областна администрация – Търговище е постъпило искане с вх. № ОКД-07-5/30.05.2022 г. от кмета на община Опака за предприемане на спешна мярка на основание чл. 5, § 5 от Регламент  (ЕО) № 1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г. относно обществените услуги за пътнически превоз с железопътен и автомобилен транспорт и за отмяна на Регламенти (ЕИО) № 1191/69 и (ЕИО) № 1107/70 на Съвета и чл. 16д, ал. 6 от Наредба № 2 от 15.03.2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси, състояща се в даване на  разрешение за пряко възлагане на превозите по автобусни линии Търговище – Горско Абланово и Горско Абланово – Попово от Областната транспортна схема от квотата на Община Опака.

Искането е продиктувано от обстоятелството, че за извършване на обществен превоз на пътници по утвърдени маршрутни разписания на автобусни линии Търговище – Горско Абланово и Горско Абланово – Попово, беше разрешена спешна мярка изтичаща на 02.06.2022 г. Към настоящия момент е налице неприключила процедура за възлагане изпълнението на обществен превоз на пътници по маршрутни разписания на автобусни линии Търговище – Горско Абланово и Горско Абланово – Попово по новата обществена поръчка.

Предвид гореизложеното, във връзка с възникнала необходимост от предприемане на спешна мярка поради прекъсване на транспортните услуги и с цел обезпечаване населението с автобусни превози, на основание чл. 5, § 5 от Регламент (ЕО) № 1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г. относно обществените услуги за пътнически превоз с железопътен и автомобилен транспорт и за отмяна на Регламенти (ЕИО) № 1191/69 и (ЕИО) № 1107/70 на Съвета и чл. 16д, ал. 6 от Наредба № 2/15.03.2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси

 Р  Е  Ш  И  Х :

І. Предприемам спешна мярка, като разрешавам  на Кмета на община Опака да извърши пряко възлагане на обществени услуги за извършване на обществен превоз на пътници по утвърдени маршрутни разписания:

  • Търговище – Горско Абланово: тръгва в 07:00 ч. от Горско Абланово – пристига в 09:00 ч. в АГ Търговище, тръгва в 11:00 ч. от АГ Търговище – пристига в 13:20 ч. в Горско Абланово, изпълнява се от понеделник до петък;
  • Горско Абланово – Попово: тръгва в 14:00 ч. от Горско Абланово – пристига в 14:50 ч. в АГ Попово, тръгва в 17:00 ч. от АГ Попово – пристига в 17:50 ч. в Горско Абланово, изпълнява се понеделник, вторник, сряда, четвъртък, петък и неделя.

ІІ. Възлагането на превозите по т. І да бъде със срок от 03.06.2022 г. до сключване на договор с избран превозвач, след проведена процедура, но не по-късно от 30.06.2022 г.

ІІІ. На основание чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) допускам предварително изпълнение на настоящото решение с цел защита на особено важния обществен интерес по осигуряване на транспортното обслужване на населението.

На основание чл. 60, ал. 5 от АПК разпореждането, с което е допуснато предварителното изпълнение, може да се обжалва чрез областния управител на област Търговище пред Административен съд – Търговище в 3-дневен срок от публикуването му.

На основание чл. 16д, ал. 8 от Наредба № 2/15.03.2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси решението може да се обжалва чрез областния управител на област Търговище пред Административен съд – Търговище от всяко заинтересовано лице в 14-дневен срок от публикуването му.

Настоящото решение да се изпрати на кмета на община Опака за сведение и изпълнение.

Решението да се публикува в един местен вестник и в един национален ежедневник, не по късно от 03.06.2022 г.

Контрол по изпълнението на настоящото решение ще осъществявам лично.

СТАНИМИР ПАРАШКЕВОВ, Областен управител на област Търговище

ЗКПУ „ЖИТНИЦА”

с.Кръшно

ДО:

ЧК на ЗКПУ „Житница”, с.Кръшно

ПОКАНА

ЗА УЧАСТИЕ В ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ

ОТ: УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ на ЗКПУ „Житница”, ЕИК: 826047901, със седалище и адрес на управление: Република България, с.Кръшно, обл.Търговище

УВАЖАЕМИ ЧЛЕН-КООПЕРАТОРИ,

На основание чл.16, ал.1 от Закона за кооперациите и чл.21, т.1 от Устава на Кооперацията, предвид Решение на Управителния съвет от 25.05.2022г., свикваме Извънредно общо събрание на ЗКПУ „Житница”, което ще се проведе на 18.06.2022г. /събота/ от 10:00 часа, в сградата на Читалището в с.Кръшно.

ДНЕВЕН РЕД:

  1. Приемане на нов Устава на кооперацията.

При липса на кворум, на основание Устава на Кооперацията и Закона за кооперациите, Общото събрание ще се проведе в същия ден, от 11:00 часа на същото място и при така обявения дневен ред, независимо от броя на членовете, които са се явили. Съгласно Устава на кооперацията, настоящата покана се счита за редовно връчена с публикуването й в средствата за масова информация и разлепването й на публични места, най-малко 14 дни преди провеждането на насроченото  Общо събрание.

На събранието могат да присъстват само редовни Член-кооператори.

Материалите за насроченото Извънредно общо събрание се намират в стопанската база на ЗКПУ „Житница” и са на разположение за запознаване с тях от страна на член – кооператорите.

31.05.2022г.                                                          С уважение:

УС на ЗКПУ „Житница”