Поредица от празнични прояви в дните преди Коледа организира Община Търговище

На 17 декември, понеделник, започва празничната програма, организирана от Община Търговище, по повод коледните и новогодишните празници. Всеки ден до 21 декември, след 17.00 часа, на открита сцена на площад „Свобода“ ще има музикални и танцови изпълнения на състави от Търговище. Продължете да четете Поредица от празнични прояви в дните преди Коледа организира Община Търговище

НОВ ИДЕЕН ПРОЕКТ ЩЕ ПОДОБРЯВА КАЧЕСТВОТО НА ЛЕЧЕНИЕ В МБАЛ-ТЪРГОВИЩЕ

Ед­ва ли в Бъл­га­рия има по­до­бен пре­це­дент- ед­на бол­ни­ца и око­ло нея тол­ко­ва мно­го раз­п­ръ­с­на­ти  сгра­ди / на па­ви­ли­о­нен при­н­цип, на сним­ки­те/. Продължете да четете НОВ ИДЕЕН ПРОЕКТ ЩЕ ПОДОБРЯВА КАЧЕСТВОТО НА ЛЕЧЕНИЕ В МБАЛ-ТЪРГОВИЩЕ

ПРЕЗ ДЕКЕМВРИ МОЖЕМ ДА СМЕНИМ ЛИЧНИЯ СИ ЛЕКАР

До края на ме­сец де­кем­в­ри здра­в­но­о­си­гу­ре­ни­те ли­ца мо­гат да сме­нят ли­ч­ния си ле­кар, ка­то се ре­ги­с­т­ри­рат при нов об­що­п­ра­к­ти­ку­ващ ле­кар (ОПЛ), на­по­м­нят от РЗОК-Тър­го­ви­ще. Продължете да четете ПРЕЗ ДЕКЕМВРИ МОЖЕМ ДА СМЕНИМ ЛИЧНИЯ СИ ЛЕКАР

КАК ДА СМЕ ЗДРАВИ С ТЕЗИ ЧУЖБИНСКИ ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ

Тази реплика дочух тези дни, когато пазарувах в един търговищки магазин. И наистина, тук бяха си направили труда да обозначат на едно специално табло  произхода на предлаганата стока и по този начин на клиента не му се налагаше усилено да се взира в етикетите. Продължете да четете КАК ДА СМЕ ЗДРАВИ С ТЕЗИ ЧУЖБИНСКИ ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ

БЛАГОДАРЯ НА Д-Р ТЯНЕВ И НА Д-Р ДИМОВ

В ре­да­к­ци­я­та на „Зна­ме” се оба­ди Ви­к­тор Сто­я­нов Ге­ор­ги­ев, 40 г., от Тър­го­ви­ще, за да из­ра­зи ис­к­ре­на­та си бла­го­дар­ност към два­ма тър­го­ви­щ­ки ле­ка­ри, по­мо­г­на­ли му след те­ж­ка ка­та­с­т­ро­фа да се въз­та­но­ви. Продължете да четете БЛАГОДАРЯ НА Д-Р ТЯНЕВ И НА Д-Р ДИМОВ

ТРИ КИЛА ЗЛАТО В МЕДАЛИ, КУПИ И ОВАЦИИ ЗА БАЛЕТНА ФОРМАЦИЯ “ТЪРГОВИЩЕ”

За­по­м­ня­що се пре­д­с­та­вя­не, “три ки­ла зла­та” в ме­да­ли, мно­го ку­пи и ова­ции за Ба­ле­т­на фор­ма­ция “Тър­го­ви­ще”, към Мла­де­ж­ки дом – Тър­го­ви­ще, от Ме­ж­ду­на­ро­д­на­та
мла­де­ж­ка олим­пи­а­да по из­ку­с­т­ва и танц.
Продължете да четете ТРИ КИЛА ЗЛАТО В МЕДАЛИ, КУПИ И ОВАЦИИ ЗА БАЛЕТНА ФОРМАЦИЯ “ТЪРГОВИЩЕ”

ПО-МАЛКО НАРУШЕНИЯ ПО ПЪТИЩАТА НА ОБЛАСТТА – ОТЧИТАТ В АКЦИЯ “ЗИМА”

Ос­но­в­на­та цел на про­ве­де­на­та от 1 до 30 но­ем­в­ри 2018 г. тра­ди­ци­он­на пре­ван­ти­в­на ак­ция “ЗИ­МА” на “Пъ­т­на по­ли­ция” бе по­до­б­ря­ва­не си­гур­но­ст­та на дви­же­ни­е­то по пъ­ти­ща­та и за­о­с­т­ря­не вни­ма­ни­е­то на во­да­чи­те към по­д­го­то­в­ка­та на ав­то­мо­би­ли­те им за дви­же­ние при зим­ни ус­ло­вия по­с­ре­д­с­т­вом ог­ра­ни­ча­ва­не на уве­ли­ча­ва­щи­те се през то­зи се­зон пре­д­по­с­та­в­ки за те­ж­ки пъ­т­ни зло­по­лу­ки, осо­бе­но с уча­с­ти­е­то на ри­с­ко­ви гру­пи уча­с­т­ни­ци в дви­же­ни­е­то – пе­ше­хо­д­ци, во­да­чи без пра­к­ти­че­с­ки опит в шо­фи­ра­не­то при есен­но-зим­ни ус­ло­вия или уп­ра­в­ля­ва­щи не­по­д­го­т­ве­ни за те­зи ус­ло­вия ав­то­мо­би­ли.   Продължете да четете ПО-МАЛКО НАРУШЕНИЯ ПО ПЪТИЩАТА НА ОБЛАСТТА – ОТЧИТАТ В АКЦИЯ “ЗИМА”

ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА

Об­ла­с­т­на ад­ми­ни­с­т­ра­ция – Тър­го­ви­ще и Ми­ни­с­тер­с­т­во­то на ико­но­ми­ка­та ор­га­ни­зи­ра­ха ин­фор­ма­ци­он­на сре­ща, на ко­я­то бя­ха ра­зя­с­не­ни въз­мо­ж­но­с­ти­те за фи­нан­си­ра­не по Опе­ра­ти­в­на про­г­ра­ма „Ино­ва­ции и кон­ку­рен­то­с­по­со­б­ност” 2014-2020 г. Продължете да четете ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА

НОВОСТИ И ТЕНДЕНЦИИ В ОБРАЗОВАНИЕТО

Пе­да­го­ги­че­с­ки­те спе­ци­а­ли­с­ти от Вто­ро СУ „Проф. Ни­ко­ла Ма­ри­нов” Тър­го­ви­ще про­ве­до­ха ква­ли­фи­ка­ци­о­нен се­ми­нар в град Ру­се на те­ма „Ра­бо­та с еле­к­т­ро­нен дне­в­ник”. Продължете да четете НОВОСТИ И ТЕНДЕНЦИИ В ОБРАЗОВАНИЕТО

ДВЕ НОВИ КНИГИ С АВТОГРАФ ОТ НЕДА АНТОНОВА

В къ­с­ния пе­тъ­чен сле­до­бед на 7-ми де­кем­в­ри кни­жар­ни­ца „Хе­ли­кон” – Тър­го­ви­ще бе­ше до­ма­кин на въл­ну­ва­ща сре­ща на име­ни­та­та на­ша съ­г­ра­ж­дан­ка – по­че­тен гра­ж­да­нин на гра­да ни, пи­са­тел­ка­та Не­да Ан­то­но­ва с не­й­ни­те чи­та­те­ли и по­чи­та­те­ли. Продължете да четете ДВЕ НОВИ КНИГИ С АВТОГРАФ ОТ НЕДА АНТОНОВА