БЛАГОТВОРИТЕЛЕН ЖЕСТ ОТ ФИРМА “МЕБЕЛ СТИЛ”

В на­ве­че­ри­е­то на един от най- све­т­ли­те хри­с­ти­ян­с­ки пра­з­ни­ци- Ко­ле­да, „Ме­бел Стил” ООД от­но­во до­ка­за же­ла­ни­е­то си да про­я­вя­ва сво­я­та кор­по­ра­ти­в­на со­ци­ал­на от­го­вор­ност и от­но­во ни по­ка­за, че е ед­на мо­дер­на и ев­ро­пей­с­ка фир­ма. Продължете да четете БЛАГОТВОРИТЕЛЕН ЖЕСТ ОТ ФИРМА “МЕБЕЛ СТИЛ”

ПЪРВО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “ХРИСТО БОТЕВ” -ОБНОВЕНО, МОДЕРНО,ПРЕКРАСНО ВЕЧЕ ОТВАРЯ ВРАТИ

Ве­ро­я­т­но в сря­да, 12 де­кем­в­ри, най-по­с­ле въз­пи­та­ни­ци­те на тър­го­ви­щ­ко­то Пър­во ос­но­в­но учи­ли­ще „Хр.Бо­тев” ще се за­вър­нат в об­но­ве­на­та сгра­да на сво­е­то шко­ло . Продължете да четете ПЪРВО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “ХРИСТО БОТЕВ” -ОБНОВЕНО, МОДЕРНО,ПРЕКРАСНО ВЕЧЕ ОТВАРЯ ВРАТИ

В ТАЗИ ПРИКАЗНА ВЕЧЕР…

„В та­зи при­ка­з­на ве­чер” бе оза­г­ла­вен ко­ле­д­ни­ят кон­церт на ВИС „Зла­т­ни за­ри” и ВИС „Бо­жур” с ху­до­же­с­т­вен ръ­ко­во­ди­тел Съ­би­на Ге­ор­ги­е­ва. Продължете да четете В ТАЗИ ПРИКАЗНА ВЕЧЕР…

ЗЛАТИНА ОТ ТЪРГOВИЩЕ Е СРЕД 94-ТЕ ДЕЦА НА ЗАГИНАЛИ И ПОСТРАДАЛИ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЪЛГА СИ СЛУЖИТЕЛИ НА МВР

За по­ре­ден път Ака­де­ми­я­та на МВР от­во­ри вра­ти за тра­ди­ци­он­но­то ко­ле­д­но тър­же­с­т­во, ор­га­ни­зи­ра­но в рам­ки­те на На­ци­о­нал­на­та бла­го­т­во­ри­тел­на кам­па­ния за по­д­по­ма­га­не де­ца­та на за­ги­на­ли­те и по­с­т­ра­да­ли­те при из­пъл­не­ние на слу­же­б­ни­те за­дъл­же­ния слу­жи­те­ли от си­с­те­ма­та на МВР. Продължете да четете ЗЛАТИНА ОТ ТЪРГOВИЩЕ Е СРЕД 94-ТЕ ДЕЦА НА ЗАГИНАЛИ И ПОСТРАДАЛИ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЪЛГА СИ СЛУЖИТЕЛИ НА МВР

НАШИ ДАРОВАНИЯ НА ЕДНА СЦЕНА С ВЕСЕЛИН МАРИНОВ

На 3 де­кем­в­ри ед­на въл­ше­б­на Ко­ле­да из­г­ря на сце­на­та в За­ла 1 на На­ци­о­нал­ни­я Дво­рец на Кул­ту­ра­та в сто­ли­ца­та. Дъл­го­о­ча­к­ва­ни­ят кон­церт на Ве­се­лин Ма­ри­нов за­ля 4- хи­ля­д­на­та пу­б­ли­ка с ко­ле­ден дух и на­с­т­ро­е­ние. Продължете да четете НАШИ ДАРОВАНИЯ НА ЕДНА СЦЕНА С ВЕСЕЛИН МАРИНОВ

ВАЖНИ СТАТИСТИЧЕСКИ ДАННИ И ФАКТИ ОТ НОИ

Из­п­ла­ща­не­то на пен­си­и­те за ме­сец де­кем­в­ри от ТП на НОИ – Тър­го­ви­ще за­по­ч­на на 7 де­кем­в­ри и ще при­к­лю­чи на 19 де­кем­в­ри (сря­да). Продължете да четете ВАЖНИ СТАТИСТИЧЕСКИ ДАННИ И ФАКТИ ОТ НОИ

НЯМА ГРЕШКА: ДА НЕ СИ БЪЛГАРСКИ ПЕНСИОНЕР!

Те­ма­та е ба­нал­на, но мно­го жи­з­не­но­ва­ж­на. Ве­че 30 го­ди­ни от про­ме­ни­те в Бъл­га­рия, от края на со­ци­а­ли­с­ти­че­с­кия пе­ри­од и на­с­тъ­п­ва­не­то на де­мо­к­ра­ци­я­та, а в жи­во­та на бъл­га­ри­те не са­мо ня­ма по­л­зо­т­вор­на, со­ци­ал­на про­мя­на, а на­про­тив – при нас бе­д­ни­те ста­ват все по­ве­че, а бо­га­ти­те и по­ли­ти­ци­те все по-бо­га­ти. Продължете да четете НЯМА ГРЕШКА: ДА НЕ СИ БЪЛГАРСКИ ПЕНСИОНЕР!

НАША ЗЕМЛЯЧКА, ПРИЕМАНА ОТ ПАПАТА

/Про­дъл­же­ние от ми­на­лия брой/ В се­ло Илий­но, бли­зо до град Омур­таг,  се ра­ж­да ед­но де­те с ув­ре­де­ни край­ни­ци, без дла­ни и хо­ди­ла. Продължете да четете НАША ЗЕМЛЯЧКА, ПРИЕМАНА ОТ ПАПАТА