Отпада съгласуването на работното време на търговските обекти с Община Търговище

Да отпаднат изискванията търговците да съгласуват работното време на обектите си с местната администрация, както и издаването на разрешения за удължено работно време след 22.00 часа. Това предвиждат промени в Наредбата за осъществяване на търговската дейност в община Търговище, които са публикувани на интернет страницата на местната администрация. Продължете да четете Отпада съгласуването на работното време на търговските обекти с Община Търговище

Обработват се против заледяване рискови участъци от общинската пътна мрежа

Общинското предприятие БКС продължава обработката против заледяване на четвъртокласната пътна мрежа в общината. Продължете да четете Обработват се против заледяване рискови участъци от общинската пътна мрежа

ТОДОР ЯНАКИЕВ С ТРИ ВАЖНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ КЪМ МИНИСТЪР АНГЕЛКОВА

В края на м.но­ем­в­ри, в Ми­ни­с­тер­с­т­во­то на ту­ри­з­ма се съ­с­тоя ва­ж­на сре­ща с пре­д­се­да­те­ли на УС на Асо­ци­а­ци­я­та на хо­те­ли­е­ри­те и ре­с­то­ран­тьо­ри­те по про­б­ле­ми­те на ту­ри­з­ма. Продължете да четете ТОДОР ЯНАКИЕВ С ТРИ ВАЖНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ КЪМ МИНИСТЪР АНГЕЛКОВА

ТЪРГОВИЩЕНКАТА БИСТРА АНДРЕЕВА ПРЕДСТАВИ КНИГАТА “Отивам си е възвратен глагол”

На 26 но­ем­в­ри в клуб „Кни­га­та” в Со­фия бе пре­д­с­та­ве­на то­ку-що из­ля­з­ла­та от пе­чат „Оти­вам си е въз­в­ра­тен гла­гол”. Пре­д­ни­ят ден кни­га­та бе пре­д­с­та­ве­на в Пло­в­див, тъй ка­то е де­ло на пло­в­ди­в­с­ко­то из­да­тел­с­т­во „Жа­нет 45″. Продължете да четете ТЪРГОВИЩЕНКАТА БИСТРА АНДРЕЕВА ПРЕДСТАВИ КНИГАТА “Отивам си е възвратен глагол”

ДВОЕН УСПЕХ ЗА НАША ПЕВИЦА И ПРЕПОДАВАТЕЛКА

С мно­же­с­т­во ди­п­ло­ми, сер­ти­фи­ка­ти и спе­ци­ал­ни на­г­ра­ди се за­вър­на ръ­ко­во­ди­те­лят на Му­зи­кал­но-сце­ни­ч­на­та шко­ла към ЦПРЛ – ОДК – Тър­го­ви­ще Те­о­до­ра Ла­в­ди­но­ва от два музикални кон­кур­са. Продължете да четете ДВОЕН УСПЕХ ЗА НАША ПЕВИЦА И ПРЕПОДАВАТЕЛКА

ДАРИТЕЛСКА АКЦИЯ НА Ф.”МЕБЕЛ СТИЛ”

В про­дъл­же­ние на 6 ме­се­ца ф.”Ме­бел СТИЛ” по­е­та­п­но ще да­ри спал­но бе­льо на вси­ч­ки де­т­с­ки гра­ди­ни в Об­щи­на Тър­го­ви­ще. То­зи да­ри­тел­с­ки жест е про­дъл­же­ние на кон­с­т­ру­к­ти­в­на­та фир­ме­на по­ли­ти­ка, на­со­че­на към по­д­по­ма­га­не на ре­ди­ца тър­го­ви­щ­ки ин­с­ти­ту­ции и со­ци­ал­ни зве­на. Пър­во­то да­ре­ние се пре­д­ви­ж­да да бъ­де на­п­ра­ве­но ут­ре, в Пър­ва де­т­с­ка гра­ди­на „Ве­се­лу­ш­ко”, за ко­е­то ме­ро­п­ри­я­тие „Зна­ме” ще раз­ка­же по­д­ро­б­но в сле­д­ва­щия брой.

УЧЕНИЦИ-ПОСЛАНИЦИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, ПОСЕТИХА НАП

Мла­д­ши­те по­с­ла­ни­ци на Ев­ро­пей­с­кия пар­ла­мент, уче­ни­ци от гим­на­зи­ал­ния етап на Вто­ро СУ „Проф. Ни­ко­ла Ма­ри­нов” гр. Тър­го­ви­ще, по­се­ти­ха ме­с­т­ния офис на На­ци­о­нал­на­та аген­ция по при­хо­ди­те. Ини­ци­а­ти­ва­та е част от об­ра­зо­ва­тел­на­та про­г­ра­ма на Ев­ро­пей­с­кия пар­ла­мент, по ко­я­то учи­ли­ще­то ра­бо­ти през на­с­то­я­ща­та уче­б­на го­ди­на.    Продължете да четете УЧЕНИЦИ-ПОСЛАНИЦИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, ПОСЕТИХА НАП

СТРАХОТЕН УСПЕХЗА ТЪРГОВИЩКИТЕ ТЕАТРАЛИ В СОФИЯ !!!

Ето, и на афи­ша на „Сън в ля­т­на нощ” го пи­ше:”Би­ле­ти ня­ма”. Де­се­т­ки пъ­ти бе­ше иг­ра­на та­зи ше­к­с­пи­ро­ва пи­е­са/ по­с­та­но­в­ка На­дя Асе­но­ва/ в раз­ли­ч­ни гра­до­ве на стра­на­та-в Бур­гас, Ту­т­ра­кан, Си­ли­с­т­ра, Кър­джа­ли, Ям­бол и др. Продължете да четете СТРАХОТЕН УСПЕХЗА ТЪРГОВИЩКИТЕ ТЕАТРАЛИ В СОФИЯ !!!

“ПОЛИЦАЯТ Е МОЙ ПРИЯТЕЛ И УЧИТЕЛ”

На­чал­ни­кът на РУ-Тър­го­ви­ще гл. инсп. Ста­ни­с­лав Стан­ков и на­чал­ни­кът на гру­па „Те­ри­то­ри­ал­на по­ли­ция” в уп­ра­в­ле­ни­е­то ст. инсп. Ки­рил Ки­ри­лов го­с­ту­ва­ха на па­ра­лел­ка пе­то­к­ла­с­ни­ци от II СУ „Проф. Ни­ко­ла Ма­ри­нов” в гр. Тър­го­ви­ще, ко­и­то ма­со­во се вклю­чи­ха в ед­на от дей­но­с­ти­те по про­г­ра­ма­та Де­т­с­ко по­ли­цей­с­ко уп­ра­в­ле­ние – кон­кур­са за ри­сун­ка на те­ма „По­ли­ца­ят е мой при­я­тел и учи­тел”. Продължете да четете “ПОЛИЦАЯТ Е МОЙ ПРИЯТЕЛ И УЧИТЕЛ”

2 АКТА ЗА ПУШЕНЕ НА ЗАКРИТО

За­бо­ле­ва­е­мо­ст­та в об­ласт Тър­го­ви­ще е в нор­мал­ни­те за се­зо­на стой­но­с­ти.  Ос­т­ри­те за­раз­ни бо­ле­с­ти, ре­ги­с­т­ри­ра­ни за 5 дни на те­ри­то­ри­я­та на об­ласт Тър­го­ви­ще, вклю­ч­ват: Продължете да четете 2 АКТА ЗА ПУШЕНЕ НА ЗАКРИТО