АПЕЛ КЪМ ГРАЖДАНИТЕ, КОИТО ОБИЧАТ ЖИВОТНИТЕ

В Тър­го­ви­ще има при­ют за ку­че­та. Хо­ра­та от гра­да оси­но­вя­ват жи­во­т­ни от Шу­мен, Раз­г­рад, Си­ли­с­т­ра, но не и от­тук. За 2016 г. от при­ю­та е оси­но­ве­но са­мо 1 ку­че, ко­е­то жи­вее в гра­да. Вси­ч­ки ос­та­на­ли са за­до­ме­ни в дру­ги гра­до­ве или в чу­ж­би­на. Все по­ве­че хо­ра имат до­ма­ш­ни лю­бим­ци, сле­до­ва­тел­но те оби­чат жи­во­т­ни, не­ка да по­мо­г­нат и в на­шия при­ют, а ако же­ла­ят мо­гат да оси­но­вят ня­кое от тях.

Продължете да четете АПЕЛ КЪМ ГРАЖДАНИТЕ, КОИТО ОБИЧАТ ЖИВОТНИТЕ

35 нови предложения за текст за химн на Търговище

35 нови предложение за текст за химн на Търговище, постъпили в удължения срок на конкурса, разгледа на свое заседание журито, определено със заповед на кмета д-р Дарин Димитров.

Продължете да четете 35 нови предложения за текст за химн на Търговище

340 нови договора за отдаване на полски пътища и общински бели петна

340 са сключените нови едногодишни договори за отдаване на полски пътища и общински „бели петна” между арендатори и Община Търговище.  Общата им стойност е 115 836 лв.

Продължете да четете 340 нови договора за отдаване на полски пътища и общински бели петна