На 40 000 лева е увеличен бюджетът на Общинския фонд „Инвитро”

С 10 000 лева е увеличен бюджетът на общинския фонд „Инвитро” в Търговище за настоящата година. Със завишението на сумите, отпускани от местния бюджет,  средствата за подпомагане на лица с репродуктивни проблеми, вече са 40 000 лева.

Продължете да четете На 40 000 лева е увеличен бюджетът на Общинския фонд „Инвитро”

Община Търговище събира оферти за автобусни линии

Община Търговище стартира процедура за събиране на оферти за транспортно обслужване на автобусните линии Русе – Търговище и Търговище – Омуртаг. В срок до 11 часа на 8 февруари 2017 г., желаещите превозвачи могат да подадат своите предложения в запечатан плик на гише №5 в Центъра за административно обслужване.

Продължете да четете Община Търговище събира оферти за автобусни линии

ОБЩИНСКИ БЮДЖЕТ 2017 – УСТОЙЧИВОСТ И ИНВЕСТИЦИИ

Бю­дже­тът на об­щи­на Тър­го­ви­ще за 2017 г. бе­ше при­ет на се­си­я­та на Об­щин­с­кия съ­вет от 26.01.2017г. Той по­лу­чи по­д­к­ре­па­та на  28 об­щин­с­ки съ­ве­т­ни­ци,  с един въз­дър­жал се от вси­ч­ки 29 уча­с­т­ва­ли в гла­су­ва­не­то. Та­ка фи­нан­со­ви­ят план на об­щи­на Тър­го­ви­ще за 2017г. ста­на факт.

Продължете да четете ОБЩИНСКИ БЮДЖЕТ 2017 – УСТОЙЧИВОСТ И ИНВЕСТИЦИИ

СТАРТИРА ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА КАМПАНИЯ 2017

Стар­тът на да­нъ­ч­но-оси­гу­ри­тел­на­та кам­па­ния за 2017 г. бе по­вод за тра­ди­ци­он­на­та пре­с­кон­фе­рен­ция на офи­са на НАП – Тър­го­ви­ще.Пред ме­ди­и­те ди­ре­к­то­рът на офи­са на да­нъ­ч­на­та аген­ция в Тър­го­ви­ще Ан­то­ния Стой­че­ва и То­дор Ко­джа­ма­нов, на­чал­ник от­дел „Об­с­лу­ж­ва­не на кли­ен­ти” пре­д­с­та­ви­ха но­во­с­ти­те в та­з­го­ди­ш­на­та кам­па­ния, ос­но­в­ни­те сро­ко­ве за пла­ща­не на да­нъ­ци и оси­гу­ри­тел­ни вно­с­ки и по­с­ти­г­на­тия ре­зул­тат от из­ми­на­ла­та го­дина.

Продължете да четете СТАРТИРА ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА КАМПАНИЯ 2017

УЮТ, НАСТРОЕНИЕ И ПОЛОЖИТЕЛНА ЕНЕРГИЯ В ДЕТСКО ОТДЕЛЕНИЕ НА МБАЛ

Спе­ци­ал­но по­д­ре­ден кът за че­те­не по­с­ре­ща най-мал­ки­те па­ци­ен­ти в Де­т­с­ко­то от­де­ле­ние на МБАЛ – Тър­го­ви­ще.  Де­т­с­ки­ят кът е част от про­г­ра­ма­та „Би­б­ли­о­те­ка на иг­ра­ч­ки­те”, ко­я­то ус­пе­ш­но се при­ла­га на 20 ме­с­та в стра­на­та.

Продължете да четете УЮТ, НАСТРОЕНИЕ И ПОЛОЖИТЕЛНА ЕНЕРГИЯ В ДЕТСКО ОТДЕЛЕНИЕ НА МБАЛ

МОЕТО ХОБИ E И МОЯ ПРОФЕСИЯ

29 жи­во­пи­с­ни пла­т­на пре­д­с­та­ви ху­до­ж­ни­кът Ру­мен Рай­нов пред тър­го­ви­щ­ка пу­б­ли­ка. Из­ло­ж­ба­та „Есен & Зи­ма” съ­б­ра на ед­но мя­с­то лю­би­те­ли­те на изо­б­ра­зи­тел­но­то из­ку­с­т­во в Арт – га­ле­ри­я­та на Ре­ги­о­нал­на би­б­ли­о­те­ка „Пе­тър Стъ­пов”.

Продължете да четете МОЕТО ХОБИ E И МОЯ ПРОФЕСИЯ

ЖИВЯХ В ТРИ ИСТОРИЧЕСКИ ЕПОХИ НА БЪЛГАРИЯ

Ин­тер­вю­то, ко­е­то Ви пре­д­ла­га­ме по-до­лу, е по по­вод 90-го­ди­ш­ни­на­та на пи­са­те­ля Ко­льо ГЕ­ОР­ГИ­ЕВ, по­че­тен гра­ж­да­нин на Тър­го­ви­ще. Ро­ден е на 26 де­кем­в­ри 1926 г. в тър­го­ви­щ­ко­то Го­ля­мо Но­во. По­тър­си­х­ме кон­такт с Ко­льо ГЕ­ОР­ГИ­ЕВ чрез Ел­ка Мар­ко­ва, се­к­ре­тар на НЧ”До­б­ри Чин­ту­лов-1935″ в ж.к.”Ди­а­на­бат”. Тя бе лю­бе­з­на да раз­го­ва­ря с него и да ни пре­до­с­та­ви то­ва ин­тер­вю, за ко­е­то й бла­го­да­рим!

Продължете да четете ЖИВЯХ В ТРИ ИСТОРИЧЕСКИ ЕПОХИ НА БЪЛГАРИЯ

РЕЛИКВИ ОТ ОСВОБОЖДЕНИЕТО

„Ре­ли­к­ви от Ос­во­бо­ж­де­ни­е­то” бе оза­г­ла­ве­на по­с­ле­д­на­та из­ло­ж­ба на Ре­ги­о­на­лен ис­то­ри­че­с­ки му­зей – Тър­го­ви­ще. Ек­с­по­зи­ци­я­та е по­с­ве­те­на на 139 го­ди­ни от Ос­во­бо­ж­де­ни­е­то на Тър­го­ви­ще и бе по­д­ре­де­на в Све­ща­ро­ва­та къ­ща.

Продължете да четете РЕЛИКВИ ОТ ОСВОБОЖДЕНИЕТО

“ПОД ЗНАМЕТО НА БУНТА”

В хра­ма на ду­хо­в­но­ст­та РБ „Пе­тър Стъ­пов” пи­са­те­лят Сте­фан Ни­ко­ла­ев пре­д­с­та­ви пред тър­го­ви­щ­ка пу­б­ли­ка кни­га­та си „Под зна­ме­то на бун­та”. Сре­ща­та пре­ми­на под мо­то­то „141 го­ди­ни без­с­мър­тие на Ни­ко­ла Си­мов – Ку­ру­то”, а про­я­ва­та ува­жи­ха зам.-кме­тът Рая Ма­те­ва, ди­ре­к­то­ри на ин­с­ти­ту­ции, об­ще­с­т­ве­ни­ци и гра­ж­да­ни.

Продължете да четете “ПОД ЗНАМЕТО НА БУНТА”

ЧАС ПО РОДОЛЮБИЕ

ОНЧ „На­пре­дък – 1864″ бе до­ма­кин на „Час по ро­до­лю­бие”, по­с­ве­тен на 139-го­ди­ш­ни­на от Ос­во­бо­ж­де­ни­е­то на Тър­го­ви­ще. Ча­сът бе во­ден от Ра­д­ка Ива­но­ва, а уча­с­тие взе­ха пре­д­се­да­те­лят на клуб „Въз­ра­ж­да­не” Са­вин Са­вов и Ва­лен­тин Кня­же­вич, ма­ги­с­тър по ис­то­рия.

Продължете да четете ЧАС ПО РОДОЛЮБИЕ