Заседава Областната епизоотична комисия

Днес, 13.08.2019 г., се проведе редовното седмично заседание на Областната епизоотична комисия, във връзка с болестта Африканска чума по свинете, ръководено от г-н Панайот Димитров – заместник областен управител на област Търговище. Продължете да четете Заседава Областната епизоотична комисия

Община Търговище започва подбор на персонал и потребители по проект „Патронажна грижа“

Община Търговище започва процедура за подбор на персонал за почасово предоставяне на мобилни здравно-социални услуги и на потребители по проект „Патронажна грижа в община Търговище“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. Продължете да четете Община Търговище започва подбор на персонал и потребители по проект „Патронажна грижа“

Кметът на Търговище свиква консултации за състава на Общинската избирателна комисия

Кметът д-р Дарин Димитров отправя покана до политическите партии и коалиции за участие в консултациите за определяне състав на Общинска избирателна комисия (ОИК) Търговище, във връзка с предстоящите на 27 октомври избори за общински съветници и за кметове. Продължете да четете Кметът на Търговище свиква консултации за състава на Общинската избирателна комисия

ОБЩИНА АНТОНОВО ОБЯВЯВА

  1. Община Антоново обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на пасища и мери, и ливади общинска собственост, съгласно чл. 37и, ал. 14 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за срок от една стопанска година 2019/2020.

 

  1. В който се допускат до участие само собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ.

 

  1. Обект на търга са останали свободни пасища мери, и ливади от ОПФ, подробно описани в списък по землища, имоти, начин на трайно ползване, начална тръжна цена, стойността на депозита, който е обявен на официалната интернет страница на Община Антоново със следния линк към обявата – https://antonovo.bg/?page_id=972

 

  1. Цена на тръжната документация – 10.00 лв./ с ДДС /

 

  1. Търгът ще се проведе на 29.08.2019 г. от 10.30 часа в заседателната зала на общината.

При неявяване на поне двама кандидати за един имот повторен търг ще се проведе на 03.09.2019 г. в същата зала и същия час.

  1. Тръжната документация, ще се получава в стая №14, ет.1 на общината след заплащане на цена – 10.00 лв., за съответното землище.

 

  1. Депозит за участие в размер на 10 % от началната тръжна цена, ще се приемат до 16.00 часа на деня, предхождащ деня на търга в касата на общината.

 

  1. Документи за участие в търга, поставени в запечатан непрозрачен плик, ще се приемат до 17.00 часа на деня, предхождащ деня на търга в Общинския център за услуги и информация на гражданите.

Допълнителна информация – тел.06071 22-22 вътр.38; стая № 14 в сградата на Общината.

 

СДРУЖЕНИЕ НА ЛОВЦИТЕ И РИБОЛОВЦИТЕ В ПОПОВО

СДРУЖЕНИЕ НА ЛОВЦИТЕ И РИБОЛОВЦИТЕ В ПОПОВО

ПОКАНА

за участие в извънредно общо събрание

Управителният съвет на Сдружение на ловците и риболовците  в Попово, област Търговище на свое заседание проведено на 22.07.2019 г. и съгласно чл. 25, ал. 3 от Устава на сдружението свиква извънредно Общо събрание.

ДНЕВЕН РЕД НА ИЗВЪНРЕДНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ

  1. Попълване на Управителният съвет с нов член.
  2. Избор на нов Председател на Управителният съвет.

МЯСТО ДАТА И ЧАС НА ПРОВЕЖДАНЕ

 

Извънредното Общо събрание ще се проведе на 18.09.2019 г. Начален час 10.00 часа.

Място на провеждане: гр. Попово, Дом на Културата.

Извънредното Общо събрание се свиква по инициатива и решение на Управителният съвет, взето на заседание проведено на 22.07.2019 г.