МИНИСТЪР ПОРОЖАНОВ ОТКРИ ОБНОВЕНИТЕ СГРАДИ НА ОД “ЗЕМЕДЕЛИЕ”-ТЪРГОВИЩЕ И ОС-ОМУРТАГ

Ми­на­лия пе­тък, в обе­д­ни­те ча­со­ве на де­ня  г-н Ру­мен ПО­РО­ЖА­НОВ, ми­ни­с­тър на зе­ме­де­ли­е­то, хра­ни­те и го­ри­те офи­ци­ал­но от­к­ри  об­но­ве­ни­те сгра­ди и  офи­си на Об­ла­с­т­на Ди­ре­к­ция „Зе­ме­де­лие”-Тър­го­ви­ще и на Об­щин­с­ка слу­ж­ба „Зе­ме­де­лие”-Омур­таг. Це­ре­мо­ни­я­та по во­до­с­ве­та в Тър­го­ви­ще  от­с­лу­жи ста­в­ро­фо­рен ико­ном Сла­в­чо Про­да­нов в при­съ­с­т­ви­е­то на слу­жи­те­ли­те на об­ла­с­т­на­та ди­ре­к­ция и мно­го го­с­ти.

Мал­ко по-къ­с­но за­по­ч­на сре­ща­та на  ми­ни­с­тър По­ро­жа­нов със зе­ме­дел­с­ки­те про­из­во­ди­те­ли в кон­фе­рен­т­на­та за­ла на Ди­ре­к­ци­я­та, на ко­я­то при­съ­с­т­ва и об­ла­с­т­ни­ят уп­ра­ви­тел Ми­т­ко Стай­ков. За­ла­та се ока­за тя­с­на да по­бе­ре вси­ч­ки же­ла­е­щи, ко­и­то ис­ка­ха да се сре­щ­нат със зе­ме­дел­с­кия ми­ни­с­тър и да му за­да­дат сво­и­те ак­ту­ал­ни, пар­ли­ви въ­п­ро­си от все­ки­д­не­ви­е­то. Сред тях бя­ха пре­д­с­та­ви­те­ли от вси­ч­ки бран­шо­ве в зе­ме­де­ли­е­то: инж.Пе­т­ко Ма­те­ев, аг­ро­би­з­не­с­ме­нът Бо­жи­дар Ми­тов, До­н­чо Вла­ди­ми­ров, Ни­ко­лай Ми­ла­нов, Ге­ор­ги Ге­ор­ги­ев и др.

След кра­т­ко­то ек­с­по­зе на ми­ни­с­тър По­ро­жа­нов, пръв за­да­де сво­и­те въ­п­ро­си арен­да­то­рът До­н­чо Вла­ди­ми­ров. Той от­но­во спо­де­ли ог­ром­на­та си бол­ка, че мла­ди­те на­пу­с­кат стра­на­та и не е да­ле­че вре­ме­то, ко­га­то бъл­гар­с­ка­та зе­мя ще за­пу­с­тее. Не е ли въз­мо­ж­но да бъ­де раз­да­де­на по­не по 100 дка зе­мя за по­л­з­ва­не / а не за про­дан/ и на та­зи ба­за все­ки да за­по­ч­не ня­ка­къв на­ча­лен би­з­нес- по­з­нат въ­п­рос за зе­ме­дел­с­кия ми­ни­с­тър, на кой­то от­го­во­ри, че се на­дя­ва той да бъ­де уре­ден с но­ва­та На­ре­д­ба за по­зем­ле­ни­те от­но­ше­ния.

На въ­п­ро­са на Н.Ми­ла­нов от­но­с­но мяр­ка 10-11, г-н По­ро­жа­нов от­го­во­ри, че пи­та­не­то има ре­зон, тря­б­ва да има ня­ка­к­ви ре­пе­ри, в мо­мен­та се пра­ви раз­чет за до­пъл­ни­те­лен бю­джет. Све­т­ла Ма­но­ло­ва, млад жи­во­т­но­въд -тре­та ге­не­ра­ция, спо­де­ли, че е осо­бе­но при­те­с­не­на от бо­ле­ст­та „аф­ри­кан­с­ка чу­ма” при пра­се­та­та и по­пи­та ка­ка ли­ния да пре­д­п­ри­е­ме- да­ли да от­г­ле­ж­да мал­ки или по-го­ле­ми пра­се­та. На ко­е­то ми­ни­с­тъ­рът от­го­во­ри, че въ­п­ро­сът с та­зи бо­лест е из­к­лю­чи­тел­но се­ри­о­зен и е един от най- ва­ж­ни­те изо­б­що в сфе­ра­та на зе­ме­де­ли­е­то.Ин­фор­ми­ра об­с­той­но при­съ­с­т­ва­щи­те за раз­ме­ра и раз­воя на бо­ле­ст­та и пре­ван­ти­в­ни­те мер­ки, ко­и­то се взи­мат с цел не­й­но­то ог­ра­ни­ча­ва­не. Ге­ор­ги Ге­ор­ги­ев, пре­д­се­да­тел на Сдру­же­ни­е­то на зър­но­п­ро­и­з­во­ди­те­ли­те, по­с­та­ви въ­п­ро­си­те от­но­с­но та­ва­ни­те на су­б­си­ди­и­те, про­б­ле­ми­те по от­но­ше­ние на Ка­да­с­тъ­ра и пре­х­вър­ля­не­то на зе­мя с не­и­зя­с­не­на со­б­с­т­ве­ност, ли­п­с­ва­ща в Ка­да­с­тъ­ра, ка­к­то и за На­ре­д­ба­та за го­ри­ва­та-три въ­п­ро­са, на ко­и­то г- По­ро­жа­нов от­го­во­ри об­с­той­но. Та­ня Ни­ко­ло­ва, ог­ла­вя­ва­ща стру­к­ту­ра­та на Пче­лар­с­кия съ­юз, съ­що мно­го ак­ти­в­но се вклю­чи в ди­с­ку­си­я­та и по­с­та­ви раз­въл­ну­ва­но въ­п­ро­си­те на своя бранш, ка­то по­д­чер­та, че пче­лар­с­ки­ят се­к­тор е един­с­т­ве­ни­ят без ди­ре­к­т­но по­д­по­ма­га­не. За съ­жа­ле­ние, от­го­во­рът на ми­ни­с­тъ­ра бе, че на то­зи етап ди­ре­к­т­но по­д­по­ма­га­не на пче­ла­ри­те не мо­же да се слу­чи.

Ка­к­то ви­на­ги, в своя ко­ло­ри­тен стил, ди­ре­к­то­рът на тър­го­ви­щ­кия ЛВК „ Вин­п­ром” инж.Пе­т­ко Ма­те­ев в на­ча­ло­то на из­ка­з­ва­не­то си за­я­ви, че от вси­ч­ки зе­ме­дел­с­ки ми­ни­с­т­ри до­се­га си спом­ня са­мо име­то на Ди­к­ме. Ис­кам да ос­та­не­те в ис­то­ри­я­та, ка­за той на ми­ни­с­тър По­ро­жа­нов и до­пъл­ни сле­д­но­то: „На­п­ра­ве­те та­ка, че  да не се вна­ся 8-го­ди­ш­но ме­со от Ар­жен­ти­на, ни­то пък да вна­ся­ме пло­до­ве и зе­лен­чу­ци от Гър­ция и Ма­ке­до­ния, след ка­то ни­къ­де по све­та ня­ма по-ху­ба­ви ябъл­ки и сли­ви от бъл­гар­с­ки­те…”

На сре­ща­та ста­на ду­ма и за ано­ним­ни­те и не­до­б­ро­же­ла­тел­ни­те оба­ж­да­ния, за мно­го­б­рой­ни­те про­вер­ки, ко­и­то гу­бят и вре­ме, и не­р­ви и от тях са по­тър­пе­в­ши де­се­т­ки зе­ме­дел­с­ки про­из­во­ди­те­ли.  В та­зи връ­з­ка аг­ро­би­з­не­с­ме­нът Бо­жи­дар Ми­тов с чу­в­с­т­во за ху­мор на­п­ра­ви вме­т­ка, че ако на 3 ме­се­ца ня­ма във фир­ма­та си про­вер­ка, ви­ка „Ура!”, ло­шо­то е, ко­га­то се за­я­ж­дат…

Още мно­го и зна­чи­ми пи­та­ния бя­ха от­п­ра­ве­ни към ми­ни­с­тър По­ро­жа­нов, към ко­и­то той се от­не­се с вни­ма­ние и съ­дей­с­т­вие, ка­то по­же­ла част от въ­п­ро­си­те да му бъ­дат пре­до­с­та­ве­ни в пи­с­мен вид.

ДЕ­Я­НА ВЪЛ­ЧЕ­ВА

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *