ПОЕТИЧНО ЧЕТЕНЕ С МАРГАРИТА ЗИДАРОВА

Ед­на мно­го ми­ла сре­ща се про­ве­де в Клу­ба на  Съ­ю­за на сле­пи­те хо­ра на ул. „Бен­ко­в­с­ки” в Тър­го­ви­ще.

Съ­ю­з­ни­те чле­но­ве бя­ха по­ка­ни­ли ме­с­т­на­та по­е­те­са Мар­га­ри­та Зи­да­ро­ва, ко­я­то в при­я­т­на, ую­т­на об­с­та­но­в­ка пре­д­с­та­ви сво­я­та сти­хо­с­бир­ка „Ка­п­чи­ци ду­ша”. Про­з­ву­ча­ха лю­би­ми­те й сти­хо­т­во­ре­ния и се по­лу­чи един от­к­ро­вен раз­го­вор, кой­то спо­мо­г­на по-до­б­ре да се усе­тят на­пи­са­ни­те сти­хо­ве. По то­зи на­чин тя раз­б­ра как не­й­но­то твор­че­с­т­во се въз­при­е­ма от сър­ца­та на хо­ра­та.

Гост на сре­ща­та бе­ше по­че­т­ни­ят гра­ж­да­нин на Тър­го­ви­ще Ра­до­с­лав Чер­ке­зов, кой­то при­ве­т­с­т­ва го­с­тен­ка­та, оце­ни не­й­ния труд и по­же­ла в то­зи Клуб да се про­ве­ж­дат по­ве­че та­ки­ва твор­че­с­ки сре­щи, с ко­и­то ще се раз­но­о­б­ра­зя­ва жи­во­тът на чле­но­ве­те на Съ­ю­за на сле­пи­те хо­ра в Тър­го­ви­ще.

Мар­га­ри­та Зи­да­ро­ва по­да­ри на все­ки при­съ­с­т­ващ по един диск с не­й­ни сти­хо­ве и по­же­ла да ста­не член на клу­ба. Пре­д­се­да­тел­ка­та Бел­ка Ко­ле­ва бла­го­да­ри на вси­ч­ки при­съ­с­т­ва­щи за уча­с­ти­е­то в сре­ща­та и по­да­ри кра­си­ви цве­тя на по­е­те­са­та.

МАР­ГА­РИ­ТА СИ­МЕ­О­НО­ВА

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *