БЪЛГАРСКИТЕ ПРОДУКТИ, КОИТО ИЗКАРВАМЕ СЪС СОБСТВЕНИТЕ СИ РЪЦЕ, СА БЕЗЦЕННИ

Ед­но от пре­д­по­чи­та­ни­те тър­го­ви­щ­ки се­ла е Ма­ка­ри­о­пол­с­ко, за­що­то е  бо­га­то, жи­з­не­но се­ло, с ра­бо­т­ли­ви и ху­ба­ви хо­ра. И осо­бе­но се­га, през ля­то­то…”Ех, че вре­ме се от­ва­ря…Пак ще се къ­пе в пот май­ка­та зе­мя…”- с та­зи кла­си­че­с­ка фра­за за­по­ч­ва де­нят на не един и два­ма  сто­па­ни тук, са­мо арен­да­то­ри­те са 11 на брой. Продължете да четете БЪЛГАРСКИТЕ ПРОДУКТИ, КОИТО ИЗКАРВАМЕ СЪС СОБСТВЕНИТЕ СИ РЪЦЕ, СА БЕЗЦЕННИ

УЧАСТИЕ НА ДУХОВИЯ НИ ОРКЕСТЪР В ПРАЗНИЦИТЕ ЗА ДИКО ИЛИЕВ

Hа 17, 18 и 19 ав­густ Ду­хо­ви­ят ор­ке­с­тър при Об­щи­на Тър­го­ви­ще с ди­ри­гент Кра­си­ми­ра Ко­ла­ро­ва, пре­д­с­та­ви гра­да ни на XXII пра­з­ни­ци на ду­хо­ви­те ор­ке­с­т­ри „Ди­ко Или­ев” и тър­же­с­т­ва­та по слу­чай 120 го­ди­ш­ни­на­та от ро­ж­де­ни­е­то на Ди­ко Или­ев – Оря­хо­во 2018 г., с ме­ж­ду­на­ро­д­но уча­с­тие. Продължете да четете УЧАСТИЕ НА ДУХОВИЯ НИ ОРКЕСТЪР В ПРАЗНИЦИТЕ ЗА ДИКО ИЛИЕВ

ЗА СЪХРАНЕНАТА ДУХОВНОСТ В ЧИТАЛИЩЕТО НА с. МАКАРИОПОЛСКО

На ми­на­ва­не през с.Ма­ка­ри­о­пол­с­ко по друг по­вод, ре­ша­ва­ме да на­д­ни­к­нем и в сел­с­ко­то чи­та­ли­ще. По­с­ре­ща ни сър­де­ч­на­та Ве­ли­ч­ка Ива­но­ва, ко­я­то от 40 г. жи­вее в то­ва се­ло, а от 23 г. е чи­та­ли­щен се­к­ре­тар.  Лю­бо­пи­т­но ни е да уз­на­ем кои са по­с­ле­д­ни­те кни­ги, по­с­тъ­пи­ли в чи­та­ли­щ­на­та би­б­ли­о­те­ка. В.Ива­но­ва ни по­ка­з­ва две лу­к­со­з­ни ен­ци­к­ло­пе­дии на Не­шъ­нъл Джи­о­г­ра­фик и ед­на кни­га за бил­ки­те, с ко­и­то чи­та­ли­ще­то се е сна­б­ди­ло през по­с­ле­д­ни­те се­д­ми­ци. Або­ни­ра­ни са и за в.”Ми­на­ха го­ди­ни” и сп.”Гра­ди­на”, към ко­и­то жи­те­ли­те на се­ло­то про­я­вя­ват ин­те­рес. Продължете да четете ЗА СЪХРАНЕНАТА ДУХОВНОСТ В ЧИТАЛИЩЕТО НА с. МАКАРИОПОЛСКО

СПОМЕН ЗА ПРОФ. ГАНЧО ПАПУРОВ

Три ме­се­ца след кончината на на­шия зем­ляк и по­че­тен гра­ж­да­нин на Тър­го­ви­ще проф. д-р Ган­чо Па­пу­ров, не­го­ви­те най-бли­з­ки ро­д­с­т­ве­ни­ци и при­я­те­ли от­да­до­ха по­чит към ли­ч­но­ст­та и де­ло­то му. По вре­ме на по­ме­на при­съ­с­т­ва­щи­те спо­де­ли­ха как ще го за­по­м­нят в сър­ца­та си, раз­ка­за­ха ня­кои яр­ки спо­ме­ни с не­го, слу­ч­ки от де­т­с­т­во­то, от лю­би­мо­то му се­ло Вар­дун, къ­де­то вся­ка го­ди­на по­се­ща­ва с го­ля­мо же­ла­ние, про­че­то­ха не­го­ви сти­хо­ве и пи­с­ма и др. Продължете да четете СПОМЕН ЗА ПРОФ. ГАНЧО ПАПУРОВ

ПАСПОРТНОТО – С УДЪЛЖЕНО РАБОТНО ВРЕМЕ

До 31.08.2018 г. слу­жи­те­ли­те от се­к­тор „Бъл­гар­с­ки до­ку­мен­ти за са­мо­ли­ч­ност” ще ра­бо­тят с удъл­же­но ра­бо­т­но вре­ме – от 7,30 ч до 18 ч. вме­с­то оби­чай­но­то ра­бо­т­но вре­ме от 8,30 до 17,30 ч. По вре­ме на обе­д­на­та по­чи­в­ка от 12 до 13 ч в се­к­тор „Бъл­гар­с­ки до­ку­мен­ти за са­мо­ли­ч­ност” ще ра­бо­ти ед­но де­жур­но ги­ше за об­с­лу­ж­ва­не на гра­ж­да­ни. Ра­бо­т­но­то вре­ме ще бъ­де удъл­же­но по­ра­ди за­си­ле­ния през ле­т­ни­те ме­се­ци на­п­лив от гра­ж­да­ни, же­ла­е­щи да им бъ­дат из­да­де­ни до­ку­мен­ти за са­мо­ли­ч­ност. Продължете да четете ПАСПОРТНОТО – С УДЪЛЖЕНО РАБОТНО ВРЕМЕ

КРАСИ РАНКОВ МЕЖДУ СЪПРУГА И ЛЮБОВНИЦА ВЪВ ФРЕНСКА КОМЕДИЯ

Ко­ми­ч­ни си­ту­а­ции със съ­п­ру­га, лю­бо­в­ни­ца и при­я­тел ще за­п­ле­те зве­з­д­ни­ят ак­тьор Кра­си­мир Ран­ков за­е­д­но с още че­ти­ри­ма ак­тьо­ри в най-но­ва­та пре­ми­е­ра на Дра­ма­ти­ч­ния те­а­тър в Тър­го­ви­ще. Продължете да четете КРАСИ РАНКОВ МЕЖДУ СЪПРУГА И ЛЮБОВНИЦА ВЪВ ФРЕНСКА КОМЕДИЯ

ИЗЗЕТ Е 60 КГ. ТЮТЮН БЕЗ БАНДЕРОЛ

В хо­да на про­ве­де­на на те­ри­то­ри­я­та, об­с­лу­ж­ва­на  от РУ-Омур­таг, спе­ци­а­ли­зи­ра­на по­ли­цей­с­ка опе­ра­ция за ог­ра­ни­ча­ва­не и про­ти­во­дей­с­т­вие на дър­жа­не­то и тър­го­ви­я­та с ак­ци­з­ни сто­ки без бан­де­рол, Продължете да четете ИЗЗЕТ Е 60 КГ. ТЮТЮН БЕЗ БАНДЕРОЛ

МИРОСЛАВА МИНЧЕВА ЗАВОЮВА ЗЛАТОТО НА ТУРНИРА В СЪРБИЯ

Из­к­лю­чи­тел­на­та ни мла­да на­де­ж­да в cпоpтна­та cтpел­ба Ми­ро­с­ла­ва Мин­че­ва по­с­ти­г­на по­ре­д­ния си го­лям ус­пех.  Въз­пи­та­ни­ч­ка­та на тре­ньо­ра Бо­рис Ди­ми­т­ров  cпeчeли злaтeн мeдaл нa тypниpa пo cпopтнa cтpeлбa “Гpaн пpи” в Hoви Caд, Cъpбия. В  уп­ра­ж­не­ни­е­то  cпopтeн пиcтoлeт пpи жeнитe cтpeлкинятa oт Cвeткaвицa  зaвoювa злaтoтo c 37 тoчки на финaлa.                          Продължете да четете МИРОСЛАВА МИНЧЕВА ЗАВОЮВА ЗЛАТОТО НА ТУРНИРА В СЪРБИЯ