ЩЕ СЕКНЕ ЛИ НАЙ-СЕТНЕ ФУТБОЛНОТО ХУЛИГАНСТВО?

В по­ч­ти вси­ч­ки ев­ро­пей­с­ки стра­ни фу­т­бол­но­то ху­ли­ган­с­т­во ос­та­на в ис­то­ри­я­та. Бла­го­да­ре­ние на мно­го стри­к­т­ни мер­ки и за­ко­ни по­до­б­на ка­те­го­рия фу­т­бол­ни фе­но­ве ве­че ги ня­ма по ста­ди­о­ни­те, иг­ри­ща­та и за­ли­те. За съ­жа­ле­ние у нас, в Бъл­га­рия, кар­ти­на­та е съ­в­сем про­ти­во­по­ло­ж­на. Фу­т­бол­ни­те ху­ли­га­ни пре­вър­на­ха ста­ди­о­ни­те и те­ри­то­ри­я­та из­вън тях в мя­с­то за фу­т­бол­на ко­ри­да.

През по­с­ле­д­ни­те го­ди­ни по­ч­ти вси­ч­ки ста­ди­о­ни на ЦСКА, Ле­в­с­ки, Бо­тев-Пло­в­див, Ло­ко­мо­тив-Пло­в­див и дру­га­де бя­ха с из­по­чу­пе­ни се­дал­ки, по­ру­те­ни на­г­ра­ж­де­ния, из­го­ре­ни ре­к­лам­ни и дру­ги по­со­бия. Не­що по­ве­че: има­ше убит мла­деж в Со­фия, пре­би­ти хо­ра око­ло ста­ди­о­ни­те, се­ри­о­з­но на­ра­не­на мла­да по­ли­цай­ка в сто­ли­ца­та, от­дел­но мно­го по­с­т­ра­да­ли от са­ми­те фу­т­бол­ни ху­ли­га­ни. Да не го­во­рим за за­па­ле­ни­те фа­к­ли, без­б­рой дим­ки и дру­ги не­по­з­во­ле­ни сре­д­с­т­ва, ко­и­то пре­в­ръ­ща­ха ма­чо­ве­те и съ­с­те­за­ни­я­та във вси­ч­ко дру­го с най-лош знак от­кол­ко­то ис­тин­с­ка­та му ро­ля и стой­ност.

Фу­т­бол­ни­ят съ­юз и дър­жа­ва­та се опи­т­ва­ха да сло­жат ня­ка­къв ред по ста­ди­о­ни­те, но на­п­ра­з­но. На­с­ко­ро пар­ла­мен­тът гла­су­ва про­ме­ни­те в За­ко­на за опа­з­ва­не на об­ще­с­т­ве­ния ред при про­ве­ж­да­не на спор­т­ни ме­ро­п­ри­я­тия. Уве­ли­чи­ха се гло­би­те от 1000 до 2000 ле­ва на на­ру­ши­те­ли­те. При по­в­тор­но из­вър­ш­ва­не на ху­ли­ган­с­ки про­я­ви ще се на­ла­га без­въз­ме­з­ден труд в по­л­за на об­ще­с­т­во­то и но­ви по-ви­со­ки гло­би.

Ре­ше­ни­е­то на На­ро­д­но­то съ­б­ра­ние е до края на та­зи го­ди­на да бъ­де при­ет из­ця­ло мно­го строг За­кон за ху­ли­ган­с­т­во­то. Да­ли оба­че кар­ти­на­та ще се про­ме­ни един Го­с­под знае. За то­ва са ви­но­в­ни най-ве­че и ръ­ко­во­д­с­т­ва­та на фу­т­бол­ни­те клу­бо­ве. Най-ве­че от тях за­ви­си ка­к­ви фе­но­ве те ще от­г­ле­дат и ще пу­с­нат на съ­с­те­за­ни­я­та. Ста­ди­о­ни­те тря­б­ва да ста­нат сре­ди­ще на ра­дост и ви­со­ка кул­ту­ра.                                                        РА­ДО­С­ЛАВ ЧЕР­КЕ­ЗОВ

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *