ИНДИЙСКИ МЕТОД ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА ХИПЕРТОНИЯ С ЙОД

Ва­ж­но: то­зи ин­дий­с­ки ме­тод на ле­че­ние на хи­пер­то­ния
с йод ефе­к­ти­в­но ра­бо­ти са­мо през 2 ме­се­ца
от го­ди­на­та – се­п­тем­в­ри и март

Продължете да четете ИНДИЙСКИ МЕТОД ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА ХИПЕРТОНИЯ С ЙОД

Два коча от ДПС дариха за трапезарията

В навечерието на празника Курбан Байрам

По тра­ди­ция, в на­ве­че­ри­е­то на све­ще­ни­те мю­сюл­ман­с­ки пра­з­ни­ци, от об­ла­с­т­ния съ­вет на ДПС-Тър­го­ви­ще не за­б­ра­вят ну­ж­ди­те на хри­с­ти­ян­с­ка­та тра­пе­за­рия към храм „Све­ти Иван Рил­с­ки”.

Продължете да четете Два коча от ДПС дариха за трапезарията

Голям празник на баклавата в Драгановец

Ут­ре, в тър­го­ви­щ­ко­то се­ло Дра­га­но­вец ще има пра­з­ник- пра­з­ник на ба­к­ла­ва­та. Той се про­ве­ж­да за вто­ри по­ре­ден път, след ка­то през ми­на­ла­та есен пре­ми­нал при ог­ро­мен ин­те­рес.

Продължете да четете Голям празник на баклавата в Драгановец

ДА ЗНАЕМ И ДА ПОМНИМ !

Разговор с директора на Регионален исторически музей Магдалена Жечева

– По повод пра­з­ни­ч­ния 6-ти се­п­тем­в­ри Съ­е­ди­не­ни­е­то на Кня­же­с­т­во Бъл­га­рия с Из­то­ч­на Ру­ме­лия, ка­к­во би­х­те ка­за­ли и по­же­ла­ли на тър­го­ви­щен­ци по то­зи по­вод?

Продължете да четете ДА ЗНАЕМ И ДА ПОМНИМ !

Всеки трябва да изисква повече от себе си, преди да чака повече от другите

То­ни­ка Ко­ле­ва е тър­го­ви­щен­ка. За­вър­ши­ла е Со­фий­с­кия уни­вер­си­тет, спе­ци­ал­ност Ис­то­рия, а по-къ­с­но и Ту­ри­зъм, след ко­е­то се за­в­ръ­ща в ро­д­но­то Тър­го­ви­ще. За мал­ко ра­бо­ти в Ре­ги­о­нал­ния Ис­то­ри­че­с­кия му­зей, след ко­е­то съ­з­да­ва своя Ту­ри­с­ти­че­с­ка аген­ция „То­ни-тур”.

Продължете да четете Всеки трябва да изисква повече от себе си, преди да чака повече от другите

Дошло е време да се плаща “данък спокойствие”

По сле­ди­те на един кри­ти­чен си­г­нал

ПИ­С­МО­ТО. В ре­да­к­ци­я­та на в.”Зна­ме” по­с­тъ­пи  кри­ти­чен си­г­нал от Пла­мен Ди­нев /  Шу­мен, ул.”Н.Рил­с­ки” 4, вре­мен­но пре­би­ва­ващ в с.Ал­ва­но­во/ от­но­с­но не­до­вол­с­т­во­то от  за­мър­ся­ва­не­то на  въз­ду­ха от Сви­не­ком­п­ле­к­са в Ал­ва­но­во със со­б­с­т­ве­ник Ми­ле­на Ми­то­ва.

Продължете да четете Дошло е време да се плаща “данък спокойствие”

В Търговище започна Международният пленер за акварел „Никола Маринов”

Започна 22 Международен пленер за акварел „Никола Маринов”. В него се включиха 8 художници от Румъния, Германия, Русия, Гърция и България.

Продължете да четете В Търговище започна Международният пленер за акварел „Никола Маринов”

Деца от ФК”Светкавица 2014” донесоха нова купа и индивидуално отличие в Търговище

Умора и малшанс лишиха младите „мълниеносците” от успеха на финала

Децата на ФК”Светкавица – 2014” (родени през 2006г.) записаха силно участие на провелия се в с.Царева ливада турнир по повод 25 години  ФК,,Орловец – 94“.

Продължете да четете Деца от ФК”Светкавица 2014” донесоха нова купа и индивидуално отличие в Търговище