ЗКПУ „ЖИТНИЦА”

с.Кръшно

ДО:

ЧК на ЗКПУ „Житница”, с.Кръшно

ПОКАНА

ЗА УЧАСТИЕ В РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ

ОТ: УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ на ЗКПУ „Житница”, ЕИК 826047901, със седалище и адрес на управление: Република България, с.Кръшно, обл.Търговище

УВАЖАЕМИ ЧЛЕН-КООПЕРАТОРИ,

На основание чл.16, ал.1 от Закона за кооперациите и чл.21 от Устава на Кооперацията, предвид Решение на Управителния съвет от 06.04.2023г., свикваме Редовно общо събрание на ЗКПУ „Житница”, което ще се проведе на 29.04.2023г. /събота/ от 10:00 часа, в сградата на Читалището в с.Кръшно.

ДНЕВЕН РЕД:

  1. Освобождаване и приемане на нови член-кооператори.
  2. Приемане доклад на Управителния съвет за 2022 година.
  3. Приемане доклад на Контролния съвет за 2022 год.
  4. Приемане на Годишен финансов отчет за 2022 год. и освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет и Контролния съвет.
  5. Упълномощаване на Управителния съвет да сключва от името и за сметка на кооперацията договори за придобиване на недвижими имоти и движими вещи.
  6. Упълномощаване на Управителния съвет да участва от името и за сметка на Кооперацията в програми и мерки за подпомагане на дейността й, съгласно Програмата за развитие на селските райони и други програми на Европейския Съюз.
  7. Други

При липса на кворум, на основание Устава на Кооперацията и Закона за кооперациите, Общото събрание ще се проведе в същия ден, от 11:00 часа на същото място и при така обявения дневен ред, независимо от броя на членовете, които са се явили. Съгласно Устава на кооперацията, настоящата покана се счита за редовно връчена с публикуването й в средствата за масова информация и разлепването й на публични места, най-малко 14 дни преди провеждането на насроченото  Общо събрание.

На събранието могат да присъстват само редовни Член-кооператори.

С уважение: ……………………………..

/УС на ЗКПУ „Житница”/