Областният управител с дарение за Пенсионерски клуб „Никола Симов” – Търговище

Днес, 18.02.2019 г., областният управител на Търговище г-н Митко Стайков и заместник областният управител г-н Панайот Димитров отново гостуваха в Пенсионерски клуб „Никола Симов”. Продължете да четете Областният управител с дарение за Пенсионерски клуб „Никола Симов” – Търговище

Община Търговище обявява конкурс за възлагане управлението на две социални услуги в общността

Община Търговище обявява конкурс за възлагане на управлението и предоставянето на две социални услуги в общността за срок от 3 години. Продължете да четете Община Търговище обявява конкурс за възлагане управлението на две социални услуги в общността

Нови правила за прием в детските ясли разработи Община Търговище

Нови правила за прием в детските ясли и яслените групи в детските градини в община Търговище са утвърдени със заповед на кмета д-р Дарин Димитров. С тях се въвеждат срокове за кандидатстване, както и нови критерии при класиране на децата. Продължете да четете Нови правила за прием в детските ясли разработи Община Търговище

АПОСТОЛЕ!!!

Ни­ко­га ня­ма да раз­бе­рем ка­к­во си ис­кал да ка­жеш с оная твоя ед­на един­с­т­ве­на ду­ма „НА­РО­ДЕ!!!”. Бол­ка ли е, тъ­ж­на въз­ди­ш­ка, дъл­бо­ко ра­зо­ча­ро­ва­ние или стра­ш­но пре­ду­п­ре­ж­де­ние?!

АПО­С­ТО­ЛЕ!!! Продължете да четете АПОСТОЛЕ!!!

“Часът на свободата призовава всеки българин да покаже на дело родолюбието си.” – Васил Левски

„Ако спе­че­ля, пе­че­ля за цял на­род – ако за­гу­бя, гу­бя са­мо ме­не си.” Ко­га­то мо­дер­ни­ят бъл­гар­с­ки гра­ж­да­нин по­па­д­не на те­зи сло­ва, в обър­ка­на­та му гла­ва се явя­ва „ис­к­ра”: „О, Ле­в­с­ки, да…ве­лик бъл­га­рин..па­т­ри­от…да бе­ше жив, че ка­к­то сме я за­къ­са­ли…” Продължете да четете “Часът на свободата призовава всеки българин да покаже на дело родолюбието си.” – Васил Левски

Вечерен тромпет: графична сюита от Румен Скорчев

Оба­ди ни се от Со­фия Ма­рия Ов­ча­ро­ва, за да спо­де­ли пре­к­ра­с­ни­те си впе­ча­т­ле­ния от от­к­ри­ва­не­то на ед­на из­ло­ж­ба, по­д­ре­де­на в Ху­до­же­с­т­ве­ния са­лон на Ми­ни­с­тер­с­т­во­то на кул­ту­ра­та на ул.”Ал.Стам­бо­лий­с­ки” 17. Продължете да четете Вечерен тромпет: графична сюита от Румен Скорчев

ПЕНЬО БОМБЕТО ОТ ДРАЛФА – СКРОМНИЯТ СТРОИТЕЛ НА ПАМЕТНИКА НА ШИПКА

Скъ­тан ме­ж­ду ста­ро­п­ла­нин­с­ки­те до­ло­ве па­ме­т­ни­кът Ши­п­ка е из­зи­дан на мя­с­то, по­пи­то с кръв, на­по­м­нящ Ши­п­чен­с­ка­та епо­пея. Е… вре­ме е за ед­но за­къ­с­ня­ло за­по­з­нан­с­т­во, а имен­но с ви­но­в­ни­ка за съ­ще­с­т­ву­ва­не­то му. Пе­ньо Ата­на­сов Ко­лев – Бом­бе­то, който е наш земляк, от с. Дралфа.  Продължете да четете ПЕНЬО БОМБЕТО ОТ ДРАЛФА – СКРОМНИЯТ СТРОИТЕЛ НА ПАМЕТНИКА НА ШИПКА

ПРАВИМ ВЪЗМОЖНОТО ПО ВСИЧКИ НАПРАВЛЕНИЯ

Каза д-р Дарин ДИМИТРОВ на пресконференция миналия понеделник, на която бяха коментирани основните акценти в капиталовата програма на общината.В брифинга още участваха зам.кметът инж. Митко Панайотов и главният инженер на общината инж.Димо Димов.

Поради ва­ж­но­ст­та на те­ма­та, в.”Зна­ме” ще ин­фор­ми­ра чи­та­тел­с­ка­та ау­ди­то­рия в ня­кол­ко по­ре­д­ни броя. Продължете да четете ПРАВИМ ВЪЗМОЖНОТО ПО ВСИЧКИ НАПРАВЛЕНИЯ

ТЪРГОВИЩЕ – “РОМАНТИЧНА СТОЛИЦА НА БЪЛГАРИЯ”

Тър­го­ви­ще спе­че­ли при­за “Ро­ман­ти­ч­на сто­ли­ца на Бъл­га­рия” за 2019 го­ди­на. То­ва ста­на след ка­то бя­ха от­че­те­ни ре­зул­та­ти­те от ини­ци­а­ти­ва­та на кни­жар­ни­ци Хе­ли­кон и из­да­тел­с­ка къ­ща “Кръ­го­зор” за на­пи­с­ва­не на най-дъл­го­то лю­бо­в­но пи­с­мо. Продължете да четете ТЪРГОВИЩЕ – “РОМАНТИЧНА СТОЛИЦА НА БЪЛГАРИЯ”