Бяхме част от най-вълнуващото бегаческо събитие

По пъ­те­ки­те на бъл­гар­щи­на­та

То­ва ка­за пред пре­д­с­та­ви­тел на „Зна­ме” на­ша­та ре­до­в­на чи­та­тел­ка Ве­се­ли­на ПА­С­КА­ЛЕ­ВА, за­в­ръ­щай­ки се от по­ре­д­на­та  ек­с­кур­зия, от ко­я­то бе­ше оча­ро­ва­на.

Продължете да четете Бяхме част от най-вълнуващото бегаческо събитие