ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ ПОСЕТИ ПОПОВСКОТО СЕЛО СЛАВЯНОВО

Oбластният управител на Търговище г-н Митко Стайков се срещна с кмета на поповското село Славяново Васил Стоилов. Поводът за посещението бе губернаторът да се запознае на място с наболелите проблеми на населеното място и да се обсъдят варианти за намирането на най-добрите решения. Продължете да четете ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ ПОСЕТИ ПОПОВСКОТО СЕЛО СЛАВЯНОВО

ПРЕЗ ЮНИ МОЖЕМ ДА СМЕНИМ ЛИЧНИЯ СИ ЛЕКАР

До края на ме­сец юни здра­в­но­о­си­гу­ре­ни­те ли­ца мо­гат да сме­нят ли­ч­ния си ле­кар, ка­то се ре­ги­с­т­ри­рат при нов об­що­п­ра­к­ти­ку­ващ ле­кар (ОПЛ), на­по­м­нят от РЗОК-Тър­го­ви­ще. Продължете да четете ПРЕЗ ЮНИ МОЖЕМ ДА СМЕНИМ ЛИЧНИЯ СИ ЛЕКАР

ДИМАНА, ЙОАННА И ДОНИКА-ТРИ СЕСТРИ С ЕДНА ОБЩА СТРАСТ-БАЛЕТЪТ

Още сме под впе­ча­т­ле­ни­е­то на кон­цер­та с го­ди­ш­на­та про­ду­к­ция на Ба­ле­т­на фор­ма­ция „Тър­го­ви­ще” с ръ­ко­во­ди­те­ли Ма­ри­ам Ма­кар­на­ян и Се­в­да­ли­на Стой­че­ва. Продължете да четете ДИМАНА, ЙОАННА И ДОНИКА-ТРИ СЕСТРИ С ЕДНА ОБЩА СТРАСТ-БАЛЕТЪТ

ПОЧЕТНИ ОТЛИЧИЯ “НЕОФИТ РИЛСКИ” ЗА СЕДЕМ ПЕДАГОЗИ ОТ ОБЛАСТТА

В ак­то­ва­та за­ла на IV Ос­но­в­но учи­ли­ще „Иван Ва­зов” се про­ве­де офи­ци­ал­но­то връ­ч­ва­не на по­че­т­но­то от­ли­чие „Не­о­фит Рил­с­ки”. Продължете да четете ПОЧЕТНИ ОТЛИЧИЯ “НЕОФИТ РИЛСКИ” ЗА СЕДЕМ ПЕДАГОЗИ ОТ ОБЛАСТТА

“БОТЕВ ТЪРСИ ТАЛАНТ”

През по­с­ле­д­ни­те пет го­ди­ни Пър­во ОУ „Хри­с­то Бо­тев” – Тър­го­ви­ще съ­з­да­де ед­на но­ва тра­ди­ция – ор­га­ни­зи­ра­не­то и про­ве­ж­да­не­то на кон­курс за та­лан­т­ли­ви­те свои въз­пи­та­ни­ци. Продължете да четете “БОТЕВ ТЪРСИ ТАЛАНТ”

МУЗИКАЛЕН ПОЛЕТ

Му­зи­ка­лен кон­церт на Во­кал­на­та сту­дия към ОНЧ „На­пре­дък-1864″ на­пъл­ни за­ла­та на ка­фе-те­а­тъ­ра с же­ла­е­щи да се на­с­ла­дят на твор­че­с­т­во­то на де­ца­та и мла­де­жи­те. Продължете да четете МУЗИКАЛЕН ПОЛЕТ

“ПРЕМЪЛЧАНОТО НА ДВА ЕЗИКА”

Ре­ги­о­нал­на би­б­ли­о­те­ка „Пе­тър Стъ­пов”-Тър­го­ви­ще пре­д­с­та­ви но­ва­та сти­хо­с­бир­ка на Ах­мет Емин Ата­сой – „Пре­мъл­ча­но­то на два ези­ка”. Продължете да четете “ПРЕМЪЛЧАНОТО НА ДВА ЕЗИКА”

300 ФИРМИ С НЕПУБЛИКУВАНИ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ

Офи­сът на НАП в Тър­го­ви­ще е съ­с­та­вил за ми­на­ла­та го­ди­на 297 ак­та на фир­ми за не­пу­б­ли­ку­ван го­ди­шен фи­нан­сов от­чет за 2016 г., съ­о­б­щи­ха от ме­с­т­ния офис на при­хо­д­на­та аген­ция. Продължете да четете 300 ФИРМИ С НЕПУБЛИКУВАНИ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ

ШОФИРАЙТЕ БЕЗОПАСНО!

По тра­ди­ция с на­с­тъ­п­ва­не­то на ле­т­ния се­зон, кой­то е и вре­ме за от­пу­с­ки, се уве­ли­ча­ва ин­тен­зи­в­но­ст­та на дви­же­ни­е­то на ППС ка­к­то в стра­на­та, та­ка и кон­к­ре­т­но в об­ласт Тър­го­ви­ще. През ле­т­ни­те ме­се­ци осо­бе­но  на­ра­с­т­ва тра­фи­кът по пре­ми­на­ва­щия през те­ри­то­ри­я­та на об­ла­ст­та уча­с­тък от пър­во­к­ла­с­ния път I-4/Со­фия-Вар­на/, ка­к­то и по вто­ро­к­ла­с­ни­те пъ­ти­ща от ре­пу­б­ли­кан­с­ка­та пъ­т­на мре­жа. Продължете да четете ШОФИРАЙТЕ БЕЗОПАСНО!

ВЪЛНУВАЩИ ПЪРВИ МАЧОВЕ

Це­ли­ят свят днес е фу­т­бол и ни­що не мо­же да про­ме­ни дне­в­ния ред на пла­не­та­та ни. На 14 юни 2018 г. за­по­ч­на све­то­в­но­то пър­вен­с­т­во по фу­т­бол в Ру­сия с из­к­лю­чи­тел­но по­м­по­з­но от­к­ри­ва­не, ко­е­то ще ос­та­не за­по­м­не­но с дей­с­т­ви­я­та на бри­тан­с­кия пе­вец Ро­би Уи­лямс, пял на сце­на­та на ста­ди­он “Лу­ж­ни­ки” в Мо­с­к­ва. Продължете да четете ВЪЛНУВАЩИ ПЪРВИ МАЧОВЕ