Нарушаване в графика за сметоизвозване ще има в град Търговище и село Лиляк в дните от 1 до 3 юни

Нарушаване в графика на сметоизвозването в части на град Търговище и в село Лиляк ще има в дните от 1 до 3 юни. Причината е предстоящото взимане на проби за извършването на морфологичен анализ на битовия отпадък. Такъв се прави на всеки 5 години, съгласно Закона за управление на отпадъците. Продължете да четете Нарушаване в графика за сметоизвозване ще има в град Търговище и село Лиляк в дните от 1 до 3 юни

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 216 гр. Търговище, 30.05.2022 г.

В Областна администрация – Търговище е постъпило искане с вх. № ОКД-07-5/30.05.2022 г. от кмета на община Опака за предприемане на спешна мярка на основание чл. 5, § 5 от Регламент  (ЕО) № 1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г. относно обществените услуги за пътнически превоз с железопътен и автомобилен транспорт и за отмяна на Регламенти (ЕИО) № 1191/69 и (ЕИО) № 1107/70 на Съвета и чл. 16д, ал. 6 от Наредба № 2 от 15.03.2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси, състояща се в даване на  разрешение за пряко възлагане на превозите по автобусни линии Търговище – Горско Абланово и Горско Абланово – Попово от Областната транспортна схема от квотата на Община Опака.

Искането е продиктувано от обстоятелството, че за извършване на обществен превоз на пътници по утвърдени маршрутни разписания на автобусни линии Търговище – Горско Абланово и Горско Абланово – Попово, беше разрешена спешна мярка изтичаща на 02.06.2022 г. Към настоящия момент е налице неприключила процедура за възлагане изпълнението на обществен превоз на пътници по маршрутни разписания на автобусни линии Търговище – Горско Абланово и Горско Абланово – Попово по новата обществена поръчка.

Предвид гореизложеното, във връзка с възникнала необходимост от предприемане на спешна мярка поради прекъсване на транспортните услуги и с цел обезпечаване населението с автобусни превози, на основание чл. 5, § 5 от Регламент (ЕО) № 1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г. относно обществените услуги за пътнически превоз с железопътен и автомобилен транспорт и за отмяна на Регламенти (ЕИО) № 1191/69 и (ЕИО) № 1107/70 на Съвета и чл. 16д, ал. 6 от Наредба № 2/15.03.2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси

 Р  Е  Ш  И  Х :

І. Предприемам спешна мярка, като разрешавам  на Кмета на община Опака да извърши пряко възлагане на обществени услуги за извършване на обществен превоз на пътници по утвърдени маршрутни разписания:

  • Търговище – Горско Абланово: тръгва в 07:00 ч. от Горско Абланово – пристига в 09:00 ч. в АГ Търговище, тръгва в 11:00 ч. от АГ Търговище – пристига в 13:20 ч. в Горско Абланово, изпълнява се от понеделник до петък;
  • Горско Абланово – Попово: тръгва в 14:00 ч. от Горско Абланово – пристига в 14:50 ч. в АГ Попово, тръгва в 17:00 ч. от АГ Попово – пристига в 17:50 ч. в Горско Абланово, изпълнява се понеделник, вторник, сряда, четвъртък, петък и неделя.

ІІ. Възлагането на превозите по т. І да бъде със срок от 03.06.2022 г. до сключване на договор с избран превозвач, след проведена процедура, но не по-късно от 30.06.2022 г.

ІІІ. На основание чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) допускам предварително изпълнение на настоящото решение с цел защита на особено важния обществен интерес по осигуряване на транспортното обслужване на населението.

На основание чл. 60, ал. 5 от АПК разпореждането, с което е допуснато предварителното изпълнение, може да се обжалва чрез областния управител на област Търговище пред Административен съд – Търговище в 3-дневен срок от публикуването му.

На основание чл. 16д, ал. 8 от Наредба № 2/15.03.2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси решението може да се обжалва чрез областния управител на област Търговище пред Административен съд – Търговище от всяко заинтересовано лице в 14-дневен срок от публикуването му.

Настоящото решение да се изпрати на кмета на община Опака за сведение и изпълнение.

Решението да се публикува в един местен вестник и в един национален ежедневник, не по късно от 03.06.2022 г.

Контрол по изпълнението на настоящото решение ще осъществявам лично.

СТАНИМИР ПАРАШКЕВОВ, Областен управител на област Търговище

ЗКПУ „ЖИТНИЦА”

с.Кръшно

ДО:

ЧК на ЗКПУ „Житница”, с.Кръшно

ПОКАНА

ЗА УЧАСТИЕ В ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ

ОТ: УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ на ЗКПУ „Житница”, ЕИК: 826047901, със седалище и адрес на управление: Република България, с.Кръшно, обл.Търговище

УВАЖАЕМИ ЧЛЕН-КООПЕРАТОРИ,

На основание чл.16, ал.1 от Закона за кооперациите и чл.21, т.1 от Устава на Кооперацията, предвид Решение на Управителния съвет от 25.05.2022г., свикваме Извънредно общо събрание на ЗКПУ „Житница”, което ще се проведе на 18.06.2022г. /събота/ от 10:00 часа, в сградата на Читалището в с.Кръшно.

ДНЕВЕН РЕД:

  1. Приемане на нов Устава на кооперацията.

При липса на кворум, на основание Устава на Кооперацията и Закона за кооперациите, Общото събрание ще се проведе в същия ден, от 11:00 часа на същото място и при така обявения дневен ред, независимо от броя на членовете, които са се явили. Съгласно Устава на кооперацията, настоящата покана се счита за редовно връчена с публикуването й в средствата за масова информация и разлепването й на публични места, най-малко 14 дни преди провеждането на насроченото  Общо събрание.

На събранието могат да присъстват само редовни Член-кооператори.

Материалите за насроченото Извънредно общо събрание се намират в стопанската база на ЗКПУ „Житница” и са на разположение за запознаване с тях от страна на член – кооператорите.

31.05.2022г.                                                          С уважение:

УС на ЗКПУ „Житница”

С ТРИ КОНЦЕРТНИ ПРОЕКТА ГЕОРГИ ХРИСТОВ СТАРТИРА НАЦИОНАЛЕН ЮБИЛЕЕН ТУР’2022

ДВЕ ЦЕЛУВКИ –  така е озаглавен единият от концертните проекти от юбилейния концертен тур  “40” на поп звездата Георги Христов, който стартира през юни 2022 година. Продължете да четете С ТРИ КОНЦЕРТНИ ПРОЕКТА ГЕОРГИ ХРИСТОВ СТАРТИРА НАЦИОНАЛЕН ЮБИЛЕЕН ТУР’2022

В Търговище създават общински фонд за подкрепа на граждански инициативи

Създаването на общински фонд за подкрепа на местни граждански инициативи предлага в докладна до Общинския съвет кметът д-р Дарин Димитров. Иска се и разрешение за сключване на споразумение за сътрудничество със Сдружение „Платформа – АГОРА“, в партньорство с което ще бъде създаден фондът. Продължете да четете В Търговище създават общински фонд за подкрепа на граждански инициативи

Голяма награда ще спечели един от посетителите на търговищкия панаир

Луксозен холов ъгъл ще спечели един от посетителите на 243 Традиционен пролетен панаир. Наградата е осигурена от официалния партньор на панаира – „Мебел Стил“ ООД. Продължете да четете Голяма награда ще спечели един от посетителите на търговищкия панаир

Празнично работно време на музея

 Гергьовден е най – големият пролетен празник на българите наред с Великден. Той бележи края на зимата и началото на лятото. Не напразно хората казват : …Хубав ден Великден, дваж по – хубав Гергьовден… Продължете да четете Празнично работно време на музея

Честит празник!

Уважаеми съграждани,

В навечерието на свещения за мюсюлманитеРамазан Байрам отправям към всички празнуващимоите искрени пожелания за здраве и берекет!

Празниците са време на радост и светлина, в което се обединяваме търсейки духовно единство и разбирателство. Рамазан е и време за благодеяния,опрощение и щедрост. Вярата, която ни дарява, ни учи на добротворство, търпение и взаимно уважение.

Нека тези изконни добродетели изпълнят нашето ежедневие и ни водят към благоденствие!

     Пожелавам Ви щастливи мигове със семействата и близките Ви!

Да бъде мир, спокойствие и уют във всеки дом!

Честит празник!

 

инж. Ешреф Ешрефов,

кмет на община Омуртаг