Община Търговище отчита спад в количеството на битовия отпадък

Община Търговище отбелязва лек спад в количеството на битовия отпадък, приет на Регионалното депо през 2017 г. Това сочи Годишният отчет по изпълнението на Програмата за управлението на отпадъците на територията на община Търговище.   Продължете да четете Община Търговище отчита спад в количеството на битовия отпадък

Нов проект на система за прием в първи клас в община Търговище

Проект на нова Система за прием в първи клас внася на предстоящата на 30 март сесия на Общинския съвет зам.-кметът Рая Матева. Изготвянето й е във връзка със синхронизиране с нормативната база на Министерството на образованието. Продължете да четете Нов проект на система за прием в първи клас в община Търговище

Започна подготовка по организирането на IX Фестивал за операторско майсторство „Златното око“

Община Попово започна подготовката по организирането на IX Фестивал за операторско майсторство „Златното око“ с международно участие, в памет на големия български оператор Димо Коларов. Продължете да четете Започна подготовка по организирането на IX Фестивал за операторско майсторство „Златното око“

ПРОФ.Д-Р ИНЖ.СТОЯН БРАТОЕВ – ШЕФЪТ НА СТОЛИЧНОТО МЕТРО, Е ОТ ТЪРГОВИЩКО

-Проф.Бра­то­ев, Вие сте тръ­г­нал от ро­д­но­то с.Пре­си­ян, Тър­го­ви­щ­ко, за да сти­г­не­те до та­зи най-ви­со­ка по­зи­ция – гла­в­ни­ят чо­век, ди­ре­к­то­рът на „Ме­т­ро­по­ли­тен” ЕАД-фир­ма­та, ко­я­то строи со­фий­с­ко­то ме­т­ро. Ка­к­то се ка­за при на­г­ра­ж­да­ва­не­то Ви с ор­ден „Ста­ра пла­ни­на”: „Сто­ли­ч­но­то ме­т­ро е пре­к­ра­сен при­мер за клю­чов про­ект с ог­ро­мен сми­съл, до­с­той­но из­пъл­не­ние, из­к­лю­чи­тел­на сло­ж­ност и зна­чи­тел­ни об­ще­с­т­ве­ни по­л­зи”. По­с­ве­тил сте жи­во­та си на та­зи ка­у­за-сто­ли­ч­но­то ме­т­ро, за­ра­ди ко­е­то 55 000 ко­ли по-мал­ко дне­в­но се дви­жат по ули­ци­те на Со­фия. Ка­к­ви  са още по­л­зи­те от то­зи зе­лен про­ект? Продължете да четете ПРОФ.Д-Р ИНЖ.СТОЯН БРАТОЕВ – ШЕФЪТ НА СТОЛИЧНОТО МЕТРО, Е ОТ ТЪРГОВИЩКО

“PRECIOUS VODKA” – ЕДНО БИЖУ СЪС СВЕТОВНА СЛАВА

Ин­тер­вю със Сте­фан МА­ТЕ­ЕВ-ме­ни­джър „Ек­с­порт и ме­ж­ду­на­ро­д­ни про­да­ж­би” в „ЛВК-Вин­п­ром”-Тър­го­ви­ще

-Г-н Ма­те­ев, пи­ти­е­то на ЛВК-Вин­п­ром  во­д­ка „Precious Vodka” пре­ди­з­ви­ка изу­ми­те­лен ус­пех, след ка­то бе сред офи­ци­ал­ни­те на­пи­т­ки, се­ле­к­ти­ра­ни за га­ла-ве­че­ря­та на пре­с­ти­ж­на­та це­ре­мо­ния по връ­ч­ва­не­то на „Ос­ка­ри­те”. Ка­же­те, ка­к­ва е ма­ги­я­та на то­зи за­ше­ме­тя­ващ ус­пех, след ка­то Ва­ша­та на­пи­т­ка ос­та­ви след се­бе си та­ки­ва ре­но­ми­ра­ни во­д­ки ка­то „Смир­нов” и „Аб­со­лют”? Пи­там гла­в­ния въл­ше­б­ник-  що за ма­гия е то­ва? Продължете да четете “PRECIOUS VODKA” – ЕДНО БИЖУ СЪС СВЕТОВНА СЛАВА

ДАРЕНИЕ ЗА НАЙ-МАЛКИТЕ

По инициатива на Областният управител г-н Митко Стайков и координаторът на фондация „Искам бебе“ – Невена Стоянова бе направено дарение на бебешки храни в Комплекса за здравни и социални услуги (КЗСУ) – Търговище. Продължете да четете ДАРЕНИЕ ЗА НАЙ-МАЛКИТЕ

ЛЮБОВТА Е БОГ И БОГ Е ЛЮБОВ

Спе­ци­а­лен гост на Ре­ги­о­нал­на би­б­ли­о­те­ка  „Пе­тър Стъ­пов” – Тър­го­ви­ще бе Ни­дал Ал­га­фа­ри – пи­са­тел, жур­на­лист, ре­жи­сьор, тво­рец в раз­ли­ч­ни ам­п­лоа. Продължете да четете ЛЮБОВТА Е БОГ И БОГ Е ЛЮБОВ

ЛЯСТОВИЧЕТА

Сто­ян Ми­хай­лов с ос­ма по­ре­д­на ав­тор­с­ка кни­га

„Ля­с­то­ви­че­та” е но­ва­та сре­ща на Сто­ян Ми­хай­лов с не­го­ви­те мал­ки чи­та­те­ли. Ав­то­рът от­но­во ги по­ве­ж­да по пъ­те­ки­те на ро­д­на­та при­ро­да, по ге­ро­и­ч­ни­те стъ­п­ки на на­ци­о­нал­но зна­чи­ми ли­ч­но­с­ти, ка­ра ги да на­д­ни­к­нат в стра­на­та на ме­ч­ти­те. Продължете да четете ЛЯСТОВИЧЕТА

СПЛОТЕНИ И ЕДИННИ В РУСКИ КЛУБ “ЕДИНСТВО”

Ру­с­ки­ят клуб «Един­с­т­во» съ­ще­с­т­ву­ва в на­шия град ве­че 3 го­ди­ни. За то­ва сра­в­ни­тел­но кра­т­ко вре­ме, клу­бът ус­пя­ва да по­с­ти­г­не мно­го. За да раз­бе­рем по­ве­че за за­с­лу­ги­те и по­с­ти­же­ни­я­та на ор­га­ни­за­ци­я­та, се свър­за­х­ме с пре­д­се­да­те­ля на ру­с­кия клуб – Та­тя­на Не­ше­ва. Продължете да четете СПЛОТЕНИ И ЕДИННИ В РУСКИ КЛУБ “ЕДИНСТВО”

Вестник Знаме – 58 години летописец на търговищката история