ИЗВЪНРЕДНА РАБОТНА СРЕЩА С ЖИВОТНОВЪДИ ПОРАДИ УСЛОЖНЕНАТА ЕПИЗООТИЧНА ОБСТАНОВКА

В Областна администрация – Търговище се проведе работна среща с животновъди от цялата област. Продължете да четете ИЗВЪНРЕДНА РАБОТНА СРЕЩА С ЖИВОТНОВЪДИ ПОРАДИ УСЛОЖНЕНАТА ЕПИЗООТИЧНА ОБСТАНОВКА

ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ УЧАСТВА НА НАЦИОНАЛНА СРЕЩА В МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

В Гранитната зала на Министерски съвет се проведе национална среща за координиране на дейностите по изпълнение на Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна  и училищна възраст. Продължете да четете ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ УЧАСТВА НА НАЦИОНАЛНА СРЕЩА В МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

Търговище отбеляза181-та годишнина от рождението на Левски

181-та годишнина от рождението на Апостола на българската свобода Васил Левски бе официално отбелязана от съгражданите ни. Продължете да четете Търговище отбеляза181-та годишнина от рождението на Левски

Ремонтират тротоарните настилки на ул. „Александър Стамболийски“

Започна ремонт на тротоарните настилки на част от ул. „Александър Стамболийски“. Отсечката е от кръстовището с бул. „Митрополит Андрей“ до Комплекса за здравни и социални услуги в Търговище и е с дължина от 500 метра. Рехабилитацията е заложена в  капиталовата програма на Общината за 2018 г. Продължете да четете Ремонтират тротоарните настилки на ул. „Александър Стамболийски“

ДЕТСКО ПАРТИ КРАЙ БОРОВО ОКО

Ро­ди­те­ли до­б­ро­вол­ци ре­ши­ха да за­ра­д­ват вси­ч­ки де­ца от Тър­го­ви­ще с без­п­ла­т­но Де­т­с­ко пар­ти, ко­е­то ще бъ­де ор­га­ни­зи­ра­но на 20 юли, пе­тък от 17:00 ча­са на Але­я­та на за­на­я­ти­те на Бо­ро­во око. Пре­д­ви­ж­дат се мно­го при­я­т­ни из­не­на­ди, иг­ри, тан­ци и за­ба­в­ле­ния. Продължете да четете ДЕТСКО ПАРТИ КРАЙ БОРОВО ОКО

ПРОДЪЛЖАВАТ РАЗКРИТИЯТА НА КРЕПОСТТА МИСИОНИС

Ар­хе­о­ло­зи­те по­ка­за­ха уни­кал­на кръщелня

В пър­ва­та си пре­с­кон­фе­рен­ция за ар­хе­о­ло­ги­че­с­ко ля­то 2018 ръ­ко­во­ди­те­ли­те на раз­ко­п­ки­те в Дре­в­ния град Ми­си­о­нис проф.Ни­ко­лай Ов­ча­ров и Ан­гел Ко­на­к­ли­ев по­ка­за­ха мя­с­то­то, къ­де­то в ми­на­ло­то са пра­ви­ли кръ­ще­не­та на въз­ра­с­т­ни хо­ра. Продължете да четете ПРОДЪЛЖАВАТ РАЗКРИТИЯТА НА КРЕПОСТТА МИСИОНИС

НЕВЕНА ПЕЙКОВА С НОВА ОРИГИНАЛНА ПЕСЕН

В раз­га­ра на ля­то­то Не­ве­на Пей­ко­ва за­ра­д­ва фе­но­ве­те си с но­во му­зи­кал­но пар­че. Пе­сен­та „По­бър­к­вам” е де­ло на Пре­с­лав Бо­ри­с­ла­вов – Presley, с ко­го­то мла­да­та пе­ви­ца си пар­т­ни­ра в син­гъ­ла. Тър­го­ви­щ­ко­то да­ро­ва­ние Не­ве­на Пей­ко­ва от­но­во оча­ро­ва със звън­кия си глас и ин­те­ре­с­но­то из­лъ­ч­ва­не. Мо­дер­но поп зву­че­не, ре­т­ро ви­де­о­к­лип и но­ва­тор­с­т­во – то­ва е на­ша­та Не­ве­на. Ви­на­ги раз­ли­ч­на, но със свой со­б­с­т­вен стил. Продължете да четете НЕВЕНА ПЕЙКОВА С НОВА ОРИГИНАЛНА ПЕСЕН

ЕДНО ПЪТЕШЕСТВИЕ ДО КАНАДА

Са­мо пре­ди дни се за­вър­на­х­ме от ед­но чу­де­с­но пъ­те­ше­с­т­вие до Ка­на­да. Ог­ром­на стра­на, раз­по­ла­га­ща се от Ат­лан­ти­че­с­ки оке­ан на из­ток до ти­хи оке­ан на за­пад, и до Аля­с­ка и се­ве­рен ле­до­вит оке­ан на се­вер. Ос­но­в­на­та част от на­се­ле­ни­е­то – 77% жи­вее по про­те­же­ние на юж­на­та й су­хо­пъ­т­на гра­ни­ца със САЩ, ко­я­то е дъл­га 6400 км, за­ра­ди бла­го­п­ри­я­т­ния кли­мат. Продължете да четете ЕДНО ПЪТЕШЕСТВИЕ ДО КАНАДА

УЧАСТИЕ НА АНСАМБЪЛ “КАПАНЦИ” ОТ САДИНА В ПЪРВИЯ ЕТНО ФОЛКЛОРЕН ФЕСТИВАЛ “ЧЕРГА”

В на­ча­ло­то на юли се съ­с­тоя пър­ви­ят Ет­но фол­к­ло­рен фе­с­ти­вал „Чер­га”-Пли­с­ка 2018. Кул­тур­но­то съ­би­тие съ­б­ра 16 фол­к­лор­ни съ­с­та­ва от раз­ли­ч­ни ет­но­си: бъл­га­ри, ка­ра­ка­ча­ни, али­а­ни, ба­на­т­с­ки бъл­га­ри, ру­с­на­ци, мо­ха­ме­да­ни, тур­ци, ро­ми, по­ма­ци и др.- до­с­та­тъ­ч­но ша­ре­ни, за да се по­ка­же ет­ни­че­с­ка­та пъ­с­т­ро­та на бъл­гар­с­кия на­род. Продължете да четете УЧАСТИЕ НА АНСАМБЪЛ “КАПАНЦИ” ОТ САДИНА В ПЪРВИЯ ЕТНО ФОЛКЛОРЕН ФЕСТИВАЛ “ЧЕРГА”

Вестник Знаме – 59 години летописец на търговищката история