Областният управител бе гост на проявите за Тодоровден в поповското село Садина

На 16.03.2019 г., жителите на поповското село Садина отбелязаха празника Тодоровден. Гости бяха областният управител на Търговище г-н Митко Стайков, генералният консул на Русия в Русе Андрей Громов, представители на руското консулство, на Община Попово, кметове от малките населени места в общината и др. Продължете да четете Областният управител бе гост на проявите за Тодоровден в поповското село Садина

Започна приемането на заявки за участие в 242 пролетен панаир в Търговище

Община Търговище започна приема на заявки от производители, търговци и други, желаещи да участват в 242 традиционен пролетен панаир, който ще се проведе от 13 до 19 май 2019 г. Продължете да четете Започна приемането на заявки за участие в 242 пролетен панаир в Търговище

Търговищки пожарникар – сред отличените в кампанията „ДОСТОЙНИТЕ БЪЛГАРИ“

По своя инициатива той помогнал за погасяването на пожар в товарен автомобил, превозващ 400 пълни с газ бутилки Продължете да четете Търговищки пожарникар – сред отличените в кампанията „ДОСТОЙНИТЕ БЪЛГАРИ“

Aмepиĸaнcĸият пpoизвoдитeл нa бaтepии ЕnеrЅуѕ щe зaтвopи cвoя зaвoд в Tъpгoвищe

Aмepиĸaнcĸият пpoизвoдитeл нa бaтepии ЕnеrЅуѕ щe зaтвopи cвoя зaвoд в Tъpгoвищe, cъoбщиxa oт ĸoмпaниятa. Peшeниeтo e взeтo oт бopдa нa диpeĸтopитe, cъoбщи ЅееNеwѕ. B зaвoдa в Бългapия ce пpoизвeждaт aĸyмyлaтopни бaтepии зa дизeлoви пoдвoдници.

Продължете да четете Aмepиĸaнcĸият пpoизвoдитeл нa бaтepии ЕnеrЅуѕ щe зaтвopи cвoя зaвoд в Tъpгoвищe

УДОВОЛСТВИЕТО ДА ДАРЯВАШ, ДА РАДВАШ ОКОЛНИТЕ

Хей! Аз съм до­б­ро­во­лец в Бъл­гар­с­ки мла­де­ж­ки чер­вен кръст. Ние ра­бо­тим на­в­ся­къ­де в стра­на­та, има­ме об­щи це­ли, идеи и при­н­ци­пи. Впе­ча­т­лен ли си? На­дя­вам се. Продължете да четете УДОВОЛСТВИЕТО ДА ДАРЯВАШ, ДА РАДВАШ ОКОЛНИТЕ

ПОНЕ ЗА ОЩЕ МАЛКО

Слън­че­ви­те лъ­чи, про­к­ра­д­вай­ки се през що­ри­те и об­ра­зу­вай­ки пе­т­на на оде­я­ло­то и оран­же­вия гла­дък пар­кет, тан­цу­ва­ха пред кле­па­чи­те ми в на­де­ж­да да ме съ­бу­дят. Продължете да четете ПОНЕ ЗА ОЩЕ МАЛКО

ТОЛКОВА РАЗЛИЧНИ, НО ОБЕДИНЕНИ ОТ ЕЗИКА НА ТЕАТЪРА…

Че­ти­ри ду­ми: „Ут­ре ид­ваш в Гър­ция!”.Ду­ми­те бя­ха до­с­та по­ве­че от че­ти­ри – ре­ди­ца пи­с­ма, бих ка­за­ла. Продължете да четете ТОЛКОВА РАЗЛИЧНИ, НО ОБЕДИНЕНИ ОТ ЕЗИКА НА ТЕАТЪРА…

ДА СЕ ДОКОСНЕШ ДО ТРИБАГРЕНИКА, ДА ГО НОСИШ НА РЪЦЕ ТОЧНО НА ТРЕТИ МАРТ…

Три въ­п­ро­са към ВЕ­НЕ­ТА СА­ВО­ВА от Вто­ро СУ”Проф.Н.Ма­ри­нов”, мла­д­ши по­с­ла­ник на ЕС, ед­но от мо­ми­че­та­та, но­си­ли на ръ­це 15-ме­т­ро­вия бъл­гар­с­ки три­ба­г­ре­ник на Тре­ти март от пл.”Сво­бо­да” до Ру­с­кия па­ме­т­ник Продължете да четете ДА СЕ ДОКОСНЕШ ДО ТРИБАГРЕНИКА, ДА ГО НОСИШ НА РЪЦЕ ТОЧНО НА ТРЕТИ МАРТ…

ОПТИМИСТ СЪМ ЗА БЪДЕЩЕТО НА БЪЛГАРО-РУСКИЯ ТУРИЗЪМ

Ка­то член на УС на Бъл­гар­с­ка­та асо­ци­а­ция на хо­те­ли­е­ри­те и ре­с­то­ран­тьо­ри­те, тър­го­ви­щ­ки­ят би­з­не­с­мен То­дор Яна­ки­ев взе уча­с­тие в бъл­га­ро-ру­с­кия би­з­нес фо­рум, по­с­ве­тен на ту­ри­з­ма, кой­то бе от­к­рит от ми­ни­с­тър пре­д­се­да­те­ля на Ре­пу­б­ли­ка Бъл­га­рия Бой­ко Бо­ри­сов и от Дми­т­рий Ме­д­ве­дев,  пре­ми­ер на Ру­с­ка­та фе­де­ра­ция. -Връ­щам се от то­зи фо­рум из­к­лю­чи­тел­но впе­ча­т­лен, за­ре­ден с но­ви идеи, тъй ка­то на­ла­га­щи­ят се обо­б­ща­ващ из­вод от те­зи съ­дър­жа­тел­ни кон­та­к­ти е един-за­да­ва се из­к­лю­чи­тел­на въз­мо­ж­ност за раз­ви­тие на бъл­га­ро-ру­с­кия ту­ри­зъм на ба­за на­ши­те ис­то­ри­че­с­ки връ­з­ки и вза­и­мо­о­т­но­ше­ния- ка­за г-н Яна­ки­ев, ве­д­на­га след фо­ру­ма, пред пре­д­с­та­ви­тел на „Зна­ме”. Продължете да четете ОПТИМИСТ СЪМ ЗА БЪДЕЩЕТО НА БЪЛГАРО-РУСКИЯ ТУРИЗЪМ

Вестник Знаме – 59 години летописец на търговищката история