Областният управител връчи EUROPASS сертификати на ученици от ПГТЛП Попово

На официална церемония областният управител на Търговище г-н Митко Стайков връчи EUROPASS сертификати на ученици от Професионалната гимназия по техника и лека промишленост гр. Попово. Събитието се проведе в пресцентъра на Областна администрация. На награждаването присъстваха още началникът на РУО – Търговище г-жа Елка Станчева и директорът на ПГТЛП – Попово г-жа Каролина Христова – Маркова. Продължете да четете Областният управител връчи EUROPASS сертификати на ученици от ПГТЛП Попово

Конкурсът ”Гласовете на детската мелодия” награди вокален дует от Търговище

Вокалният дует “Ралица Ганева и Никола Желев” от Музикална школа “New Voices” Търговище бяха сред 240 те най-добри музикални изпълнители на България, които премериха сили в Шумен на Националния конкурс за изпълнители ”Гласовете на детската мелодия” 2018 г. Продължете да четете Конкурсът ”Гласовете на детската мелодия” награди вокален дует от Търговище

С ГРИЖА ЗА ДЕМЕНТНО БОЛНИТЕ

С на­пре­д­ва­не­то на въз­ра­ст­та , все по-че­с­то се вми­с­ля­ме вър­ху не­пре­хо­д­на­та фра­за на  хан Омур­таг:”Чо­век и до­б­ре да жи­вее, уми­ра, и друг се ра­ж­да”… Продължете да четете С ГРИЖА ЗА ДЕМЕНТНО БОЛНИТЕ

ТЪРГОВИЩЕ – КИТАЙ – КУЛТУРА,ОБРАЗОВАНИЕ, БИЗНЕС

Вто­ри­ят Про­то­кол за на­ме­ре­ние за по­б­ра­ти­мя­ва­не ме­ж­ду ки­тай­с­кия град Хъ­би и Об­щи­на Тър­го­ви­ще бе по­д­пи­сан на 17 ок­том­в­ри т.г. Продължете да четете ТЪРГОВИЩЕ – КИТАЙ – КУЛТУРА,ОБРАЗОВАНИЕ, БИЗНЕС

НАЙ-ДОБРАТА ГРИЖА ЗА БЪБРЕЦИТЕ Е РЕДОВНОТО ПРОФИЛАКТИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ

Еже­д­не­в­но в кли­ни­ка­та, ко­я­то ръ­ко­во­дя, ид­ват все по-мла­ди хо­ра и мно­го от тях не зна­ят, че са има­ли бъ­б­ре­ч­но за­бо­ля­ва­не – спо­де­ли проф. Бо­гов. Продължете да четете НАЙ-ДОБРАТА ГРИЖА ЗА БЪБРЕЦИТЕ Е РЕДОВНОТО ПРОФИЛАКТИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ

УСПЕШНО ДЕВЕТМЕСЕЧИЕ

Зам.-ди­ре­к­то­рът на ОД МВР-Тър­го­ви­ще ко­ми­сар Ма­ри­ян Ми­хай­лов пре­д­с­та­ви пред ме­ди­и­те от­че­та за из­пъл­не­ние на дей­но­ст­та на слу­жи­те­ли­те в ди­ре­к­ци­я­та за из­ми­на­ли­те де­вет ме­се­ца от на­с­то­я­ща­та 2018 г. Продължете да четете УСПЕШНО ДЕВЕТМЕСЕЧИЕ

НА ГОСТИ НА БЪЛГАРСКАТА ОБЩНОСТ В ИСТАНБУЛ

Сбор­на фор­ма­ция от ВИС „Зла­т­ни за­ри” при ОНЧ „На­пре­дък-1864″ и ВИС „Бо­жур” при ПК „Сте­фан Ка­ра­джа” – Тър­го­ви­ще, съ­в­ме­с­т­но с Цър­ко­вен хор „Ка­си­а­на До­ме­с­ти­ка” при храм „Све­ти Три­с­ве­ти­те­ли” – Шу­мен, на­п­ра­ви три­д­не­в­но тур­не в Ис­тан­бул, Тур­ция.     Продължете да четете НА ГОСТИ НА БЪЛГАРСКАТА ОБЩНОСТ В ИСТАНБУЛ

ФОТОИЗЛОЖБА НА ПРОЕКТИ НА АРХ.ПЕНЬО ГЯУРОВ

В ху­до­же­с­т­ве­на­та га­ле­рия „Ни­ко­ла Ма­ри­нов” бе от­к­ри­та фо­то­и­з­ло­ж­ба на ар­хи­те­к­тур­ни про­е­к­ти на арх. Пе­ньо Гя­у­ров. Продължете да четете ФОТОИЗЛОЖБА НА ПРОЕКТИ НА АРХ.ПЕНЬО ГЯУРОВ