Архив на категория: новини

ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ОБЕЗЩЕТЕНИЯТА ЗА АВТОМАГИСТРАЛА ХЕМУС ЗА ИМОТИ

На 15.02.2019г., заместник областният управител г-н Панайот Димитров и представители на Областна администрация се срещнаха с жителите на с. Буховци. Продължете да четете ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ОБЕЗЩЕТЕНИЯТА ЗА АВТОМАГИСТРАЛА ХЕМУС ЗА ИМОТИ

Областният управител гостува в Пенсионерски клуб „Никола Симов” за празника Трифон Зарезан

На 15.02.2019 г., областният управител на Търговище г-н Митко Стайков и заместник областният управител г-н Панайот Димитров посетиха Пенсионерски клуб „Никола Симов” по покана на възрастните хора, които отбелязаха българския народен празник Трифон Зарезан. Продължете да четете Областният управител гостува в Пенсионерски клуб „Никола Симов” за празника Трифон Зарезан

Увеличават се възпитателните дела заради престъпления, извършени от деца

54 са образуваните възпитателни дела през миналата година, във връзка с извършени противообществени прояви или престъпления от малолетни и непълнолетни лица в общината. Продължете да четете Увеличават се възпитателните дела заради престъпления, извършени от деца

Общоградско поклонение ще се състои по повод 146 години от гибелта на Апостола

На 19 февруари Община Търговище организира общоградско поклонение по повод 146 години от гибелта на Апостола на свободата. Продължете да четете Общоградско поклонение ще се състои по повод 146 години от гибелта на Апостола

ОФИЦИАЛНО БЕ ОТКРИТА ОБНОВЕНАТА СПОРТНА ЗАЛА В ТЪРГОВИЩЕ

Тържествено бе открита обновената спортна зала на ул. „Христо Ботев” в Търговище. Това се случи в присъствието на заместник-председателя на ПП ГЕРБ и председател на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред в 44-то Народно събрание Цветан Цветанов, народния представител от ПП ГЕРБ д-р Венка Стоянова, областния управител Митко Стайков, председателя на Общински съвет – Търговище инж. Хатидже Алиева, кмета на града д-р Дарин Димитров, зам.-кметове, общински съветници, спортни деятели, треньори и др. Модернизираният спортен комплекс бе обновен с целеви средства от държавата в размер на 850 хил. лв., отпуснати по искане на кмета на общината д-р Дарин Димитров. Подробности за церемонията – четете в следващия брой на в-к „Знаме”.

Конкурс за изработка на кукерска маска и детска тематична рисунка обявява читалището в село Стража

Национален конкурс за изработване на кукерска маска и детска рисунка на тема „Да прогоним злото от селото” обявява читалище “Развитие-1926“ в село Стража. Конкурсът е посветен на традиционния празник Сирни Заговезни, който от години се отбелязва с различни прояви на площада в селото.

Продължете да четете Конкурс за изработка на кукерска маска и детска тематична рисунка обявява читалището в село Стража

ЕВРОПЕЙСКО ПРИЗНАНИЕ ЗА „ЛВК-ВИНПРОМ”

-Инж. Ма­те­ев, ка­к­ва бе­ше из­ми­на­ла­та го­ди­на за „ЛВК-Вин­п­ром”-тър­го­ви­щ­ки­ят про­из­во­ди­тел на ар­ти­ку­ли от све­то­в­на кла­са, за­па­з­вай­ки бъл­гар­с­кия им ха­ра­к­тер Продължете да четете ЕВРОПЕЙСКО ПРИЗНАНИЕ ЗА „ЛВК-ВИНПРОМ”

ЛЮБОВ С КНИГА В РЪКА?

Ху­ба­во е да мо­жеш да из­ра­зиш чу­в­с­т­ва­та си – ра­дост и бол­ка, на­де­ж­да и от­ча­я­ние, въз­хи­ще­ние и ра­зо­ча­ро­ва­ние… Не­ве­ро­я­т­но е да уме­еш да из­ра­зиш се­бе си – с пе­сен, танц, кар­ти­на… Ве­ли­ко­ле­п­но е да по­ка­жеш лю­бо­в­та си – и с ду­ми! Мно­го ду­ми са из­пи­са­ни и мно­го кни­ги са съ­з­да­де­ни за лю­бо­в­та – за Ро­мео и Жу­ли­е­та, Та­тя­на и Оне­гин, Бой­чо Ог­ня­нов и Ра­да и дру­ги. За го­ля­ма част от мо­и­те съ­у­че­ни­ци то­ва са ску­ч­ни, да­ле­ч­ни и бе­зин­те­ре­с­ни не­ща. Днес те се въз­хи­ща­ват на Бла­го и ру­са­та Зла­т­ка, Све­т­ла­на Ва­си­ле­ва и Гу­ще­ров, Ку­ла­гин и Но­ра.           Продължете да четете ЛЮБОВ С КНИГА В РЪКА?

“НЯМАМЕ ОПЛАКВАНИЯ И НЕДОВОЛНИ КЛИЕНТИ…”

На 101.09% е из­пъл­нен го­ди­ш­ни­ят план за при­хо­ди­те на офи­са на НАП в Тър­го­ви­ще. То­ва ка­за пред ме­ди­и­те То­дор Ко­джа­ма­нов, на­чал­ник от­дел „Об­с­лу­ж­ва­не на кли­ен­ти” в тър­го­ви­щ­кия офис. По вре­ме на пре­с­кон­фе­рен­ция той ка­за още, че по­с­тъ­п­ле­ни­я­та по сме­т­ки­те на офи­са от да­нъ­ци и оси­гу­ри­тел­ни вно­с­ки през 2018 г. са 114 225 850 лв. Продължете да четете “НЯМАМЕ ОПЛАКВАНИЯ И НЕДОВОЛНИ КЛИЕНТИ…”

ПЧЕЛАРИТЕ ОТБЕЛЯЗАХА СВОЯ ПРАЗНИК

За по­ре­д­на го­ди­на Ре­ги­о­нал­на би­б­ли­о­те­ка „Пе­тър Стъ­пов” в Тър­го­ви­ще бе до­ма­кин на сре­ща-раз­го­вор, по­с­ве­те­на на про­фе­си­о­нал­ния пра­з­ник на пче­ла­ри­те – 10 фе­в­ру­а­ри.

Продължете да четете ПЧЕЛАРИТЕ ОТБЕЛЯЗАХА СВОЯ ПРАЗНИК