Архив на категория: новини

Предлагат увеличаване капацитета на Дневния център за деца с увреждания в Търговище

От 20 на 30 места да се увеличи капацитетът на Дневния център за деца с увреждания в Търговище предлага в докладна, която внася на сесия на Общинския съвет, зам.-кметът Емине Якубова. Продължете да четете Предлагат увеличаване капацитета на Дневния център за деца с увреждания в Търговище

Младежка спортна фиеста организират в Търговище

Търговищкият ученически парламент към Центъра за подкрепа за личностно развитие – Обединен детски комплекс и Община Търговище канят всички ученици на Младежка спортна фиеста под наслов „Елате с маратонки“. Продължете да четете Младежка спортна фиеста организират в Търговище

Ремонтират тротоарните настилки на ул. „Паисий“

Започна ремонт на тротоарните настилки на част от ул. „Паисий“. Отсечката е от кръстовището с ул. „Капитан Данаджиев“ до кръстовището с ул. „Трапезица“ и е на площ от 2000 кв. м. Рехабилитацията е заложена в  капиталовата програма на Общината за 2018 г. Продължете да четете Ремонтират тротоарните настилки на ул. „Паисий“

ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ ПОСЕТИ ПОПОВСКОТО СЕЛО СЛАВЯНОВО

Oбластният управител на Търговище г-н Митко Стайков се срещна с кмета на поповското село Славяново Васил Стоилов. Поводът за посещението бе губернаторът да се запознае на място с наболелите проблеми на населеното място и да се обсъдят варианти за намирането на най-добрите решения. Продължете да четете ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ ПОСЕТИ ПОПОВСКОТО СЕЛО СЛАВЯНОВО

ПРЕЗ ЮНИ МОЖЕМ ДА СМЕНИМ ЛИЧНИЯ СИ ЛЕКАР

До края на ме­сец юни здра­в­но­о­си­гу­ре­ни­те ли­ца мо­гат да сме­нят ли­ч­ния си ле­кар, ка­то се ре­ги­с­т­ри­рат при нов об­що­п­ра­к­ти­ку­ващ ле­кар (ОПЛ), на­по­м­нят от РЗОК-Тър­го­ви­ще. Продължете да четете ПРЕЗ ЮНИ МОЖЕМ ДА СМЕНИМ ЛИЧНИЯ СИ ЛЕКАР

ДИМАНА, ЙОАННА И ДОНИКА-ТРИ СЕСТРИ С ЕДНА ОБЩА СТРАСТ-БАЛЕТЪТ

Още сме под впе­ча­т­ле­ни­е­то на кон­цер­та с го­ди­ш­на­та про­ду­к­ция на Ба­ле­т­на фор­ма­ция „Тър­го­ви­ще” с ръ­ко­во­ди­те­ли Ма­ри­ам Ма­кар­на­ян и Се­в­да­ли­на Стой­че­ва. Продължете да четете ДИМАНА, ЙОАННА И ДОНИКА-ТРИ СЕСТРИ С ЕДНА ОБЩА СТРАСТ-БАЛЕТЪТ

ПОЧЕТНИ ОТЛИЧИЯ “НЕОФИТ РИЛСКИ” ЗА СЕДЕМ ПЕДАГОЗИ ОТ ОБЛАСТТА

В ак­то­ва­та за­ла на IV Ос­но­в­но учи­ли­ще „Иван Ва­зов” се про­ве­де офи­ци­ал­но­то връ­ч­ва­не на по­че­т­но­то от­ли­чие „Не­о­фит Рил­с­ки”. Продължете да четете ПОЧЕТНИ ОТЛИЧИЯ “НЕОФИТ РИЛСКИ” ЗА СЕДЕМ ПЕДАГОЗИ ОТ ОБЛАСТТА

“БОТЕВ ТЪРСИ ТАЛАНТ”

През по­с­ле­д­ни­те пет го­ди­ни Пър­во ОУ „Хри­с­то Бо­тев” – Тър­го­ви­ще съ­з­да­де ед­на но­ва тра­ди­ция – ор­га­ни­зи­ра­не­то и про­ве­ж­да­не­то на кон­курс за та­лан­т­ли­ви­те свои въз­пи­та­ни­ци. Продължете да четете “БОТЕВ ТЪРСИ ТАЛАНТ”

МУЗИКАЛЕН ПОЛЕТ

Му­зи­ка­лен кон­церт на Во­кал­на­та сту­дия към ОНЧ „На­пре­дък-1864″ на­пъл­ни за­ла­та на ка­фе-те­а­тъ­ра с же­ла­е­щи да се на­с­ла­дят на твор­че­с­т­во­то на де­ца­та и мла­де­жи­те. Продължете да четете МУЗИКАЛЕН ПОЛЕТ

“ПРЕМЪЛЧАНОТО НА ДВА ЕЗИКА”

Ре­ги­о­нал­на би­б­ли­о­те­ка „Пе­тър Стъ­пов”-Тър­го­ви­ще пре­д­с­та­ви но­ва­та сти­хо­с­бир­ка на Ах­мет Емин Ата­сой – „Пре­мъл­ча­но­то на два ези­ка”. Продължете да четете “ПРЕМЪЛЧАНОТО НА ДВА ЕЗИКА”