1000 апартамента обхваща Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в Търговище

На 13 юни, бе отслужен водосвет по повод приключване дейностите по саниране на блока на ул. „Георги Бенковски“ 7. Той бе обновен по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради. Продължете да четете 1000 апартамента обхваща Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в Търговище

ПРИЗ “ЧИСТА ИГРА” ЗА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ

Об­ла­с­т­ни­ят уп­ра­ви­тел Ми­т­ко Стай­ков уча­с­т­ва в На­ци­о­нал­на сре­ща на пар­т­ньо­ри­те на най-ма­ща­б­на­та до­б­ро­вол­че­с­ка ини­ци­а­ти­ва на bTV Media Group у нас -„Да из­чи­с­тим Бъл­га­рия за­е­д­но “, ко­я­то се съ­с­тоя на 6 юни в Со­фия. Продължете да четете ПРИЗ “ЧИСТА ИГРА” ЗА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ

КМЕТЪТ ПРЕДСТАВИ НОВИТЕ ДИРЕКТОРИ

На пре­с­кон­фе­рен­ция кме­тът д-р Да­рин Ди­ми­т­ров пре­д­с­та­ви два­ма­та но­во­на­з­на­че­ни ди­ре­к­то­ри – Гюр­сел Ха­са­нов, ди­ре­к­тор на Об­щин­с­ко пре­д­п­ри­я­тие „Де­т­с­ко  и  уче­ни­че­с­ко  хра­не­не” и инж.Не­дял­ко Не­дел­чев, ди­ре­к­тор на Об­щин­с­ко пре­д­п­ри­я­тие БКС. Те са на­з­на­че­ни след кон­курс и за­по­ч­на­ха ра­бо­та в на­ча­ло­то на м.май.  Продължете да четете КМЕТЪТ ПРЕДСТАВИ НОВИТЕ ДИРЕКТОРИ

ОТНОВО АЛО-ИЗМАМА

На 7.06.2018 г. око­ло 21 ч в РУ-Тър­го­ви­ще е по­лу­чен си­г­нал, че на съ­щия ден 81-го­ди­ш­на же­на от гр. Тър­го­ви­ще е би­ла въ­ве­де­на в за­б­лу­ж­де­ние за вре­ме­то от 15 до 18,20 ч. чрез оба­ж­да­не на ста­ци­о­нар­ния й те­ле­фон от мъж, пре­д­с­та­вил се за по­ли­цей­с­ки слу­жи­тел. Продължете да четете ОТНОВО АЛО-ИЗМАМА

ДО БРЮКСЕЛ И ОБРАТНО

По по­ка­на на ев­ро­де­пу­та­ти­те от ДПС, де­сет же­ни – член­ки на пен­си­о­нер­с­ки клуб „Ва­сил Ле­в­с­ки” в Тър­го­ви­ще, по­се­ти­ха за 3 дни сто­ли­ца­та на Ев­ро­пей­с­кия съ­юз – Брю­к­сел. Ща­с­т­ли­в­ки­те бя­ха Еми­не Ре­дже­бо­ва, Не­фи­зе Ха­ти­бо­ва,  Гюл­та­ние Ха­би­ло­ва, Га­ни­ме Ха­са­но­ва, Ай­ше Иб­ря­мо­ва, Не­бие Ха­са­но­ва, Се­вие Хю­се­и­но­ва, Еми­не Али, Ва­с­вие Ис­ма­и­ло­ва и Ай­тен Яку­бо­ва. Пъ­ту­ва­не­то бе осъ­ще­с­т­ве­но със са­мо­лет. Продължете да четете ДО БРЮКСЕЛ И ОБРАТНО

С 260 СА НАМАЛЕЛИ РЕГИСТРИРАНИТЕ БЕЗРАБОТНИ В ОБЛАСТТА

През АП­РИЛ по­с­тъ­пи­ли­те на ра­бо­та ре­ги­с­т­ри­ра­ни без­ра­бо­т­ни от об­ласт Тър­го­ви­ще са 432. За­по­ч­на­ли­те ра­бо­та без­ра­бо­т­ни без ква­ли­фи­ка­ция са 212, с ра­бо­т­ни­че­с­ка про­фе­сия – 135, а спе­ци­а­ли­с­ти­те със сре­д­но спе­ци­ал­но и ви­с­ше об­ра­зо­ва­ние – 85. Над 40 на сто от ус­т­ро­е­ни­те на ра­бо­та са же­ни, а мла­де­жи­те до 29 го­ди­ни са 51. За­е­тост е оси­гу­ре­на на 50 про­дъл­жи­тел­но без­ра­бо­т­ни и на 9 без­ра­бо­т­ни с на­ма­ле­на тру­до­с­по­со­б­ност. Продължете да четете С 260 СА НАМАЛЕЛИ РЕГИСТРИРАНИТЕ БЕЗРАБОТНИ В ОБЛАСТТА

ЕДНА МНОГО, МНОГО СМИСЛЕНА ПИЕСА

Ста­ва въ­п­рос за вто­ра­та пи­е­са „Те­к­то­ни­ка на чу­вс­т­ва­та” по Е.Е.Шмит, пре­д­с­та­ве­на в тър­го­ви­щ­кия Дра­ма­ти­чен те­а­тър в рам­ки­те на” Дни на го­ле­мия те­а­тър в мал­кия град” и иг­ра­на при из­к­лю­чи­те­лен зри­тел­с­ки ин­те­рес. Продължете да четете ЕДНА МНОГО, МНОГО СМИСЛЕНА ПИЕСА