ДЕТСКОТО ПОЛИЦЕЙСКО УПРАВЛЕНИЕ С ОТЛИЧНО ПРЕДСТАВЯНЕ

Уче­ни­ци­те от Де­т­с­ко­то по­ли­цей­с­ко уп­ра­в­ле­ние във Вто­ро СУ „Проф. Ни­ко­ла Ма­ри­нов” Тър­го­ви­ще бя­ха по­з­д­ра­ве­ни ли­ч­но от стар­ши ко­ми­сар Ни­ко­лай Не­н­ков – ди­ре­к­тор на ОД МВР Тър­го­ви­ще, за от­ли­ч­но­то им пре­д­с­та­вя­не в На­ци­о­нал­но­то по­ли­цей­с­ко съ­с­те­за­ние по про­ект „По­до­б­ря­ва­не за­к­ри­ла­та на де­те­то и пре­вен­ция на де­т­с­ка­та пре­с­тъ­п­ност” – Бъл­га­ро-швей­цар­с­ка про­г­ра­ма за съ­т­ру­д­ни­че­с­т­во.

На сре­ща­та при­съ­с­т­ва и ко­ми­сар Ди­ми­тър Ди­ми­т­ров от ОД МВР Тър­го­ви­ще. Де­ца­та спо­де­ли­ха впе­ча­т­ле­ни­я­та и ра­до­ст­та си от съ­с­те­за­ни­е­то, ко­е­то се про­ве­де в На­ци­о­нал­на­та спор­т­на ака­де­мия Со­фия. Пре­д­с­та­ви­тел­ни­ят от­бор на Об­ласт Тър­го­ви­ще се съ­с­то­е­ше от 4 уче­ни­ци от Вто­ро СУ – Ни­кол Бой­че­ва V в клас, Пре­с­ла­ва Ко­се­ва V в, Зла­то­мир За­ха­ри­ев V в, Ва­сил Сто­я­нов V г, во­де­ни от Пла­мен Ива­нов – за­ме­с­т­ник-ди­ре­к­тор на учи­ли­ще­то. Съ­с­те­за­ни­е­то пре­ми­на в три ета­па – ли­ч­на по­ли­цей­с­ка за­щи­та, пъ­т­на бе­зо­па­с­ност и ока­з­ва­не на до­ле­кар­с­ка по­мощ на по­с­т­ра­дал.

Де­ца­та се пoдгoтвяxaпод  pъкoвoдcтвoтo нa инcп. Плaмeн Пeткoв oт ceктop „Пътнa пoли­ция” и мл. инcп. Cимeoн Cтaнeв oт PУ-Tъpгoвищe, Диaнa Heнoвa oт БЧK – Tъpгoвищe. Те има­ха въз­мо­ж­но­ст­та да уча­с­т­ват и в спе­ци­ал­на про­г­ра­ма с де­мон­с­т­ра­ции – за­ла­вя­не на те­ро­ри­с­ти, обе­з­в­ре­ж­да­не на взрив, ре­а­к­ция при пъ­тен ин­ци­дент, сре­ща с че­ти­ри­но­ги­те по­мо­щ­ни­ци на по­ли­ца­и­те – ку­че­та­та и ко­не­те. Уче­ни­ци­те от Вто­ро СУ “Проф. Н. Маринов”  бя­ха ли­ч­но по­з­д­ра­ве­ни от гла­вен ко­ми­сар Хри­с­то Тер­зий­с­ки – ди­ре­к­тор на Гла­в­на ди­ре­к­ция „На­ци­о­нал­на по­ли­ция”. За от­ли­ч­но­то си пре­д­с­та­вя­не те по­лу­чи­ха гра­мо­та и пре­д­ме­т­ни на­г­ра­ди.

Ани КРЪСТЕВА

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *