РУМЕН РАЙНОВ – ХУДОЖНИКЪТ, КОЙТО “РИСУВА” С ДУШАТА СИ…

През из­ми­на­ла­та се­д­ми­ца ху­до­ж­ни­кът Ру­мен РАЙ­НОВ от­к­ри сво­я­та  20-та по­ред из­ло­ж­ба в РБ”П.Стъ­пов”. Тук той пре­д­с­та­ви 37 свои ра­бо­ти, вся­ка от ко­и­то бе с ед­на­къв фор­мат с дру­ги­те. Продължете да четете РУМЕН РАЙНОВ – ХУДОЖНИКЪТ, КОЙТО “РИСУВА” С ДУШАТА СИ…

ДНЕС Е ДЕНЯТ НА ЕВРОПА

По по­вод 9 май – Де­ня на Ев­ро­па Об­ла­с­т­ни­ят ин­фор­ма­ци­о­нен цен­тър в Тър­го­ви­ще ор­га­ни­зи­ра хе­пъ­нинг на от­к­ри­то. Ини­ци­а­ти­ва­та „Дни на Ев­ро­па” ОИЦ про­ве­ж­да ве­че за тре­та по­ре­д­на го­ди­на. Продължете да четете ДНЕС Е ДЕНЯТ НА ЕВРОПА

КОНКРЕТНИ ДЕЛА ЗА ПО-ДОБРО БЪДЕЩЕ

Хайредин МЕХМЕДОВ, кмет на Община Антоново

ДЪРЖА НА ДУМАТА СИ, СПАЗВАМ ОБЕЩАНИЯТА СИ…

-Г-н Ме­х­ме­дов, из­ми­на­ха де­сет ме­се­ца от встъ­п­ва­не­то Ви в длъ­ж­ност ка­то кмет на Об­щи­на Ан­то­но­во, кое от обе­ща­но­то по вре­ме на пре­ди­з­бор­на­та кам­па­ния ус­пя­х­те да свър­ши­те до то­зи мо­мент? Продължете да четете КОНКРЕТНИ ДЕЛА ЗА ПО-ДОБРО БЪДЕЩЕ

“МЕЧТАЙТЕ ШИРОКО И МАЩАБНО”!

Каза за “Знаме” Руслан Мъйнов!

Два ча­са и по­ло­ви­на му­зи­ка, му­зи­ка, му­зи­ка… с гла­са на оби­ча­ния Ру­с­лан Мъй­нов. То­зи път той го­с­ту­ва в Тър­го­ви­ще, за да пре­д­с­та­ви на сце­на­та в Дра­ма­ти­ч­ния те­а­тър кон­церт-спе­к­та­къ­ла „Лю­би­ми ру­с­ки пе­с­ни”. Продължете да четете “МЕЧТАЙТЕ ШИРОКО И МАЩАБНО”!

ЗА КРИВИТЕ КРАСТАВИЦИ И ДВОЙНИТЕ СТАНДАРТИ

Пе­шо гле­да те­ле­ви­зия. Гле­да и по­ха­п­ва. То­ва е не­що­то, ко­е­то ос­ми­с­ля си­во­то му еже­д­не­вие, да по­ха­п­ва пред те­ле­ви­зо­ра. Продължете да четете ЗА КРИВИТЕ КРАСТАВИЦИ И ДВОЙНИТЕ СТАНДАРТИ

ДЕТСКОТО ПОЛИЦЕЙСКО УПРАВЛЕНИЕ С ОТЛИЧНО ПРЕДСТАВЯНЕ

Уче­ни­ци­те от Де­т­с­ко­то по­ли­цей­с­ко уп­ра­в­ле­ние във Вто­ро СУ „Проф. Ни­ко­ла Ма­ри­нов” Тър­го­ви­ще бя­ха по­з­д­ра­ве­ни ли­ч­но от стар­ши ко­ми­сар Ни­ко­лай Не­н­ков – ди­ре­к­тор на ОД МВР Тър­го­ви­ще, за от­ли­ч­но­то им пре­д­с­та­вя­не в На­ци­о­нал­но­то по­ли­цей­с­ко съ­с­те­за­ние по про­ект „По­до­б­ря­ва­не за­к­ри­ла­та на де­те­то и пре­вен­ция на де­т­с­ка­та пре­с­тъ­п­ност” – Бъл­га­ро-швей­цар­с­ка про­г­ра­ма за съ­т­ру­д­ни­че­с­т­во. Продължете да четете ДЕТСКОТО ПОЛИЦЕЙСКО УПРАВЛЕНИЕ С ОТЛИЧНО ПРЕДСТАВЯНЕ