1 ЮНИ В УСМИВКИТЕ НА ТЪРГОВИЩКИТЕ ДЕЦА!

За по­ре­д­на го­ди­на Цен­тър за по­д­к­ре­па за ли­ч­но­с­т­но­то раз­ви­тие – ОДК и Об­щи­на Тър­го­ви­ще ор­га­ни­зи­ра­ха ве­сел пра­з­ник за де­ца­та по слу­чай 1 юни – Ме­ж­ду­на­ро­ден ден на де­те­то. Продължете да четете 1 ЮНИ В УСМИВКИТЕ НА ТЪРГОВИЩКИТЕ ДЕЦА!

Община Търговище ще депонира при нужда отпадъци на Регионалното депо в Шумен

Община Търговище ще депонира отпадъците на Регионалното депо за неопасни отпадъци в кв. “Давдядово“, Шумен след запълване капацитета на Регионалното ни депо в село Пайдушко. Това беше гласувано днес на заседание на Регионалното сдружение за управление на отпадъците на общините от област Шумен. Продължете да четете Община Търговище ще депонира при нужда отпадъци на Регионалното депо в Шумен