Д-р Дарин ДИМИТРОВ, кмет на Община Търговище: ДА ЖИВЕЕМ СЪС САМОЧУВСТВИЕТО, ЧЕ СМЕ ГРАЖДАНИ НА ЕДИН ПРЕКРАСЕН ГРАД…

Все­ки от нас, тър­го­ви­щен­ци, оби­ча па­на­и­ра, но­си сво­и­те спо­ме­ни от не­го, но­си на­с­т­ро­е­ни­е­то  и емо­ци­я­та на то­зи пре­к­ра­с­ен ме­сец май, за­ре­ден с тол­ко­ва на­де­ж­ди и пла­но­ве… Продължете да четете Д-р Дарин ДИМИТРОВ, кмет на Община Търговище: ДА ЖИВЕЕМ СЪС САМОЧУВСТВИЕТО, ЧЕ СМЕ ГРАЖДАНИ НА ЕДИН ПРЕКРАСЕН ГРАД…

ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ТЪРГОВИЩКИЯ ПАНАИР

„Та­зи го­ди­на офи­ци­ал­но­то от­к­ри­ва­не на па­на­и­ра съ­в­па­да с пра­з­ни­ка на гра­да ни 14 май, ко­е­то ще до­при­не­се за още по-тър­же­с­т­ве­но­то на­с­т­ро­е­ние на на­ши­те съ­г­ра­ж­да­ни и го­с­ти”, ка­за по вре­ме на пре­с­кон­фе­рен­ция с ме­ди­и­те гра­до­на­чал­ни­кът д-р Да­рин Ди­ми­т­ров. Продължете да четете ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ТЪРГОВИЩКИЯ ПАНАИР

КАКВО Е УСЕЩАНЕТО ДА СИ ПОЧЕТЕН ГРАЖДАНИН НА ТЪРГОВИЩЕ?

То­зи въ­п­рос за­да­до­х­ме на жур­на­ли­с­та Ра­до­с­лав Чер­ке­зов и на ар­хе­о­ло­га проф. Ни­ко­лай Ов­ча­ров, ко­и­то днес, на тър­же­с­т­ве­на­та Об­щин­с­ка се­сия по слу­чай пра­з­ни­ка на град Тър­го­ви­ще-14-ти май, ще бъ­дат удо­с­то­е­ни с
ви­со­ко­то от­ли­чие. Ето ка­к­во те спо­де­ли­ха­ п­ред пре­д­с­та­ви­тел на в.”Зна­ме”:
Продължете да четете КАКВО Е УСЕЩАНЕТО ДА СИ ПОЧЕТЕН ГРАЖДАНИН НА ТЪРГОВИЩЕ?

По-високи майсторски степени за Карате клуб “Тангра”

В на­ча­ло­то на ме­сец май в Со­фия се про­ве­де ка­ра­те тур­нир, се­ми­нар и из­пит за май­с­тор­с­ка сте­пен под ръ­ко­во­д­с­т­во­то на СО­КЕ/ па­зи­тел на сти­ла/  Хо­шо  Ике­да- вто­ро по­ко­ле­ние и сен­сей Има­за­то от Ме­ж­ду­на­ро­д­на фе­де­ра­ция  JYOSHINMON в Япо­ния.Член на фе­де­ра­ци­я­та е и КК ” Тан­г­ра” , Тър­го­ви­ще. Продължете да четете По-високи майсторски степени за Карате клуб “Тангра”

“БРАВО!” ЗА УСТРЕМА, ЗА ДРЪЗНОВЕНИЕТО, ЗА ТАЛАНТА!

При го­лям ин­те­рес и пре­пъл­не­на за­ла  пре­ми­на от­чи­та­не­то на на­ци­о­нал­ния кон­курс „Бъл­га­рия в кар­ти­ни и сло­во”, кой­то се съ­с­тоя на 10 май в за­ла 74 на Об­щи­на Тър­го­ви­ще. Продължете да четете “БРАВО!” ЗА УСТРЕМА, ЗА ДРЪЗНОВЕНИЕТО, ЗА ТАЛАНТА!

ЕДИН НЕЗАБРАВИМ ГЕРГЬОВДЕН!

По ста­ра на­ро­д­на тра­ди­ция, чле­но­ве­те на ПК „Ка­пи­тан Пе­т­ко вой­во­да” – гр. Тър­го­ви­ще, ор­га­ни­зи­ра­ха пре­к­ра­сен пра­з­ник на 6 май – Гер­гьо­в­ден. Продължете да четете ЕДИН НЕЗАБРАВИМ ГЕРГЬОВДЕН!