ДА ДОКОСВАШ ПОЕТИЧНО С КРАСОТА

Спе­ци­а­лен гост на Реги­о­нал­на би­б­ли­о­те­ка „Пе­тър Стъ­пов” бе Ан­на Ма­рия Пе­т­ро­ва- Гю­зе­ле­ва, ко­я­то пре­д­с­та­ви за тър­го­ви­щ­ка­та пу­б­ли­ка сти­хо­с­бир­ка­та си „…А ду­ша­та знае”, по­с­ве­те­на на съ­п­ру­га й – опер­ния пе­вец Ни­ко­ла Гю­зе­лев. Продължете да четете ДА ДОКОСВАШ ПОЕТИЧНО С КРАСОТА

КОНКУРСИТЕ “БУКЕТ-2017/2018” – СРЕДА ЗА ИЗЯВА И РАЗВИТИЕ НА ТАЛАНТИ

56 та­лан­т­ли­ви де­ца и мла­де­жи от Тър­го­ви­ще се вклю­чи­ха в за­к­лю­чи­тел­ния кон­церт на тре­то­то из­да­ние на кон­кур­си­те „БУ­КЕТ – 2017/2018″, ор­га­ни­зи­ра­ни под па­т­ро­на­жа на по­че­т­ния пре­д­се­да­тел на ДПС д-р Ах­мед До­ган. Продължете да четете КОНКУРСИТЕ “БУКЕТ-2017/2018” – СРЕДА ЗА ИЗЯВА И РАЗВИТИЕ НА ТАЛАНТИ

ДУХОВЕН ПРАЗНИК В СЕЛО НАДАРЕВО

В би­б­ли­о­те­ка­та на чи­та­ли­ще „Про­с­ве­та” – с.На­да­ре­во е ую­т­но и уре­де­но. Над 13 000 то­ма ли­те­ра­ту­ра са на­ре­де­ни по би­б­ли­о­те­ч­ни­те ра­ф­то­ве, а във фо­а­йе­то има фо­то­и­з­ло­ж­ба на изя­ви­те на жен­с­ка­та пе­в­че­с­ка гру­па, на сре­щи­те със съ­в­ре­мен­ни пи­са­те­ли, на те­ма­ти­ч­ни­те ве­че­ри и чи­та­тел­с­ки кон­фе­рен­ции. Продължете да четете ДУХОВЕН ПРАЗНИК В СЕЛО НАДАРЕВО

МЕСТЕН ТВОРЕЦ С ГРАМОТА ЗА ЯРКО ТВОРЧЕСКО ПРИСЪСТВИЕ

Наскоро в РБ “Любен Каравелов” – Русе се състоя представянето на романа “Наследството на Йохана” и награждаването на авторката Антония Атанасова за ярко творческо присъствие. По този повод по-долу поместваме рецензията на Надежда Радева, секретар на ССП. Продължете да четете МЕСТЕН ТВОРЕЦ С ГРАМОТА ЗА ЯРКО ТВОРЧЕСКО ПРИСЪСТВИЕ

НЕТРАДИЦИОННА, ИНТЕРЕСНА СРЕЩА

На 23 ап­рил -Ме­ж­ду­на­ро­ден  ден на кни­га­та,  Ре­ги­о­нал­на­та ни би­б­ли­о­те­ка „Пе­тър Стъ­пов” бе до­ма­кин на со­фий­с­ко­то из­да­тел­с­т­во ICU -Ай­сию, ко­е­то пре­д­с­та­ви свои кни­ги. Продължете да четете НЕТРАДИЦИОННА, ИНТЕРЕСНА СРЕЩА

„ЛУКСЪТ НА XIX ВЕК” ГОСТУВА В ТЪРГОВИЩЕ

Тър­го­ви­щен­ци има­ха въз­мо­ж­но­ст­та да на­д­ни­к­нат на­зад във вре­ме­то, за да ви­дят ка­к­ви са би­ли об­ли­кът и де­ко­ра­ци­я­та в ев­ро­пей­с­ки­те до­мо­ве през XIX век. Продължете да четете „ЛУКСЪТ НА XIX ВЕК” ГОСТУВА В ТЪРГОВИЩЕ

“КЪРПИКОЖУХ” – ПОЕМА,КОЯТО ПОСТАВЯ “ВИХРУШКА ОТ ВЪПРОСИ”

„Кър­пи­ко­жух”. То­ва е за­г­ла­ви­е­то на сти­хо­с­бир­ка­та на Чан­ко Рай­чев, ко­я­то бе­ше из­да­де­на в края на ми­на­ла­та го­ди­на. Продължете да четете “КЪРПИКОЖУХ” – ПОЕМА,КОЯТО ПОСТАВЯ “ВИХРУШКА ОТ ВЪПРОСИ”