Заседава Общински съвет-Търговище

Заседание на Общински съвет Търговище на 30 август 2018 г. /четвъртък/  от 09.00 ч.  в Зала  “Христо Самсаров” на Общината при следния проект за

 ДНЕВЕН  РЕД:

1. Промени за второ тримесечие на 2018 г. по бюджета на Община Търговище за 2018г.

                                                                          Докл.: д-р Дарин Димитров

         Приложение – 1

         Приложение – 2

2.  Промени по бюджета на Община Търговище за 2018 г.

                                                                          Докл.: д-р Дарин Димитров

         Приложение – 1

         Приложение – 2

   3. Актуализация на списъка за капиталови разходи за 2018 година                 

                                                                         Докл.: инж. Митко Панайотов

   4. Приемане на годишни отчети за изпълнението на концесионните договори в Община Търговище                                                                                                              Докл.: д-р Дарин Димитров

        Приложение

 5. Доклад на Кмета на Община Търговище за организиране и провеждане на процедура за избор на финансова институция, която да осигури необходимото мостово финансиране в полза на проект №BG16RFOP001-1.033-0001 „Обновяване и модернизиране на общинската образователна инфраструктура”, проект №BG16RFOP001-1.033-0002 „Развитие, обновяване и модернизиране на градската среда в град Търговище” и проект №BG16RFOP001-5.001-0031 „Сигурност в общността” и трите изпълнявани по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г.

Докл.: д-р Дарин Димитров

 Приложение

6. Продължаване срока на Договор за възлагане управлението на „БКС-Търговище” ЕООД, гр. Търговище

                                                                                 Докл.: Валентин Велчев

7. Продажба по чл. 35, ал. 1 от ЗОС на общински поземлени имоти, находящи се в землището на село Търновца.                                                                                  

Докл.: Валентин Велчев

 Приложение

 8. Отдаване под наем на част от имот – частна общинска собственост без търг или конкурс на основание чл. 14, ал. 6 от ЗОС                                                                           

Докл.: Валентин Велчев

  9. Отдаване под наем на части от имот – публична общинска собственост на основание чл. 14, ал. 7 от ЗОС                                                                          

Докл.: Валентин Велчев

  10. Изразяване на съгласие за издаване на разрешение за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване в обхват на УПИ VI-„за пазар и административна сграда на пазара”, УПИ VIII-„за църква и озеленяване”, УПИ XIX-„за кооперативен пазар”, УПИ XXII-„за обществено обслужване и кооперативен пазар” и улица с осови точки 202-203 в кв. 61, гр. Търговище.                                                          

Докл.: д-р Дарин Димитров

       Приложение

11. Издаване на разрешение за изработване на Подробен устройствен план – План за застрояване  и Парцеларни планове за елементи на техническата инфраструктура за проектни поземлени имоти с идентификатори 73626.29.416, 73626.29.417, 73626.29.418 и 73626.29.419 по кадастрална карта на землището на гр. Търговище, местност „Махле Аркаса”.              

Докл.: инж. Митко Панайотов

          Приложение

  12. Издаване на разрешение за изработване на Подробен устройствен план – План за застрояване  и Парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура за поземлен имот с идентификатор 73626.113.8 по кадастрална карта на землището на гр. Търговище, местност „Първи Долап”.                                                                 

Докл.: инж. Митко Панайотов

          Приложение

  13. Издаване на разрешение за изработване на подробен устройствен план – План за застрояване за поземлен имот с идентификатор 73626.517.1 по кадастрална карта на землището на гр. Търговище.                                                      

Докл.: инж. Митко Панайотов

           Приложение

  14. Издаване на разрешение за изработване на Подробен устройствен план – План за застрояване  и Парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура към него, за поземлен имот № 73626.181.3 по КК за землището на гр. Търговище, местност „Драка”    

Докл.: инж. Митко Панайотов

           Приложение

  15. Актуализиране на „Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в Община Търговище 2016 г. – 2020 г.” и актуализиране на Годишен план за действие за 2019 г. на Стратегията за развитие на социалните услуги в община Търговище 2016 г. – 2020 г.

                                                                               Докл.: Емине Якубова

          Приложение

16. Увеличаване капацитета на „Център за обществена подкрепа” към Комплекса за социални услуги за деца и семейства от 70 на 100 места                                                     

Докл.: Емине Якубова

17. Реформиране на Дневен център за деца с увреждания в Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства                                                                   

Докл.: Емине Якубова

18. Поправка на явна фактическа грешка в Решение № 12 по Протокол № 38/28.06.2018 г.

                                                                                          Докл.: Емине Якубова

                    Приложение

19. Даване на съгласие за формиране на две паралелки с по-малко от 10 ученици в Основно училище „Св. Св. Кирил и Методий” с. Драгановец, община Търговище             

Докл.: Емине Якубова

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *