СОНЯ БОНЕВА ОТ МЕБЕЛ СТИЛ

Соня Бонева се вър­на с от­ли­чия от ме­ж­ду­на­ро­ден тур­нир по те­нис на ма­са във Вар­на. Пър­во­то си ин­тер­вю тя да­де пред „Зна­ме”.

От 6 месеца Соня Бонева работи като експедитор във външно-търговския отдел на „Мебел Стил“ ООД. В същото време тя е човек с висок спортен дух и съвсем логично се включва в Международния турнир, който се организира от Клуба по тенис на маса за ветерани „Морски дяволи”  на 4 и 5 август във Варна.

Продължете да четете СОНЯ БОНЕВА ОТ МЕБЕЛ СТИЛ

ЕДИН УСПЯЛ С ТРУДА СИ ЗЕМЕДЕЛЕЦ

За сво­и­те 68 ле­та бай До­н­чо ВЛА­ДИ­МИ­РОВ-жи­во­т­но­въд ,с ли­ч­но сто­пан­с­т­во в с.Съ­е­ди­не­ние, хич не се да­ва- здра­ве­няк, ко­рав бъл­га­рин, на кой­то и в дво­ра, и на по­ле­то не му се опи­ра ни­що. Продължете да четете ЕДИН УСПЯЛ С ТРУДА СИ ЗЕМЕДЕЛЕЦ

АРТЕЯ – 10 ГОДИНИ ЛЮБОВ, ТВОРЧЕСТВО, ВДЪХНОВЕНИЕ И ЦВЕТОВЕ

Шко­ла за изо­б­ра­зи­тел­но из­ку­с­т­во „АР­ТЕЯ” – Тър­го­ви­ще с ръ­ко­во­ди­тел Не­ли Чо­ла­ко­ва от­бе­ля­за своя 10-го­ди­шен юби­лей. До­ма­кин на ро­ж­де­ния ден бе Арт-га­ле­ри­я­та на Ре­ги­о­нал­на би­б­ли­о­те­ка „Пе­тър Стъ­пов”, а в при­съ­с­т­ви­е­то на мно­же­с­т­во го­с­ти, въз­пи­та­ни­ци на Шко­ла­та и офи­ци­ал­ни ли­ца ор­га­ни­за­то­ри­те при­ве­т­с­т­ва­ха вси­ч­ки с „до­б­ре до­ш­ли”. Продължете да четете АРТЕЯ – 10 ГОДИНИ ЛЮБОВ, ТВОРЧЕСТВО, ВДЪХНОВЕНИЕ И ЦВЕТОВЕ

ВЪЗХИТЕН СЪМ ОТ ПРОФЕСИОНАЛИЗМА И ОТНОШЕНИЕТО НА ЛЕКАРИТЕ В МБАЛ-ТЪРГОВИЩЕ

В раз­га­ра на ля­то­то, от­пу­с­ки­те, вре­ме­то за от­дих и по­чи­в­ка за ня­кои хо­ра се ока­з­ва пе­ри­од на пре­пя­т­с­т­вия и из­пи­та­ния. Та­ка се слу­ч­ва и с Ивай­ло Или­ев, кой­то пре­тър­пя­ва опе­ра­ция на дя­с­на­та ръ­ка. Раз­би­ра се, на все­ки мо­же да се слу­чи да по­с­т­ра­да или да се на­ра­ни, но Ивай­ло ни раз­ка­за кол­ко впе­ча­т­лен е от от­но­ше­ни­е­то на ле­ка­ри­те в МБАЛ-Тър­го­ви­ще и как са му по­мо­г­на­ли по най-бър­зия на­чин. Продължете да четете ВЪЗХИТЕН СЪМ ОТ ПРОФЕСИОНАЛИЗМА И ОТНОШЕНИЕТО НА ЛЕКАРИТЕ В МБАЛ-ТЪРГОВИЩЕ

ОГРОМНА БЛАГОДАРНОСТ КЪМ ЕКИПА НА “СПЕШНА ПОМОЩ”!

Еже­д­не­в­но слу­ша­ме за по­бои и ру­га­т­ни сре­щу еки­пи на спе­ш­на по­мощ и ле­ка­ри, но ед­ва ли си да­ва­ме сме­т­ка за си­ла­та на ду­ха на те­зи хо­ра, ко­и­то оти­вай­ки на ад­рес или про­из­ше­с­т­вие не зна­ят на кол­ко те­жък слу­чай ще се ока­жат и кол­ко­то и по­д­го­т­ве­ни да са, тря­б­ва да съ­че­та­ят ле­кар­с­ки про­фе­си­о­на­ли­зъм, са­мо­о­б­ла­да­ние и не на по­с­ле­д­но мя­с­то – тря­б­ва да са пси­хо­ло­зи, за да ко­му­ни­ки­рат аде­к­ва­т­но с бли­з­ки­те на па­ци­ен­ти­те… Продължете да четете ОГРОМНА БЛАГОДАРНОСТ КЪМ ЕКИПА НА “СПЕШНА ПОМОЩ”!

РАЗГОВОР ЗА ЕДНА ПРЕДИЗВЕСТЕНА СМЪРТ

-Как се сти­г­на до тук – то­ва бе­ше пър­ви­ят ми въ­п­рос към ди­ре­к­то­ра Ата­нас Ца­нев по по­вод за­к­ри­ва­не­то на Ези­ко­ва­та гим­на­зия „Ми­т­ро­по­лит Ан­д­рей” на по­с­ле­д­на­та се­сия на Общински съвет – Търговище. Продължете да четете РАЗГОВОР ЗА ЕДНА ПРЕДИЗВЕСТЕНА СМЪРТ

ВОДАТА ДО ЗАВОД “ТЕРЕМ” – НЕГОДНА ЗА ПИЕНЕ

В отговор на питане на общинския съветник Десислава ПЕТРОВА

Во­да­та от об­ще­с­т­ве­на­та че­ш­ма до за­во­да „ТЕ­РЕМ – Хан Крум” е спря­на по­ра­ди вло­ше­ни ми­к­ро­би­о­ло­ги­ч­ни по­ка­за­те­ли. Продължете да четете ВОДАТА ДО ЗАВОД “ТЕРЕМ” – НЕГОДНА ЗА ПИЕНЕ