СТАРТИРАТ СТРОИТЕЛНИТЕ ДЕЙНОСТИ В ДЕТСКА ГРАДИНА №7 „СНЕЖАНКА”

Официално бе даден старт на строително-монтажните дейности в Детска градина №7 „Снежанка” в гр. Търговище. Цялостният ремонт и реконструкция на обекта е заложен по проекта „Обновяване и модернизиране на общинската образователна инфраструктура” по ОП „Региони в растеж” 2014-2020 г. Продължете да четете СТАРТИРАТ СТРОИТЕЛНИТЕ ДЕЙНОСТИ В ДЕТСКА ГРАДИНА №7 „СНЕЖАНКА”

НЕ МОЖЕ БЕЗНАКАЗАНОСТТА ДА ПРОДЪЛЖАВА!

Де­пу­та­ти­те пре­до­с­та­ви­ха па­п­ка със си­г­на­ли от ра­бо­те­щи в Хол­дин­га, ко­и­то из­ра­зя­ват не­до­вол­с­т­во от ре­ди­ца въ­т­ре­ш­ни по­ря­д­ки в дру­же­с­т­во­то, ви­зи­ра­щи не­с­вър­ше­на­та ра­бо­та на мно­го от кон­т­ро­ли­ра­щи­те ин­с­ти­ту­ции, пре­дим­но на ме­с­т­но ни­во. Продължете да четете НЕ МОЖЕ БЕЗНАКАЗАНОСТТА ДА ПРОДЪЛЖАВА!

ВОДА ГАЗИ, ЖАДЕН ХОДИ

По­тър­сих г-н Хри­с­то ГРО­З­ДА­НОВ, за­що­то той, ка­то ди­ре­к­тор на про­из­во­д­с­т­ве­но пре­д­п­ри­я­тие съ­у­мя­ва през го­ди­ни­те да из­по­л­з­ва то­ва при­ро­д­но бо­га­т­с­т­во – тър­го­ви­щ­ка­та ми­не­рал­на во­да и да на­ло­жи ме­с­т­но­то про­из­во­д­с­т­во на бе­зал­ко­хол­ни на­пи­т­ки ка­то тър­сен и пе­че­ливш про­дукт на въ­т­ре­ш­ния па­зар. Продължете да четете ВОДА ГАЗИ, ЖАДЕН ХОДИ

“МИСТЪР ТАЛАНТ” И “МИНИ МИС” ВЪБЕЛ 2018

ГЕ­ОР­ГИ МИ­ЛЕ­НОВ ИВА­НОВ Е „МИ­С­ТЪР ТА­ЛАНТ ВЪ­БЕЛ”2018

Ге­ор­ги Ми­ле­нов Ива­нов на 7 го­ди­ни е по­бе­ди­те­лят в пър­во­то из­да­ние на „Ми­с­тър та­лант Въ­бел” 2018.Ро­ден е на 8ав­густ 2011г.в град Тър­го­ви­ще. Продължете да четете “МИСТЪР ТАЛАНТ” И “МИНИ МИС” ВЪБЕЛ 2018

ЩЕ СЕКНЕ ЛИ НАЙ-СЕТНЕ ФУТБОЛНОТО ХУЛИГАНСТВО?

В по­ч­ти вси­ч­ки ев­ро­пей­с­ки стра­ни фу­т­бол­но­то ху­ли­ган­с­т­во ос­та­на в ис­то­ри­я­та. Бла­го­да­ре­ние на мно­го стри­к­т­ни мер­ки и за­ко­ни по­до­б­на ка­те­го­рия фу­т­бол­ни фе­но­ве ве­че ги ня­ма по ста­ди­о­ни­те, иг­ри­ща­та и за­ли­те. За съ­жа­ле­ние у нас, в Бъл­га­рия, кар­ти­на­та е съ­в­сем про­ти­во­по­ло­ж­на. Фу­т­бол­ни­те ху­ли­га­ни пре­вър­на­ха ста­ди­о­ни­те и те­ри­то­ри­я­та из­вън тях в мя­с­то за фу­т­бол­на ко­ри­да. Продължете да четете ЩЕ СЕКНЕ ЛИ НАЙ-СЕТНЕ ФУТБОЛНОТО ХУЛИГАНСТВО?

ПРИЗНАНИЕ ЗА СТОЯН МИХАЙЛОВ

За пър­ви път в рам­ки­те на Ме­ж­ду­на­ро­д­ния фе­с­ти­вал „Бъл­гар­с­ка ду­ша на Све­та­та зе­мя” по ини­ци­а­ти­ва на Ве­се­ла Рай­чи­но­ва – ди­ре­к­тор на фе­с­ти­ва­ла, се уч­ре­дя­ва и по­е­ти­ч­ни­ят ко­курс „Не­бе­с­ни ме­ри­ди­а­ни”. Продължете да четете ПРИЗНАНИЕ ЗА СТОЯН МИХАЙЛОВ

ЗА БЪЛГАРСКАТА СЛЕДА В РУМЪНИЯ

С още две да­ми от Тър­го­ви­ще се при­съ­е­ди­ни­х­ме към ед­на ру­сен­с­ка ту­ри­с­ти­че­с­ка гру­па и на­п­ра­ви­х­ме ин­те­ре­с­но пъ­те­ше­с­т­вие по бъл­гар­с­ки сле­ди в Ру­мъ­ния. Ето ня­кои впе­ча­т­ле­ния. Продължете да четете ЗА БЪЛГАРСКАТА СЛЕДА В РУМЪНИЯ

БРАВО ЗА РАЛИЦА, АЛЕКСАНДРА И НИКОЛА ОТ “НЮ ВОЙСИС”

Со­ли­с­ти­те от Му­зи­кал­на шко­ла “Ню вой­сис” гр. Тър­го­ви­ще –  Але­к­сан­д­ра Те­не­ва, Ра­ли­ца Га­не­ва, Ни­ко­ла Же­лев и те­х­ни­те ро­ди­те­ли в про­дъл­же­ние на ед­на се­д­ми­ца се до­ко­с­на­ха до ев­ро­пей­с­ки­те цен­но­с­ти в шест дър­жа­ви. Продължете да четете БРАВО ЗА РАЛИЦА, АЛЕКСАНДРА И НИКОЛА ОТ “НЮ ВОЙСИС”

РОДИТЕЛСКА ОРГАНИЗАЦИЯ “ЗАЕДНО ЗА ДЕЦАТА НА ТЪРГОВИЩЕ” ПОДАРИ НОВ ЕКОКЪТ НА ТЪРГОВИЩЕНЦИ

Нов еко­кът за от­дих по­да­ри­ха на тър­го­ви­щен­ци ро­ди­те­ли­те от Ро­ди­тел­с­ка ор­га­ни­за­ция „За­е­д­но за де­ца­та на Тър­го­ви­ще”. Той се на­ми­ра в кв. „За­пад 3″, по по­ре­чи­е­то на р. „Си­ва”. Продължете да четете РОДИТЕЛСКА ОРГАНИЗАЦИЯ “ЗАЕДНО ЗА ДЕЦАТА НА ТЪРГОВИЩЕ” ПОДАРИ НОВ ЕКОКЪТ НА ТЪРГОВИЩЕНЦИ