ШАТО ДЕ БЕРЖЕ-МАЛКО БИЖУ ПОД СКЛОНОВЕТЕ НА ПРЕСЛАВСКА ПЛАНИНА

Взи­ма­ме по­вод от един пре­с­ти­жен кон­курс и раз­го­ва­ря­ме с ед­на на­и­с­ти­на оча­ро­ва­тел­на да­ма- г-жа­Та­ня АТА­НА­СО­ВА, уп­ра­ви­тел на хо­тел­с­ки ком­п­лекс ША­ТО де БЕР­ЖЕ в с.Ов­ча­ро­во.

Чер­ве­ни­ят ку­паж  Мер­ло – Ка­бер­не фран ре­кол­та 2014 г. спе­че­ли зла­тен ме­дал и зае пре­с­ти­ж­но мя­с­то сред най-до­б­ри­те ви­на в све­та. То­ва ста­на на све­то­в­ния кон­курс „Мон­ди­а­ле Брю­к­сел” през м.май 2017.

-Г-жо Ата­на­со­ва, ако с ня­кол­ко ду­ми тря­б­ва да пре­зен­ти­ра­те Хо­тел­с­кия ком­п­лекс “ША­ТО де БЕР­ЖЕ” ка­къв ще бъ­де не­го­ви­ят про­фил?

-То­ва е ед­но за­къ­та­но, спо­кой­но мя­с­то в по­ли­те на Пре­с­ла­в­с­ка­та пла­ни­на, къ­де­то при­ро­да­та е ще­д­ра  и ос­вен пре­к­ра­с­но­то ви­но, не­за­б­ра­ви­мия пей­заж и чист въз­дух, пре­до­с­та­вя­ме на на­ши­те го­с­ти  и еко­ло­ги­ч­но чи­с­та хра­на – про­ду­к­ти-пло­до­ве и зе­лен­чу­ци, от­г­ле­да­ни на та­зи зе­мя.  Хо­тел­с­ки­ят ком­п­лекс, за­е­д­но с ви­нар­на­та, се на­ми­рат в с.Ов­ча­ро­во, ко­е­то от­с­тои на 15 км. от Тър­го­ви­ще. Раз­по­ла­га­ме и с ед­на сра­в­ни­тел­но мла­да ви­нар­на, про­из­ве­ж­да­ща пър­во­к­ла­с­но ви­но от со­б­с­т­ве­ни ло­зя,но ве­че има­ме мно­го вер­ни це­ни­те­ли на про­ду­к­ти­те си.

-ША­ТО де БЕР­ЖЕ на­по­с­ле­дък е лю­би­мо къ­т­че и де­с­ти­на­ция за де­се­т­ки на­ши съ­г­ра­ж­да­ни за от­бе­ля­з­ва­не на раз­ли­ч­ни по­во­ди, се­мей­ни пра­з­ни­ци, юби­леи и др. Про­х­ла­да и ка­че­с­т­ве­ни ви­на при Вас ве­че тър­сят и ту­ри­с­ти от цял свят. А ка­к­во пре­д­ла­га са­ми­ят  ком­п­лекс? 

-Ком­п­ле­к­сът раз­по­ла­га с 16 двой­ни стаи и 3 сту­дия, спа цен­тър/са­у­на, пар­на ба­ня, пре­д­с­то­и­ра­з­ра­бо­т­ва­не­то на сту­дио за ви­не­ни те­ра­пии/,ма­га­зин за ви­но, ви­нен ре­с­то­рант, къ­де­то ме­ню­то е по­д­ре­де­но по ви­но­то, про­из­ве­де­но в  из­ба­та Раз­хо­д­ка из ло­зя­та и раз­г­ле­ж­да­не на про­из­ви­д­с­т­ве­ния про­цес с  де­гу­с­та­ция на по­не 3 ви­да ви­на.

-Не­ка се­га ка­жем за ед­на при­я­т­на из­не­на­да-Ва­ша ини­ци­а­ти­ва, ко­и­я­то ве­че по­д­го­т­вя­те и ко­я­то ще се съ­с­тои в края на се­п­тем­в­ри…

-В края на се­п­тем­в­ри -29 се­п­тем­в­ри, на­ши­ят хо­тел­с­ки ком­п­лекс и ви­не­на­та ни из­ба, ор­га­ни­зи­ра го­лям пра­з­ник-ФЕ­С­ТИ­ВАЛ НА ГРО­З­ДО­БЕ­РА. То­ва на­и­с­ти­на ще бъ­де ед­но из­к­лю­чи­тел­но, не­за­б­ра­ви­мо пре­жи­вя­ва­не- го­с­ти­те ни ще имат слу­чая да опи­тат но­ви­те ни ре­кол­ти. Не­що по­ве­че-те ще мо­гат да вля­зат в ло­зя­та, за­е­д­но с бе­ра­ч­ки­те и да уча­с­т­ват в са­мия про­цес на бра­не­то на гро­з­де и от­де­ля­не­то на ка­че­с­т­ве­ни­те зър­на, от ко­и­то впо­с­ле­д­с­т­вие се пра­ви на­ше­то пре­к­ра­с­но ви­но. А по­с­ле ще мо­гат да се от­мо­рят и в Спа-ком­п­ле­к­са с ча­ша ви­но в ръ­ка.

ЗА­ПО­ВЯ­ДАЙ­ТЕ
ДА ОПИ­ТА­ТЕ ТО­ВА
ИЗ­ЖИ­ВЯ­ВА­НЕ! Тел. за
кон­та­к­ти: 0879120999

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *