Община Търговище с предписание за торене на ниви

Община Търговище издаде предписание на земеделска фирма за заораване на наторени ниви в землището на село Васил Левски, причиняващи разнасяне на неприятна миризма във въздуха. Продължете да четете Община Търговище с предписание за торене на ниви

ШАТО ДЕ БЕРЖЕ-МАЛКО БИЖУ ПОД СКЛОНОВЕТЕ НА ПРЕСЛАВСКА ПЛАНИНА

Взи­ма­ме по­вод от един пре­с­ти­жен кон­курс и раз­го­ва­ря­ме с ед­на на­и­с­ти­на оча­ро­ва­тел­на да­ма- г-жа­Та­ня АТА­НА­СО­ВА, уп­ра­ви­тел на хо­тел­с­ки ком­п­лекс ША­ТО де БЕР­ЖЕ в с.Ов­ча­ро­во. Продължете да четете ШАТО ДЕ БЕРЖЕ-МАЛКО БИЖУ ПОД СКЛОНОВЕТЕ НА ПРЕСЛАВСКА ПЛАНИНА

МОМИЧЕТО, КОЕТО МЕЧТАЕ ДА ПОКОРИ ЕВРОВИЗИЯ

То­ва е 11-го­ди­ш­на­та Се­сил, ко­я­то на­с­ко­ро за­во­ю­ва вто­ро мя­с­то в пре­с­ти­ж­ния ме­ж­ду­на­ро­ден кон­курс „Сла­вян­с­ки ба­зар” в Бе­ла­рус, за ко­е­то съ­би­тие ве­че „Зна­ме” пи­са. Продължете да четете МОМИЧЕТО, КОЕТО МЕЧТАЕ ДА ПОКОРИ ЕВРОВИЗИЯ

ЛЯТО – СЕЗОНЪТ, В КОЙТО ДОРИ МЕЧТИТЕ НИ СА В СИНЬО

Ля­то е. Го­ре­що, цве­т­но, во­д­но, со­ле­но, по­ня­ко­га със све­т­ка­ви­ци и ле­т­ни бу­ри, но ви­на­ги оча­к­ва­но от вси­ч­ки – мал­ки и го­ле­ми. За­що­то е вре­ме за ва­кан­ция, за пъ­ту­ва­не, за сре­щи. Продължете да четете ЛЯТО – СЕЗОНЪТ, В КОЙТО ДОРИ МЕЧТИТЕ НИ СА В СИНЬО

ДЕН НА РАДОСТТА, но на какво да се зарадвамЕ…

Су­т­рин, още пре­ди да съм си из­ми­ла очи­те, от­ва­рям ла­п­то­па и ви­ж­дам, че все­ки ден е по­с­ве­тен на не­що: на лю­бо­в­та, на при­я­тел­с­т­во­то, на до­б­ро­то, на дя­до­то, на ба­ба­та, на це­лу­в­ка­та, на ус­ми­в­ка­та, на пре­г­ръ­д­ка­та и на вси­ч­ко, ка­к­во­то ти до­й­де на­ум. Продължете да четете ДЕН НА РАДОСТТА, но на какво да се зарадвамЕ…

Митко Стайков проведе среща с членовете на Общинския съюз на пенсионерите в Търговище

„Искаме да живеем нормално по европейски“, под този надслов премина днешната среща между пенсионерите от търговищко с областния управител Митко Стайков. Продължете да четете Митко Стайков проведе среща с членовете на Общинския съюз на пенсионерите в Търговище