Близо 80 са постъпилите заявления за продажба на мартеници

Близо 80 са постъпилите заявления за продажба на мартеници в Центъра за административно обслужване на Община Търговище. Всеки желаещ може да подаде бланка по образец на гише № 6 до 14 февруари 2017 г.

Продължете да четете Близо 80 са постъпилите заявления за продажба на мартеници

Собствениците на кучета дължат такса и са длъжни да поставят чип на любимците си

Собственици на кучета дължат такса за домашните си любимци, която се заплаща на касите в Община Търговище. Това е регламентирано в Наредбата за придобиване, притежаване и отглеждане на кучета на територията на общината.

Продължете да четете Собствениците на кучета дължат такса и са длъжни да поставят чип на любимците си

ПП ГЕРБ-Търговище подари филм на своите членове и симпатизанти

Прожекция на най-новия български филм „Воевода“ подари ПП ГЕРБ-Търговище на своите членове и симпатизанти. Поводът бе 139-тата годишнина от Освобождението на Търговище.

Продължете да четете ПП ГЕРБ-Търговище подари филм на своите членове и симпатизанти

Политическите партии и коалиции постигнаха съгласие за състава на РИК

Областният  управител Светлин Бонев проведе консултации за състава на РИК-Търговище в 28 МИР за произвеждане на изборите за народни представители  на 26 март 2017 г.

Продължете да четете Политическите партии и коалиции постигнаха съгласие за състава на РИК

Представиха проект „Младежки информационно-консултантски център“

В Областна администрация Търговище беше представен проект „Младежки информационно-консултантски център“, разработен от Сдружение „Бизнес център- Бизнес инкубатор-Търговище”.

Продължете да четете Представиха проект „Младежки информационно-консултантски център“

Всичко тук е точно, като по швейцарски часовник

Д-р Ми­ро­с­лав РУ­СЕВ, зав.ор­то­пе­ди­ч­но­то от­де­ле­ние в

Тър­го­ви­щ­ка­та бол­ни­ца

Свои впе­ча­т­ле­ния пред пре­д­с­та­ви­тел на „Зна­ме” спо­де­ли д-р Ми­ро­с­лав РУ­СЕВ, за­ве­ж­дащ тър­го­ви­щ­ко­то ор­то­пе­ди­ч­но от­де­ле­ние. На­с­ко­ро той се за­вър­на от обу­чи­те­лен курс по про­те­зи­ра­не на та­зо­бе­д­ре­на и ко­лян­на ста­ва  в швей­цар­с­кия град Ба­зел. Ето ка­к­во раз­ка­за той спе­ци­ал­но за чи­та­те­ли­те на „Зна­ме”.

Продължете да четете Всичко тук е точно, като по швейцарски часовник

БОЯ СЕ, ЧЕ ТЪРГОВИЩЕ ПРИДОБИВА ПОГРЕШНА СЛАВА…

ПО­ВО­ДЪТ, за да на­п­ра­ви то­зи из­вод на­ша­та ча­ро­в­на го­с­тен­ка Ми­ха­е­ла Па­на­йо­то­ва, са за­че­с­ти­ли­те на­по­с­ле­дък слу­чаи с та­ка на­ре­че­ни­те плей­мей­т­ки от Тър­го­ви­ще и те­х­ни­те изя­ви на мал­кия ек­ран, чрез ко­и­то, спо­ред нея, Тър­го­ви­ще при­до­би­ва по­г­ре­ш­на сла­ва.

Продължете да четете БОЯ СЕ, ЧЕ ТЪРГОВИЩЕ ПРИДОБИВА ПОГРЕШНА СЛАВА…

Клуб „Млади възрожденци“ бе учреден във Второ СУ „Проф. Никола Маринов“ Търговище

          Клуб „Млади възрожденци“ бе създаден във Второ СУ „Проф. Никола Маринов“ Търговище, в навечерието на 139 г. от Освобождението на Ески Джумая. Продължете да четете Клуб „Млади възрожденци“ бе учреден във Второ СУ „Проф. Никола Маринов“ Търговище

ПРИЕМАТ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА БЕЗПЛАТНИ ВИНЕТКИ

В ди­ре­к­ции „Со­ци­ал­но по­д­по­ма­га­не” в об­ласт Тър­го­ви­ще от м. де­кем­в­ри 2016 г. се при­е­мат и об­ра­бо­т­ват за­я­в­ле­ния за по­лу­ча­ва­не на без­п­ла­т­ни ви­не­т­ни сти­ке­ри ва­ли­д­ни за 2017 г. Продължете да четете ПРИЕМАТ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА БЕЗПЛАТНИ ВИНЕТКИ

ТЪРГОВИЩКАТА СЛЕДА НА РУМЕНА ВОЙВОДА

През мра­зо­ви­ти­ят и сне­жен яну­а­ри тър­го­ви­щен­ци има­ха въз­мо­ж­ност да гле­дат но­вия пре­ми­е­рен бъл­гар­с­ки филм на мла­да­та ни и та­лан­т­ли­ва ре­жи­сьор­ка Зор­ни­ца Со­фия – „Во­е­во­да”.

Продължете да четете ТЪРГОВИЩКАТА СЛЕДА НА РУМЕНА ВОЙВОДА