В ЩВЕЙЦАРИЯ ВИДЯХМЕ КАК ПРОВЕЖДАТ ДУАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Гост на “Зна­ме” Николай НИКОЛОВ, директор на ПТГ “Цар Симеон Велики

-През но­ва­та уче­б­на го­ди­на в Про­фе­си­о­нал­на те­х­ни­че­с­ка гим­на­зия „Цар Си­ме­он Ве­ли­ки” уче­ни­ци­те ще имат въз­мо­ж­но­ст­та да се раз­ви­ват в па­ра­лел­ка­ „Еле­к­т­ро­о­б­за­ве­ж­да­не на про­из­во­д­с­т­во­то” по мо­де­ла на ду­ал­но­то об­ра­зо­ва­ние. Как ще бъ­де осъ­ще­с­т­ве­но то в Тър­го­ви­ще и има ли ве­че же­ла­е­щи мла­де­жи за та­зи про­фе­си­о­нал­на ква­ли­фи­ка­ция?

989434804

-Бъл­га­ро-Швей­цар­с­ки­ят фонд фи­нан­си­ра то­ва ду­ал­но обу­че­ние. В на­ча­ло­то е пре­д­ви­де­но да стар­ти­ра­ме с фир­ма „ХО­ВАГ”, а по-на­та­тък и от фир­ма „Зе­нон” би­ха мо­г­ли да се вклю­чат в ду­ал­но­то обу­че­ние. От та­зи спе­ци­ал­ност уче­ни­ци­те ще из­ля­зат с про­фе­сия „Еле­к­т­ро­те­х­ник”.Има же­ла­е­щи да изу­ча­ват та­ка­ва спе­ци­ал­ност, за­пи­с­ва­ни­я­та в учи­ли­ще все още не са при­к­лю­чи­ли. До 5-ти се­п­тем­в­ри та­зи го­ди­на те­че при­е­мът и има сво­бо­д­ни ме­с­та за мла­де­жи­те, ко­и­то все още не са се за­пи­са­ли. Швей­цар­с­ки­ят фонд оси­гу­ря­ва за пър­ви­те две го­ди­ни сти­пен­дии за вси­ч­ки уче­ни­ци, а те имат за­да­ча­та да са от­го­вор­ни към уче­б­ния про­цес, да ня­мат от­съ­с­т­вия и да са тру­до­лю­би­ви. Уче­ни­ци­те ще изу­ча­ват пре­д­ме­ти­те от про­г­ра­ма­та си два дни в се­д­ми­ца­та, а в ос­та­на­ли­те три ще ра­бо­тят на пра­к­ти­ка във фир­ма „ХО­ВАГ”. Ще по­лу­ча­ват и въз­на­г­ра­ж­де­ние за тру­да, кой­то са по­ло­жи­ли. Ако се вър­нем мал­ко на­зад във вре­ме­то пре­ди 1989 г. в те­х­ни­ку­ми­те съ­що бе­ше та­ка. И се­га тен­ден­ци­я­та е вси­ч­ки спе­ци­ал­но­с­ти да се изу­ча­ват в ду­ал­на фор­ма и да има фир­ми, ко­и­то тър­сят та­ки­ва ра­бо­т­ни­ци. Ос­но­в­на­та идея е още от уче­ни­ци да се из­г­ра­дят в мла­ди­те хо­ра тру­до­ви на­ви­ци, ко­и­то да им да­дат въз­мо­ж­ност да се раз­ви­ват, да имат ра­бо­та и да са кон­ку­рен­т­но­с­по­со­б­ни на тру­до­вия па­зар.Та­зи го­ди­на оба­че е мно­го кри­зи­с­на, за­ра­ди де­мо­г­ра­ф­с­ка­та си­ту­а­ция. Мал­ки­ят брой де­ца с вся­ка го­ди­на е го­лям про­б­лем за учи­ли­ща­та. Ко­га­то бя­х­ме в Швей­ца­рия ви­дя­х­ме на пра­к­ти­ка как ста­ва ду­ал­но­то об­ра­зо­ва­ние. Там оба­че фир­ми­те, ра­бо­то­да­те­ли­те тър­сят уче­ни­ци­те, а учи­ли­ще­то из­пъл­ня­ва за­я­в­ки­те на ра­бо­то­да­те­ля. Ня­ма мла­де­ж­ка без­ра­бо­ти­ца в та­зи стра­на.  Би мо­г­ло в Бъл­га­рия и в Тър­го­ви­ще да се съ­з­да­де об­ра­зо­ва­тел­на стра­те­гия, ко­я­то да на­со­ч­ва уче­ни­ци­те в да­де­ни спе­ци­ал­но­с­ти, спо­ред ин­ве­с­ти­ци­и­те ко­и­то са на­п­ра­ве­ни в да­де­ни от­ра­с­ли на ико­но­ми­ка­та. На­при­мер, ако об­щи­на­та ин­ве­с­ти­ра в еле­т­ро­мо­би­ли, голяма част от уче­ни­ци­те ще бъ­дат на­со­че­ни из­ця­ло там и те ще бъ­дат по­д­го­т­ве­ни спе­ци­а­ли­с­ти. По то­зи на­чин не вся­ко учи­ли­ще ще оп­ре­де­ля Дър­жа­в­ния план при­ем, а той да бъ­де по­д­чи­нен на ну­ж­ди­те от оп­ре­де­ле­ни ка­д­ри за вся­ка дей­ност, в ко­я­то се ин­ве­с­ти­ра.

960896505

-В ос­та­на­ли­те па­ра­лел­ки, ко­и­то не са част от ду­ал­но­то об­ра­зо­ва­ние, съ­що Ва­ши уче­ни­ци имат до­с­та пра­к­ти­че­с­ки за­ня­тия и обу­че­ния. С кои тър­го­ви­щ­ки фир­ми най-до­б­ре си пар­т­ни­ра­те  в ра­бо­та­та и съ­в­ме­с­т­ни­те дей­но­с­ти?

-Вся­ка спе­ци­ал­ност в ПТГ има и пра­к­ти­че­с­ки ча­со­ве. На­ши уче­ни­ци по­се­ща­ват Тра­кия Глас Бъл­га­рия, Во­ен­ния за­вод, ЕМУ – Тър­го­ви­ще. С Ме­бел стил съ­що има­ме до­б­ри вза­и­мо­о­т­но­ше­ния. До­ри се­га през ля­то­то на­ши уче­ни­ци ра­бо­тят в тър­го­ви­щ­ки фир­ми.

-През та­зи есен оча­к­ва­те ме­ж­ду­на­ро­д­ни го­с­ти в ПТГ „Цар Си­ме­он Ве­ли­ки”, раз­ка­же­те ни по­ве­че за тях?

-Да, ще има­ме го­с­ти от Фран­ция и Ита­лия. С учи­ли­ща там ра­бо­тим съ­в­ме­с­т­но по общ про­ект и в на­ча­ло­то на ок­том­в­ри оча­к­ва­ме тя­х­но­то по­се­ще­ние. 30 младежи ще по­се­тят Тър­го­ви­ще в рам­ки­те на ед­на се­д­ми­ца. Ще има­ме и из­не­се­ни пра­к­ти­ки във фир­ми, ка­к­то и та­ки­ва в на­ше­то учи­ли­ще. Ще ги за­по­з­на­ем и с кул­тур­но­то ни бо­га­т­с­т­во. От на­ше­то учи­ли­ще 60 уче­ни­ци съ­що има­ха въз­мо­ж­ност да по­се­тят учи­ли­ща­та във Фран­ция и Ита­лия. То­ва е до­с­та до­бър опит и об­мен, кой­то осъ­ще­с­т­вя­ва­ме. Вся­ка стра­на ви­ж­да един друг раз­ли­чен мо­дел на об­ра­зо­ва­ние. В дру­ги­те стра­ни не се изу­ча­ва тол­ко­ва по­д­ро­б­но те­о­ри­я­та и об­ра­зо­ва­тел­на­та им про­г­ра­ма не е та­ка на­то­ва­ре­на. На­б­ля­га се на пра­к­ти­ка­та, а на те­о­ри­я­та не от­да­ват тол­ко­ва по­д­ро­б­но и пун­к­ту­ал­но вни­ма­ни­е­, ко­е­то за­т­ру­д­ня­ва не са­мо уче­ни­ци­те, но и це­лия об­ра­зо­ва­те­лен про­цес.

-Уче­ни­ци от гим­на­зи­я­та ак­ти­в­но уча­с­т­ват в пра­з­ни­ци­те на от­б­ра­на­та, ор­га­ни­зи­ра­ни от Во­ен­но­то ок­ръ­жие. През уче­б­на­та го­ди­на ек­с­пер­ти съ­що се сре­щат с мла­де­жи­те и раз­го­ва­рят по те­ма­та за во­ен­но­то обу­че­ние и ис­то­ри­я­та на Бъл­га­рия, как им се от­ра­зя­ват те­зи ча­со­ве?

20160511_094534

-През вси­ч­ки го­ди­ни са по­д­дър­жа­ни мно­го до­б­ри връ­з­ки и с Во­ен­но­то ок­ръ­жие, и с Ми­ни­с­тер­с­т­во на от­б­ра­на­та. И се­га е та­ка. Уче­ни­ци­те про­я­вя­ват го­лям ин­те­рес, осо­бе­но в из­не­се­ни уро­ци, сре­щи с де­мон­с­т­ра­ции, ко­га­то се за­по­з­на­ят с ра­бо­те­щи в та­зи си­с­те­ма, а не про­с­то да слу­шат бе­се­ди или ле­к­ции по да­де­ни те­ми. Вър­на­ха се мно­го емо­ци­о­нал­ни от сре­щи­те си в Шу­мен, къ­де­то в на­ча­ло­то на ля­то­то го­с­ту­ва­ха на Во­ен­ния уни­вер­си­тет.

-А Вас, ка­то ди­ре­к­тор на та­ка­ва про­фе­си­о­нал­на гим­на­зия, ка­к­во Ви мо­ти­ви­ра да ра­бо­ти­те, да вър­ви­те на­пред, да се бо­ри­те с пре­ди­з­ви­ка­тел­с­т­ва­та на вре­ме­то, в ко­е­то жи­ве­ем и ре­фор­ми­те в об­ра­зо­ва­тел­ния се­к­тор?

-Ре­а­ли­за­ци­я­та на уче­ни­ци­те е най-го­ля­мо­то удо­в­ле­т­во­ре­ние в та­зи про­фе­сия. От­го­вор­но­с­ти­те пред все­ки ди­ре­к­тор са мно­го го­ле­ми, пре­ди­з­ви­ка­тел­с­т­ва има все­ки ден, а тру­д­но­с­ти­те не са мал­ко. Ви­ж­дам ре­а­ли­за­ци­я­та на ка­д­ри­те си, ко­е­то е и ос­но­в­на­та ни цел.

Ин­тер­вю на Си­мо­на Але­к­си­е­ва

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *