В ЩВЕЙЦАРИЯ ВИДЯХМЕ КАК ПРОВЕЖДАТ ДУАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Гост на “Зна­ме” Николай НИКОЛОВ, директор на ПТГ “Цар Симеон Велики

-През но­ва­та уче­б­на го­ди­на в Про­фе­си­о­нал­на те­х­ни­че­с­ка гим­на­зия „Цар Си­ме­он Ве­ли­ки” уче­ни­ци­те ще имат въз­мо­ж­но­ст­та да се раз­ви­ват в па­ра­лел­ка­ „Еле­к­т­ро­о­б­за­ве­ж­да­не на про­из­во­д­с­т­во­то” по мо­де­ла на ду­ал­но­то об­ра­зо­ва­ние. Как ще бъ­де осъ­ще­с­т­ве­но то в Тър­го­ви­ще и има ли ве­че же­ла­е­щи мла­де­жи за та­зи про­фе­си­о­нал­на ква­ли­фи­ка­ция?

Продължете да четете В ЩВЕЙЦАРИЯ ВИДЯХМЕ КАК ПРОВЕЖДАТ ДУАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

КОМПЛЕКС “СТАРА ПЛИСКА”: МЯСТОТО, КЪДЕТО КИРИЛСКИТЕ БУКВИ СЕ ЗАВРЪЩАТ У ДОМА

Еки­път на в. “Зна­ме” го­с­ту­ва в Ком­п­лекс Ста­ра Пли­с­ка, за да Ви раз­ка­же за то­ва уни­кал­но мя­с­то на ду­хо­в­но­ст­та и кра­со­та­та. Мя­с­то­то, къ­де­то ки­рил­с­ки­те бу­к­ви се за­в­ръ­щат у до­ма в един кул­тур­но-ис­то­ри­че­с­ки раз­в­ле­ка­те­лен ком­п­лекс, не­по­д­ра­жа­ем в све­та.

Продължете да четете КОМПЛЕКС “СТАРА ПЛИСКА”: МЯСТОТО, КЪДЕТО КИРИЛСКИТЕ БУКВИ СЕ ЗАВРЪЩАТ У ДОМА

Стадион „Неделчо Камов“ ще бъде затворен за месец

Община Търговище информира гражданите и гостите си, че във връзка с възстановяване на тревното покритие на стадион „Неделчо Камов“ /колодрума/, се ограничава достъпа до спортното съоръжение от 08.08. до 08.09. 2016 г.

Гражданите, които желаят да спортуват, могат да използват работническия спортен комплекс.

Кампания за кастрация на безстопанствени кучета

Лекарите от ветеринарна клиника „Витавет” ще кастрират  безстопанствени кучета от град Търговище и околните села от 08 до 12.08.2016г. Целта на акцията е да се намали популацията на улични животни.

Продължете да четете Кампания за кастрация на безстопанствени кучета

„Слънце в очите ти” организира Младежки дом за 12 август

По повод 12 август – Международния ден на младежта, за четвърта поредна година Младежки дом – Търговище организира хепънинг “Слънце в очите ти”.

Продължете да четете „Слънце в очите ти” организира Младежки дом за 12 август