над 2300 именици на ИВАНОВДЕН в общината

Над 2300 именици празнуват на Ивановден в община Търговище. На всички тях ръководството на Общината и лично кметът д-р Дарин Димитров пожелават здраве и късмет. Нека с чест носят своите имена и отстояват пътищата на нажедата и доброто, които идните поколения да следват.

И ПРЕЗ 2019 Г. АМБИЦИОЗНИ ПРОЕКТИ ЩЕ ПРОДЪЛЖАТ ДА ОБНОВЯВАТ ТЪРГОВИЩЕ

Тра­ди­ци­он­но ин­тер­вю на в. “Зна­ме” с кме­та  на об­щи­на Тър­го­ви­ще д-р Да­рин ДИ­МИ­Т­РОВ в пър­вия брой на ве­с­т­ни­ка през но­ва­та 2019 г. Продължете да четете И ПРЕЗ 2019 Г. АМБИЦИОЗНИ ПРОЕКТИ ЩЕ ПРОДЪЛЖАТ ДА ОБНОВЯВАТ ТЪРГОВИЩЕ

ЖИВИ СМЕ!

След фо­йер­вер­ки­те и Ду­на­в­с­ко­то

Ка­то жи­те­на­та пи­т­ка от оная въл­ше­б­на при­ка­з­ка се из­тър­ку­ли 2018-та, ка­то бу­ен во­до­пад стрем­г­ла­во се раз­пи­ля­ха и ся­каш съ­що тъй ско­ро­с­т­рел­но се съ­б­ра­ха в един миг вси­ч­ки­те 365 дни. Продължете да четете ЖИВИ СМЕ!

МИСИЯТА МИ Е ЧРЕЗ ТОВА, КОЕТО ПРАВЯ НА СЦЕНАТА, ДА ПОПРАВЯМ ГРЕШКИТЕ НА ОБЩЕСТВОТО

Де­ни­с­лав Янев е най-мла­ди­ят ре­жи­сьор в тру­па­та на Дра­ма­ти­чен те­а­тър Тър­го­ви­ще. През яну­а­ри ще из­ле­зе и пър­ва­та му по­с­та­но­в­ка на Тър­го­ви­щ­ка сце­на – „Ло­ши де­ца” от Ми­ха­е­ла Ми­хай­лов. Продължете да четете МИСИЯТА МИ Е ЧРЕЗ ТОВА, КОЕТО ПРАВЯ НА СЦЕНАТА, ДА ПОПРАВЯМ ГРЕШКИТЕ НА ОБЩЕСТВОТО

ГОСТУВАНЕ В РУМЪНИЯ

В пе­ри­о­да 23 – 28 де­кем­в­ри 2018 г. та­лан­т­ли­ви уче­ни­ци от град Тър­го­ви­ще, но­се­щи пре­с­тиж на уче­б­ни­те за­ве­де­ния, в ко­и­то се обу­ча­ват, по­се­ти­ха по­б­ра­ти­ме­ния ру­мън­с­ки град Тър­го­ви­ще. Продължете да четете ГОСТУВАНЕ В РУМЪНИЯ

В-К “ЗНАМЕ” С ОТЛИЧИЕ ЗА НАЙ-ДОБЪР МЕДИЕН ПАРТНЬОР НА НСО

В края на из­ми­на­ла­та 2018 го­ди­на бя­ха връ­че­ни по тра­ди­ция Го­ди­ш­ни­те на­г­ра­ди на не­п­ра­ви­тел­с­т­ве­ни­те ор­га­ни­за­ции в Тър­го­ви­ще.То­ва се слу­чи в ре­с­то­рант „Бо­ро­во око”, къ­де­то офи­ци­ал­но се про­ве­де це­ре­мо­ни­я­та по на­г­ра­ж­да­ва­не­то.

Продължете да четете В-К “ЗНАМЕ” С ОТЛИЧИЕ ЗА НАЙ-ДОБЪР МЕДИЕН ПАРТНЬОР НА НСО

БЛАГОТВОРИТЕЛЕН ЖЕСТ

В на­ве­че­ри­е­то на Ко­ле­да се пра­вят до­б­ри­ни – то­га­ва хо­ра­та се чу­в­с­т­ват ис­тин­с­ки ща­с­т­ли­ви. В на­шия град Тър­го­ви­ще има мно­го хо­ра, стра­да­щи от най-стра­ш­на­та бо­лест, ко­и­то ни­къ­де не чле­ну­ват и от ни­коя ин­с­ти­ту­ция не мо­гат да се взе­мат те­х­ни дан­ни, за да мо­же да се осъ­ще­с­т­ви кон­такт. Продължете да четете БЛАГОТВОРИТЕЛЕН ЖЕСТ

ПРАЗНИЦИТЕ ЗА СЛУЖИТЕЛИТЕ ОТ “ПЪТНА ПОЛИЦИЯ” СЕ ПРЕВЪРНАХА В НАПРЕГНАТИ ДЕЛНИЦИ

За вре­ме­то от 21.12.2018 г. до 1.01.2019 г. с цел оси­гу­ря­ва­не бе­зо­па­с­но­ст­та на дви­же­ни­е­то по пъ­ти­ща­та на об­ласт Тър­го­ви­ще по вре­ме на ко­ле­д­ни­те и но­во­го­ди­ш­ни пра­з­ни­ци чрез осъ­ще­с­т­вя­ва­не на ак­ти­вен кон­т­рол вър­ху не­го бе про­ве­де­на спе­ци­а­ли­зи­ра­на по­ли­цей­с­ка опе­ра­ция.  Продължете да четете ПРАЗНИЦИТЕ ЗА СЛУЖИТЕЛИТЕ ОТ “ПЪТНА ПОЛИЦИЯ” СЕ ПРЕВЪРНАХА В НАПРЕГНАТИ ДЕЛНИЦИ