ПРОЕКТОБЮДЖЕТ 2019 – ЕДИН БАЛАНСИРАН ПРОЕКТ

Все по­ве­че хо­ра от об­щи­на Тър­го­ви­ще се вклю­ч­ват в об­съ­ж­да­не­то при съ­с­та­вя­не­то на про­е­к­та за бю­джет на об­щи­на­та. Та­къв из­вод мо­жем да на­п­ра­вим от про­ве­де­но­то на 08.01.2019 г. пу­б­ли­ч­но об­съ­ж­да­не. Продължете да четете ПРОЕКТОБЮДЖЕТ 2019 – ЕДИН БАЛАНСИРАН ПРОЕКТ

ПРИ ДОБРО ЖЕЛАНИЕ И МОТИВAЦИЯ ВСИЧКО СЕ ПОСТИГА

-Г-н Не­дел­чев, как  за­по­ч­ва­те Но­ва­та го­ди­на?  От 7 ме­се­ца сте на по­зи­ци­я­та ди­ре­к­тор,  сви­к­на­х­те ли ве­че с ра­бо­та­та , ус­пя­ва ли еки­път Ви да се спра­ви със зим­но­то по­чи­с­т­ва­не? Продължете да четете ПРИ ДОБРО ЖЕЛАНИЕ И МОТИВAЦИЯ ВСИЧКО СЕ ПОСТИГА

МЕЧТАТА МИ Е ДА СТАНА АКТЬОР

Ни­ко­ла Ге­ор­ги­ев – ко­га­то се пре­въ­п­лъ­ти в об­ра­за на Ва­сил Ле­в­с­ки с те­а­т­рал­на­та гру­па към I СУ „Св.Се­д­мо­чи­с­ле­ни­ци”, ко­га­то по­лу­чи на­г­ра­да от Об­щи­на Тър­го­ви­ще на 24 май за ак­ти­в­на­та си дей­ност в об­ла­ст­та на из­ку­с­т­во­то, ко­га­то ли­ч­но пре­зи­ден­тът на Бъл­га­рия му връ­чи на­г­ра­да, след уча­с­тие в ме­ж­ду­на­ро­д­на про­г­ра­ма за ли­ч­но­с­т­но раз­ви­тие и др. Продължете да четете МЕЧТАТА МИ Е ДА СТАНА АКТЬОР

“ОБИЧАМ ЛИ – БЛАГОСЛОВИ МЕ!”

Ли­ри­че­с­ки­те про­из­ве­де­ния на Ма­рия Па­ше­ва от „Гор­чи­ва есен” са на­пи­са­ни с „ума на сър­це­то”. Кол­ко е ва­ж­но да уме­еш да ви­ж­даш, да чу­ваш и да ка­з­ваш с пре­пъл­не­но от лю­бов към хо­ра­та сър­це! Те са дъл­бо­ко пре­жи­ве­ни, из­с­т­ра­да­ни, за­то­ва те се въз­при­е­мат от чи­та­те­ля ка­то из­по­ве­ди, от­к­ро­ве­ния, съм­не­ния… Продължете да четете “ОБИЧАМ ЛИ – БЛАГОСЛОВИ МЕ!”

АКТИВНИ ДОБРОВОЛЦИ

Тра­ди­ци­он­на­та сре­ща на уче­ни­ци до­б­ро­вол­ци от Вто­ро СУ „Проф. Ни­ко­ла Ма­ри­нов” Тър­го­ви­ще и д.ист.н. То­ня Лю­бе­но­ва, спе­ци­а­лист в Ре­ги­о­нал­ния ис­то­ри­че­с­ки му­зей Тър­го­ви­ще, се про­ве­де на 7 яну­а­ри 2019 г. Продължете да четете АКТИВНИ ДОБРОВОЛЦИ

СЪЩЕСТВИТЕЛНОТО “БЪЛГАРИН” Е ГЛАГОЛ…

Не­да Ан­то­но­ва в разговор с Румен ЛЕОНИДОВ:

– Пър­ва­та ти кни­га е сти­хо­с­бир­ка. За­що след нея из­ве­д­нъж ре­ши да пи­шеш ро­ма­ни? Продължете да четете СЪЩЕСТВИТЕЛНОТО “БЪЛГАРИН” Е ГЛАГОЛ…

ПО “ОБЕДНО МЕНЮ” РЕСТОРАНТ “НОВА МИЗИЯ” Е №1 В СТРАНАТА НИ

На­с­ко­ро по­се­ти­х­ме тър­го­ви­щ­кия ре­с­то­рант „Но­ва Ми­зия”, за да по­ха­п­нем с при­я­те­ли в обе­д­ни­те ча­со­ве и ос­та­на­х­ме оча­ро­ва­ни от обе­д­но­то ме­ню. Продължете да четете ПО “ОБЕДНО МЕНЮ” РЕСТОРАНТ “НОВА МИЗИЯ” Е №1 В СТРАНАТА НИ