Последно заседание на Общински съвет Търговище за 2017 г. 

Съгласно чл. 23, ал. 4, т. 1, чл. 25, т. 1 от Закона за  местното самоуправление и местната администрация и чл. 17, ал. 1, т. 1 от Правилника за организацията и дейността на ОбС, председателят на ОбС  Търговище СВИКВА Заседание на Общински съвет Търговище на  21 декември  2017 г. /четвъртък/ от 13.00 ч.  в Зала  “Христо Самсаров” на Общината при следния проект за

  ДНЕВЕН  РЕД:

 1. Промени по бюджета на Община Търговище за 2017 г.

                                                                                                        Докл.: д-р Дарин Димитров

 1. Актуализация на списъка за капиталови разходи за 2017 година

                                                                                                       Докл.: инж. Митко Панайотов

 1. Упълномощаване на кмета на общината да подпише „Запис на заповед” като обезпечение на авансово плащане по договор за безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-3.002-0149-C01, по проект “Осигуряване на топъл обяд в град Търговище и малките населени места”, по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-3.002„Осигуряване на топъл обяд – 2016” по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане

                                                                                                       Докл.: Емине Якубова

 1. Приемане на наредба за изменение и допълнение на „Наредба за реда за упражняване правата на собственост на Община Търговище в търговските дружества с общинско участие в капитала, за участието на общината в граждански дружества и съвместна дейност по Закона за публично-частно партньорство”

                                                                                                       Докл.: Валентин Велчев

 1. Изменение и допълнение на Правилата за определяне на възнагражденията на ръководните органи в едноличните търговски дружества със 100 % общинска собственост

                                                                                                       Докл.:    Валентин Велчев

 1. Приемане на план-сметка за разходи за услуги по хигиенизиране и чистота на територии за обществено ползване, сметосъбиране и сметоизвозване в Община Търговище и поддържане на Регионално депо за неопасниотпадъци за 2018 г.

                                                                                         Докл.: Валентин Велчев

 1. Отчет за изпълнение  решенията на Общински съвет – гр. Търговище за периода м. Юни – м. Ноември 2017 г.

Приложение                                                                                               Докл.: д-р Дарин Димитров

 1. Даване на съгласие за приемане на наследство по опис, оставено от Руско И. Атанасов починал на 20.12.2008 г. 

                                                                                                       Докл.: д-р Дарин Димитров

 1. Предоставяне на полските пътища за стопанската 2017 – 2018 г.

                                                                                                       Докл.: Емине Якубова

 1. Поправка на очевидна фактическа грешка, допусната в Решение № 10 по протокол № 27/28.09.2017 г. на Общински съвет – Търговище

                                                                                                       Докл.: Рая Матева

 1. Отпускане на персонална пенсия

                                                                                                       Докл.: Рая Матева

 1. Отчет за дейността на Общински съвет Търговище за периода юни – ноември 2017 година

                                                                                                       Докл.: инж. Хатидже Алиева

 1. Представяне на отчет за дейността на Комисията по стипендиите за 2017 година

                                                                                                       Докл.: инж. Хатидже Алиева

 

 Заседания на Постоянните комисии

 Здравеопазване и соц. политика                      –  18.12.2017 г. – 13.00ч.-Зала “Хр. Самсаров”

 ТСУ и аграрна политика                                     –  18.12.2017 г. –  14.00ч.- Зала “Хр. Самсаров”

 Законност и опазване на обществения ред       – 18.12.2017 г. – 15.00ч.-Зала  “Хр. Самсаров”

  Общ. собств., иконом. политика, финанси      – 18.12.2017 г. – 15.00ч.-Зала “Хр. Самсаров”

 Поканват се всички общински съветници, кметове и кметски наместници да присъстват и участват в работата на заседанието на ОбС.

                                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                                                       /инж.Хатидже Алиева/

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *